Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

36. kapitola

Dedičstvo vydatej ženy

1 Vtedy pristúpili náčelníci rodín z rodu synov Galaada, syna Machira, syna Manassesa z rodu Jozefových synov. Ujali sa slova pred Mojžišom a kniežatami, náčelníkmi izraelských rodín,
2 a povedali: "Jahve prikázal môjmu pánovi, aby dal Izraelcom krajinu a rozdelil ju lósom; a môj pán dostal od Jahveho príkaz, aby dedičný podiel nášho brata Celofchada dal jeho dcéram. 3 Ak sa však vydajú za príslušníka iného izraelského kmeňa, ich časť bude odňatá z podielu našich otcov. Podiel kmeňa, ku ktorému ony budú patriť, sa zväčší, a podiel, ktorý dal lós nám, sa zmenší. 4 Keď pre Izraelcov nastane jubilejný rok, vtedy dedičstvo týchto žien bude pripojené k dedičstvu kmeňa, ku ktorému budú patriť, a bude vyňaté z dedičstva kmeňa našich otcov." 5 Mojžiš na Jahveho príkaz nariadil Izraelcom. Povedal: "Kmeň Jozefových synov hovorí správne. 6 Toto prikazuje Jahve Celofchadovým dcéram: Nech sa vydajú za toho, kto sa im páči, ale majú sa vydať do niektorého rodu svojho otcovského kmeňa. 7 Vlastníctvo Izraelcov nebude prechádzať z kmeňa na kmeň; každý z Izraelcov sa má pridŕžať vlastníctva svojho otcovského kmeňa. 8 Každá dcéra, ktorá dedí majetok v jednom z izraelských kmeňov, sa má vydať za niekoho z rodu svojho otcovského kmeňa, aby si tak každý z Izraelcov zachoval svoj otcovský podiel. 9 Dedičstvo nebude prechádzať z jedného kmeňa na druhý: každý z izraelských kmeňov bude viazaný na svoje dedičstvo." 10 Celofchadove dcéry urobili tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi. 11 Machla, Tirca, Chogla, Milka a Noa, Celofchadove dcéry, vydali sa za synov svojich strýcov z otcovskej strany. 12 Vydali sa teda do rodov synov Manassesa, Jozefovho syna, a tak ich dedičný majetok zostal pri kmeni ich otcovského rodu.

Záver

13 Toto sú príkazy a zákony, ktoré Jahve nariadil Izraelcom prostredníctvom Mojžiša na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk