Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

35. kapitola

Podiel Levitov

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Povedal:
2 "Prikáž Izraelcom, aby dali Levitom zo svojho dedičného vlastníctva mestá na bývanie; i pastviny okolo miest dáte Levitom. 3 Mestá budú mať na bývanie a priľahlé pastviny budú mať pre svoj dobytok, pre svoj majetok a pre všetky svoje zvieratá. 4 Pastviny okolo miest, ktoré dáte Levitom, sa budú rozprestierať od hradieb mesta tisíc lakťov dookola. 5 Nameriate za mestom na východnej strane dvetisíc lakťov, na južnej strane dvetisíc lakťov, na západnej strane dvetisíc lakťov a dvetisíc lakťov na severnej strane, mesto bude v strede; to budú pastviny týchto miest. 6 Z miest, ktoré dáte Levitom, šesť z nich bude miestami útočišťa, ktoré dáte, aby sa tam mohol uchýliť vrah; okrem toho im dáte štyridsaťdva miest. 7 Všetkých miest, ktoré dáte Levitom, bude štyridsaťosem miest, mestá a ich pastviny. 8 Tých miest, ktoré dáte z vlastníctva Izraelcov, vezmete viac z kmeňa, ktorý ich má veľa, a menej z kmeňa, ktorý má málo. Každý kmeň odovzdá zo svojich miest Levitom v pomere, koľko vlastníctva zdedil."

Mestá útočišťa

9 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
10 "Prehovor k Izraelcom a povedz im: Keď prejdete cez Jordán do kanaánskej zeme, 11 vyvolíte si mestá, ktoré vám budú mestami útočišťa; tam môže utiecť vrah, ktorý neúmyselne zabil človeka. 12 Tieto mestá vám budú slúžiť ako útočište pred pomstiteľom krvi, aby vrah nezomrel prv, než sa dostaví na súd pred pospolitosť. 13 Miest útočišťa, ktoré vyhradíte, bude šesť: 14 tri mestá vyhradíte za Jordánom a tri mestá vyhradíte v Kanaánskej krajine, budú vám mestami útočišťa. 15 Pre Izraelcov, ako aj pre cudzinca a usadlíka, ktorí žijú medzi vami, bude slúžiť týchto šesť miest ako útočište, aby sa tam mohol uchýliť každý, kto neúmyselne zabil človeka. 16 Ak ho udrie železným predmetom, takže on zomrie, je vrahom. Vrah bude vydaný na smrť. 17 Ak ho udrie kameňom, ktorý mal v ruke a ktorým možno niekoho zabiť, a on zomrie, je vrahom. Vrah bude vydaný na smrť. 18 Alebo ak ho udrie nejakým dreveným nástrojom, ktorý mal v ruke a ktorým možno niekoho zabiť, a on zomrie, je vrahom. Vrah bude vydaný na smrť. 19 Vraha zabije pomstiteľ krvi. Keď ho stretne, zabije ho. 20 Ak niekto z nenávisti niekoho zrazí alebo hodí do neho niečo so zlým úmyslom a on zomrie, 21 alebo ak ho z nepriateľstva smrteľne udrie rukou, ten, kto udrel, má byť vydaný na smrť, lebo je vrahom; pomstiteľ krvi smie zabiť vraha, keď ho stretne. 22 Ale ak ho zrazí náhodou bez nepriateľstva alebo neúmyselne hodí do neho nejaký predmet, 23 alebo ak pustí na neho, bez toho, že by ho bol videl, kameň, ktorým možno niekoho zabiť, a on zomrie, hoci mu nebol nepriateľom, ani mu nechcel spôsobiť zlo, 24 pospolitosť rozsúdi podľa týchto pravidiel medzi tým, kto zabil, a pomstiteľom krvi 25 a zachráni vraha z rúk pomstiteľa krvi. Zavedie ho do mesta útočišťa, do ktorého utiekol, a on tam zostane až do smrti veľkňaza, ktorý bol pomazaný svätým olejom. 26 Ak vrah vyjde za hranice mesta útočišťa, do ktorého utiekol, 27 a pomstiteľ krvi ho stretne mimo územia mesta útočišťa, pomstiteľ krvi ho môže zabiť bez obavy pred odvetou: 28 lebo vrah musí zostať vo svojom meste útočišťa až do smrti veľkňaza; len po smrti veľkňaza môže sa vrátiť do krajiny, kde má svoj majetok. 29 Toto nech je právnym nariadením pre vás i pre vašich potomkov všade, kde budete bývať. 30 Pri každom prípade vraždy bude vrah vydaný na smrť podľa výpovede svedkov; ale nestačí jeden svedok, aby bol niekto odsúdený na smrť. 31 Za život vraha, ktorý je hoden smrti, neprijmete výkupné; lebo musí zomrieť. 32 Neprijmete výkupné za toho, kto ušiel zo svojho mesta útočišťa a chce sa vrátiť bývať vo svojej krajine pred smrťou veľkňaza. 33 Neznesvätíte krajinu, v ktorej ste. Krajinu znesväcuje krv a pre krajinu niet iného zmierenia za vyliatu krv, iba krv toho, kto ju vylial. 34 Nepoškvrníš krajinu, v ktorej bývate a uprostred ktorej bývam ja. Lebo ja, Jahve, bývam uprostred Izraelcov."