Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Rody Levitov: A. Kehatovci

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a povedal:
2 "Spočítajte Kehatových synov medzi Levitmi podľa rodov a rodín: 3 všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, všetkých, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania. 4 Toto je služba Kehatových synov v Stane Stretávania: starosť o najsvätejšie veci. 5 Skôr, ako sa tábor pohne, Áron a jeho synovia prídu sňať zavesenú oponu. Prikryjú ňou archu Svedectva. 6 Na ňu prehodia prikrývku z jemnej kože a navrch rozprestrú látku z fialového purpuru. Potom zasunú žrde archy. 7 Na stôl predkladania prestrú látku z purpuru, na ktorú uložia misy, čaše, konvice a misky pre nápojové obety; bude tam i chlieb na stále predkladanie. 8 Na to prestrú karmazínovú látku a zakryjú ju prikrývkou z jemnej kože. Potom k stolu zasunú žrde. 9 Potom vezmú purpurovú látku a zakryjú ňou svietnik na svietenie, jeho lampy, jeho nožnice, jeho popolníky a všetky nádoby na olej, používané pre službu pri ňom. 10 Zabalia svietnik so všetkými jeho príslušenstvami do prikrývky z jemnej kože a položia ho na nosidlá. 11 Na zlatý oltára rozprestrú látku z purpuru a prikryjú ho prikrývkou z jemnej kože. Potom k nemu zasunú žrde. 12 Nato vezmú všetky predmety používané pri službe vo svätyni, zabalia ich do látky z purpuru, obalia prikrývkou z jemnej kože a všetko položia na nosidlá. 13 Potom očistia oltár celopalov od mastného popola a rozprestrú naň šarlátovú látku, 14 položia naň všetky predmety, ktoré sa používajú pri službe, kadidelnice, vidlice, lopaty, kropeničky, všetko oltárne náčinie. Cez ne prestrú prikrývku z jemnej kože; potom zasunú žrde. 15 Keď Áron a jeho synovia dokončia balenie posvätných predmetov a všetkého príslušenstva k nim, vo chvíli, keď sa tábor pohne, prídu Kehatovi synovia, aby ich niesli, ale nedotknú sa posvätných predmetov, inak by zomreli. Toto majú na starosti Kehatovi synovia v Stane Stretávania. 16 Eleazar, syn kňaza Árona, bude mať na starosti olej pre svietnik, voňavé kadidlo, ustavičnú nekrvavú obetu a olej na pomazanie; bude bdieť nad celým Príbytkom a nad všetkým, čo je v ňom: nad posvätnými predmetmi a príslušenstvom k nim." 17 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a povedal: 18 "Nevylučujte kmeň Kehatových rodov spomedzi Levitov. 19 Ak majú žiť a nezomrieť, keď sa priblížia k presvätým veciam, vykonajte pre nich toto: Áron a jeho synovia prídu a postavia každého na miesto jeho služby a k tomu, čo má niesť. 20 A tak sa vyhnú tomu, že by vstúpili a na okamih pozreli na posvätné predmety: to by bola ich smrť!"

B. Geršonovci

21 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
22 "Spočítaš aj Geršonových synov podľa rodov a rodín. 23 Spočítaš všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, ktorí sú schopní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania. 24 Toto bude služba Geršonových rodov, čo majú robiť a čo majú nosiť. 25 Budú nosievať závesy Príbytku, Stan Stretávania, jeho prikrývku i prikrývky z jemnej kože, ktorá ho zakrýva, a záves na vchode do Stanu Stretávania, 26 kobercové závesy nádvoria, záves k bráne do nádvoria, ktoré obklopuje Príbytok a oltár, povrazy a všetko zariadenie pre ich službu, všetky nutné potreby. Budú vykonávať svoju službu. 27 Všetka služba Geršonových synov, čo majú robiť a čo majú nosiť, sa bude vykonávať na príkazy Árona a jeho synov: budete na nich dohliadať, ako konajú svoju službu. 28 Toto je služba Geršonových rodov v Stane Stretávania. Službou budú spadať pod Itamara, syna kňaza Árona."

C. Merariovci

29 "Spočítaš Merariových synov podľa rodov a rodín.
30 Spočítaš všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania. 31 Toto majú nosiť pri vykonávaní všetkej svojej služby v Stane Stretávania: dosky Príbytku, jeho priečky, jeho stĺpy a ich podstavce. 32 Stĺpy obklopujúce nádvorie, ich podstavce, ich kolíky, ich povrazy a všetko ich príslušenstvo. Menovite každému zadeľte, čo má nosiť. 33 To bude služba Merariho rodov. Všetkou svojou službou v Stane Stretávania budú spadať pod Itamara, syna kňaza Árona."

Sčítanie Levitov

34 Mojžiš, Áron a kniežatá pospolitosti spočítali Kehatových synov podľa rodov a rodín;
35 všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, ktorí sú schopní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania. 36 Bolo ich napočítaných podľa rodov dvetisíc sedemstopäťdesiat. 37 To bol počet zapísaných z Kehatových rodov, všetkých tých, čo mali slúžiť v Stane Stretávania, ktorých spočítali Mojžiš a Áron na Jahveho príkaz, daný skrze Mojžiša. 38 Spočítali Geršonových synov podľa rodov a rodín: 39 všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, ktorí sú schopní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania. 40 Napočítali ich dvetisíc šesťstotridsať podľa rodov a rodín. 41 Taký bol počet zapísaných z Geršonových rodov, všetkých tých, čo mali slúžiť v Stane Stretávania a ktorých spočítali Mojžiš a Áron na Jahveho príkaz. 42 Spočítali Merariho synov podľa rodov a rodín: 43 všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, ktorí sú schopní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania. 44 Z ich rodov napočítali tritisíc dvesto. 45 To bol počet zapísaných z Merariho rodov, ktorých spočítali Mojžiš a Áron na Jahveho príkaz daný skrze Mojžiša. 46 Celkový počet Levitov, ktorých spočítali Mojžiš, Áron a kniežatá Izraela podľa rodov a rodín – 47 všetkých mužov od tridsiatich do päťdesiatich rokov, ktorí mohli vykonávať uloženú prácu a slúžiť pri prenášaní Stanu Stretávania – 48 dosiahol osemtisíc päťstoosemdesiat. 49 Na Jahveho príkaz daný skrze Mojžiša sa každý osobitne zaznačil a každému sa pridelila jeho služba a čo má nosiť; spočítali ich, ako Jahve prikázal Mojžišovi.