Predchádzajúca kapitola

36. kapitola

Dedičstvo vydatej ženy

1 Vtedy pristúpili náčelníci rodín z rodu synov Galaada, syna Machira, syna Manassesa z rodu Jozefových synov. Ujali sa slova pred Mojžišom a kniežatami, náčelníkmi izraelských rodín,
2 a povedali: "Jahve prikázal môjmu pánovi, aby dal Izraelcom krajinu a rozdelil ju lósom; a môj pán dostal od Jahveho príkaz, aby dedičný podiel nášho brata Celofchada dal jeho dcéram. 3 Ak sa však vydajú za príslušníka iného izraelského kmeňa, ich časť bude odňatá z podielu našich otcov. Podiel kmeňa, ku ktorému ony budú patriť, sa zväčší, a podiel, ktorý dal lós nám, sa zmenší. 4 Keď pre Izraelcov nastane jubilejný rok, vtedy dedičstvo týchto žien bude pripojené k dedičstvu kmeňa, ku ktorému budú patriť, a bude vyňaté z dedičstva kmeňa našich otcov." 5 Mojžiš na Jahveho príkaz nariadil Izraelcom. Povedal: "Kmeň Jozefových synov hovorí správne. 6 Toto prikazuje Jahve Celofchadovým dcéram: Nech sa vydajú za toho, kto sa im páči, ale majú sa vydať do niektorého rodu svojho otcovského kmeňa. 7 Vlastníctvo Izraelcov nebude prechádzať z kmeňa na kmeň; každý z Izraelcov sa má pridŕžať vlastníctva svojho otcovského kmeňa. 8 Každá dcéra, ktorá dedí majetok v jednom z izraelských kmeňov, sa má vydať za niekoho z rodu svojho otcovského kmeňa, aby si tak každý z Izraelcov zachoval svoj otcovský podiel. 9 Dedičstvo nebude prechádzať z jedného kmeňa na druhý: každý z izraelských kmeňov bude viazaný na svoje dedičstvo." 10 Celofchadove dcéry urobili tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi. 11 Machla, Tirca, Chogla, Milka a Noa, Celofchadove dcéry, vydali sa za synov svojich strýcov z otcovskej strany. 12 Vydali sa teda do rodov synov Manassesa, Jozefovho syna, a tak ich dedičný majetok zostal pri kmeni ich otcovského rodu.

Záver

13 Toto sú príkazy a zákony, ktoré Jahve nariadil Izraelcom prostredníctvom Mojžiša na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.