Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Rody Levitov: A. Kehatovci

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a povedal:
2 "Spočítajte Kehatových synov medzi Levitmi podľa rodov a rodín: 3 všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, všetkých, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania. 4 Toto je služba Kehatových synov v Stane Stretávania: starosť o najsvätejšie veci. 5 Skôr, ako sa tábor pohne, Áron a jeho synovia prídu sňať zavesenú oponu. Prikryjú ňou archu Svedectva. 6 Na ňu prehodia prikrývku z jemnej kože a navrch rozprestrú látku z fialového purpuru. Potom zasunú žrde archy. 7 Na stôl predkladania prestrú látku z purpuru, na ktorú uložia misy, čaše, konvice a misky pre nápojové obety; bude tam i chlieb na stále predkladanie. 8 Na to prestrú karmazínovú látku a zakryjú ju prikrývkou z jemnej kože. Potom k stolu zasunú žrde. 9 Potom vezmú purpurovú látku a zakryjú ňou svietnik na svietenie, jeho lampy, jeho nožnice, jeho popolníky a všetky nádoby na olej, používané pre službu pri ňom. 10 Zabalia svietnik so všetkými jeho príslušenstvami do prikrývky z jemnej kože a položia ho na nosidlá. 11 Na zlatý oltára rozprestrú látku z purpuru a prikryjú ho prikrývkou z jemnej kože. Potom k nemu zasunú žrde. 12 Nato vezmú všetky predmety používané pri službe vo svätyni, zabalia ich do látky z purpuru, obalia prikrývkou z jemnej kože a všetko položia na nosidlá. 13 Potom očistia oltár celopalov od mastného popola a rozprestrú naň šarlátovú látku, 14 položia naň všetky predmety, ktoré sa používajú pri službe, kadidelnice, vidlice, lopaty, kropeničky, všetko oltárne náčinie. Cez ne prestrú prikrývku z jemnej kože; potom zasunú žrde. 15 Keď Áron a jeho synovia dokončia balenie posvätných predmetov a všetkého príslušenstva k nim, vo chvíli, keď sa tábor pohne, prídu Kehatovi synovia, aby ich niesli, ale nedotknú sa posvätných predmetov, inak by zomreli. Toto majú na starosti Kehatovi synovia v Stane Stretávania. 16 Eleazar, syn kňaza Árona, bude mať na starosti olej pre svietnik, voňavé kadidlo, ustavičnú nekrvavú obetu a olej na pomazanie; bude bdieť nad celým Príbytkom a nad všetkým, čo je v ňom: nad posvätnými predmetmi a príslušenstvom k nim." 17 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a povedal: 18 "Nevylučujte kmeň Kehatových rodov spomedzi Levitov. 19 Ak majú žiť a nezomrieť, keď sa priblížia k presvätým veciam, vykonajte pre nich toto: Áron a jeho synovia prídu a postavia každého na miesto jeho služby a k tomu, čo má niesť. 20 A tak sa vyhnú tomu, že by vstúpili a na okamih pozreli na posvätné predmety: to by bola ich smrť!"

B. Geršonovci

21 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
22 "Spočítaš aj Geršonových synov podľa rodov a rodín. 23 Spočítaš všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, ktorí sú schopní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania. 24 Toto bude služba Geršonových rodov, čo majú robiť a čo majú nosiť. 25 Budú nosievať závesy Príbytku, Stan Stretávania, jeho prikrývku i prikrývky z jemnej kože, ktorá ho zakrýva, a záves na vchode do Stanu Stretávania, 26 kobercové závesy nádvoria, záves k bráne do nádvoria, ktoré obklopuje Príbytok a oltár, povrazy a všetko zariadenie pre ich službu, všetky nutné potreby. Budú vykonávať svoju službu. 27 Všetka služba Geršonových synov, čo majú robiť a čo majú nosiť, sa bude vykonávať na príkazy Árona a jeho synov: budete na nich dohliadať, ako konajú svoju službu. 28 Toto je služba Geršonových rodov v Stane Stretávania. Službou budú spadať pod Itamara, syna kňaza Árona."

C. Merariovci

29 "Spočítaš Merariových synov podľa rodov a rodín.
30 Spočítaš všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania. 31 Toto majú nosiť pri vykonávaní všetkej svojej služby v Stane Stretávania: dosky Príbytku, jeho priečky, jeho stĺpy a ich podstavce. 32 Stĺpy obklopujúce nádvorie, ich podstavce, ich kolíky, ich povrazy a všetko ich príslušenstvo. Menovite každému zadeľte, čo má nosiť. 33 To bude služba Merariho rodov. Všetkou svojou službou v Stane Stretávania budú spadať pod Itamara, syna kňaza Árona."

Sčítanie Levitov

34 Mojžiš, Áron a kniežatá pospolitosti spočítali Kehatových synov podľa rodov a rodín;
35 všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, ktorí sú schopní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania. 36 Bolo ich napočítaných podľa rodov dvetisíc sedemstopäťdesiat. 37 To bol počet zapísaných z Kehatových rodov, všetkých tých, čo mali slúžiť v Stane Stretávania, ktorých spočítali Mojžiš a Áron na Jahveho príkaz, daný skrze Mojžiša. 38 Spočítali Geršonových synov podľa rodov a rodín: 39 všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, ktorí sú schopní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania. 40 Napočítali ich dvetisíc šesťstotridsať podľa rodov a rodín. 41 Taký bol počet zapísaných z Geršonových rodov, všetkých tých, čo mali slúžiť v Stane Stretávania a ktorých spočítali Mojžiš a Áron na Jahveho príkaz. 42 Spočítali Merariho synov podľa rodov a rodín: 43 všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, ktorí sú schopní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania. 44 Z ich rodov napočítali tritisíc dvesto. 45 To bol počet zapísaných z Merariho rodov, ktorých spočítali Mojžiš a Áron na Jahveho príkaz daný skrze Mojžiša. 46 Celkový počet Levitov, ktorých spočítali Mojžiš, Áron a kniežatá Izraela podľa rodov a rodín – 47 všetkých mužov od tridsiatich do päťdesiatich rokov, ktorí mohli vykonávať uloženú prácu a slúžiť pri prenášaní Stanu Stretávania – 48 dosiahol osemtisíc päťstoosemdesiat. 49 Na Jahveho príkaz daný skrze Mojžiša sa každý osobitne zaznačil a každému sa pridelila jeho služba a čo má nosiť; spočítali ich, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk