Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Léviho kmeň: A. Kňazi

1 Toto je Áronovo a Mojžišovo potomstvo v dobe, keď Jahve prehovoril k Mojžišovi na vrchu Sinaj.
2 Toto sú mená Áronových synov: prvorodený Nadab, potom Abihu, Eleazar a Itamara. 3 Toto sú mená Áronových synov, pomazaných za kňazov a uvedených do úradu, aby konali kňazskú službu. 4 Ale Nadab a Abihu zomreli pred Jahvem na Sinajskej púšti, keď obetovali pred Jahvem nepríslušný oheň. Nemali deti, a tak kňazskú službu vykonávali Eleazar a Itamar v prítomnosti svojho otca Árona.

B. Leviti. Ich úlohy

5 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
6 "Priveď Léviho kmeň a postav ho pred kňaza Árona: budú mu posluhovať. 7 Budú sa starať o to, čo je zverené jemu a celej pospolitosti pred Stanom Stretávania, konajúc službu pri Príbytku. 8 Budú mať na starosti všetko zariadenie Stanu Stretávania a budú konať službu pri Príbytku, a tým prevezmú povinnosti, ktoré majú Izraelci. 9 Levitov odovzdáš Áronovi a jeho synom ako ‚darovaných; jemu budú darovaní od Izraelcov. 10 Árona a jeho synov poveríš, aby vykonávali svoju kňazskú službu. Ale každý nepovolaný, ktorý sa priblíži, bude vydaný na smrť."

C. Ich vyvolenie

11 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
12 "Pozri, ja som si vybral Levitov spomedzi Izraelcov namiesto všetkých prvorodených, ktorí u Izraelcov otvárajú materské lono; Leviti sú teda moji. 13 Lebo každý prvorodený patrí mne. V ten deň, keď som pobil všetkých prvorodených v Egyptskej krajine, zasvätil som si všetkých prvorodených v Izraeli, tak ľudí, ako aj zvieratá. Sú moji; ja som Jahve."

D. Ich sčítanie

14 Jahve prehovoril k Mojžišovi na Sinajskej púšti a povedal:
15 "Spočítaš Levitov podľa ich otcovských rodín a rodov. Spočítaš všetkých mužského rodu od jednomesačných vyššie." 16 Mojžiš ich na Jahveho príkaz spočítal, ako mu bolo prikázané. 17 Toto sú mená Léviho synov: Geršon, Kehat a Merari. 18 Toto sú mená Geršonových synov podľa ich rodov: Libni a Šimei; 19 Kehatovi synovia podľa rodov: Amram, Jic’har, Chebron a Uzziel; 20 Merariho synovia podľa rodov: Machli a Muši. To sú rody Léviho zoskupené do rodín. 21 Od Geršona pochádzal rod Libniho a rod Šimeiho. To sú Geršonove rody; 22 celkový počet spočítaných mužského rodu od jednomesačných vyššie bol sedemtisíc päťsto. 23 Geršonove rody táborili za Príbytkom na západe. 24 Kniežaťom otcovského domu Geršonových rodov bol Eljasaf, Laelov syn. 25 Geršonovi synovia mali na starosti v Stane Stretávania Príbytok, Stan a jeho prikrývku i záves na vchode do Stanu Stretávania, 26 kobercové závesy nádvoria i záves k bráne do nádvoria, ktoré obklopuje Príbytok a oltár, a napokon povrazy potrebné pre všetky tieto služby. 27 Od Kehata pochádzal rod Amramov, rod Jic’harov, rod Chebronov a rod Uzzielov. To sú Kehatove rody; 28 celkový počet spočítaných mužského rodu od jednomesačných vyššie bol osemtisíc tristo. Mali na starosti svätyňu. 29 Kehatove rody táborili na južnej strane Príbytku. 30 Kniežaťom otcovského domu Kehatových rodov bol Elicafan, Uzzielov syn. 31 Starali sa o archu, stôl, svietnik, oltáre, posvätné predmety, ktoré sa používajú pri službe, i oponu so všetkým príslušenstvom. 32 Kniežaťom Léviho kniežat bol Eleazar, syn kňaza Árona. On mal dozor nad tými, ktorí mali na starosti svätyňu. 33 Od Merariho pochádzal rod Machliho a rod Mušiho. To sú Merariho rody; 34 celkový počet spočítaných mužského rodu od jednomesačných vyššie bol šesťtisíc dvesto. 35 Kniežaťom otcovského domu Merariho rodov bol Curiel, syn Abichajilov. Táborili na severnej strane Príbytku. 36 Merariho synovia mali na starosti dosky Príbytku, jeho priečky, jeho stĺpy a ich podstavce, všetko jeho zariadenie a všetko k tomu potrebné, 37 tiež stĺpy okolo nádvoria, ich podstavce, ich kolíky a povrazy. 38 Napokon na východe pred Príbytkom, pred Stanom Stretávania smerom na východ, táborili Mojžiš, Áron a jeho synovia, ktorí mali na starosti svätyňu v mene Izraelcov. Každý nepovolaný, ktorý by sa priblížil, musel by byť vydaný na smrť. 39 Všetkých spočítaných Levitov, ktorých Mojžiš spočítal na Jahveho rozkaz podľa ich rodov, všetkých mužského rodu od jednomesačných vyššie, bolo dvadsaťdvatisíc.

E. Leviti a výkup prvorodených

40 Jahve povedal Mojžišovi: "Spočítaj všetkých prvorodených Izraelcov mužského rodu od jednomesačných vyššie; spočítaj ich mená.
41 Vezmeš pre mňa Levitov namiesto všetkých prvorodených Izraelcov, pre mňa, Jahveho, taktiež ich dobytok namiesto prvorodeného dobytka Izraelcov." 42 Mojžiš spočítal všetkých prvorodených Izraelcov, ako mu prikázal Jahve. 43 Celkový počet spočítaných prvorodených, od jednomesačných vyššie bol dvadsaťdvatisíc dvestosedemdesiattri. 44 Vtedy Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 45 "Vezmi Levitov namiesto všetkých prvorodených Izraelcov a dobytok Levitov namiesto ich dobytka; Leviti budú moji, moji, Jahveho. 46 Ako výkupné za dvestosedemdesiattri prvorodených Izraelcov, ktorí prevyšujú počet Levitov, 47 vyberieš päť šeklov striebra na hlavu; vyberieš to v šekloch svätyne, dvadsať gér – jeden šekel. 48 Potom toto striebro odovzdáš Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo prevyšujú ich počet." 49 Mojžiš prevzal toto striebro ako výkupné za tých, ktorí neboli vykúpení pre nedostatočný počet Levitov. 50 Prevzal striebro od prvorodených Izraelcov, tisíc tristošesťdesiatpäť šeklov, podľa šeklov svätyne. 51 Mojžiš odovzdal striebro výkupného Áronovi a jeho synom podľa Jahveho príkazu, ako Jahve prikázal Mojžišovi.