Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

35. kapitola

Podiel Levitov

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Povedal:
2 "Prikáž Izraelcom, aby dali Levitom zo svojho dedičného vlastníctva mestá na bývanie; i pastviny okolo miest dáte Levitom. 3 Mestá budú mať na bývanie a priľahlé pastviny budú mať pre svoj dobytok, pre svoj majetok a pre všetky svoje zvieratá. 4 Pastviny okolo miest, ktoré dáte Levitom, sa budú rozprestierať od hradieb mesta tisíc lakťov dookola. 5 Nameriate za mestom na východnej strane dvetisíc lakťov, na južnej strane dvetisíc lakťov, na západnej strane dvetisíc lakťov a dvetisíc lakťov na severnej strane, mesto bude v strede; to budú pastviny týchto miest. 6 Z miest, ktoré dáte Levitom, šesť z nich bude miestami útočišťa, ktoré dáte, aby sa tam mohol uchýliť vrah; okrem toho im dáte štyridsaťdva miest. 7 Všetkých miest, ktoré dáte Levitom, bude štyridsaťosem miest, mestá a ich pastviny. 8 Tých miest, ktoré dáte z vlastníctva Izraelcov, vezmete viac z kmeňa, ktorý ich má veľa, a menej z kmeňa, ktorý má málo. Každý kmeň odovzdá zo svojich miest Levitom v pomere, koľko vlastníctva zdedil."

Mestá útočišťa

9 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
10 "Prehovor k Izraelcom a povedz im: Keď prejdete cez Jordán do kanaánskej zeme, 11 vyvolíte si mestá, ktoré vám budú mestami útočišťa; tam môže utiecť vrah, ktorý neúmyselne zabil človeka. 12 Tieto mestá vám budú slúžiť ako útočište pred pomstiteľom krvi, aby vrah nezomrel prv, než sa dostaví na súd pred pospolitosť. 13 Miest útočišťa, ktoré vyhradíte, bude šesť: 14 tri mestá vyhradíte za Jordánom a tri mestá vyhradíte v Kanaánskej krajine, budú vám mestami útočišťa. 15 Pre Izraelcov, ako aj pre cudzinca a usadlíka, ktorí žijú medzi vami, bude slúžiť týchto šesť miest ako útočište, aby sa tam mohol uchýliť každý, kto neúmyselne zabil človeka. 16 Ak ho udrie železným predmetom, takže on zomrie, je vrahom. Vrah bude vydaný na smrť. 17 Ak ho udrie kameňom, ktorý mal v ruke a ktorým možno niekoho zabiť, a on zomrie, je vrahom. Vrah bude vydaný na smrť. 18 Alebo ak ho udrie nejakým dreveným nástrojom, ktorý mal v ruke a ktorým možno niekoho zabiť, a on zomrie, je vrahom. Vrah bude vydaný na smrť. 19 Vraha zabije pomstiteľ krvi. Keď ho stretne, zabije ho. 20 Ak niekto z nenávisti niekoho zrazí alebo hodí do neho niečo so zlým úmyslom a on zomrie, 21 alebo ak ho z nepriateľstva smrteľne udrie rukou, ten, kto udrel, má byť vydaný na smrť, lebo je vrahom; pomstiteľ krvi smie zabiť vraha, keď ho stretne. 22 Ale ak ho zrazí náhodou bez nepriateľstva alebo neúmyselne hodí do neho nejaký predmet, 23 alebo ak pustí na neho, bez toho, že by ho bol videl, kameň, ktorým možno niekoho zabiť, a on zomrie, hoci mu nebol nepriateľom, ani mu nechcel spôsobiť zlo, 24 pospolitosť rozsúdi podľa týchto pravidiel medzi tým, kto zabil, a pomstiteľom krvi 25 a zachráni vraha z rúk pomstiteľa krvi. Zavedie ho do mesta útočišťa, do ktorého utiekol, a on tam zostane až do smrti veľkňaza, ktorý bol pomazaný svätým olejom. 26 Ak vrah vyjde za hranice mesta útočišťa, do ktorého utiekol, 27 a pomstiteľ krvi ho stretne mimo územia mesta útočišťa, pomstiteľ krvi ho môže zabiť bez obavy pred odvetou: 28 lebo vrah musí zostať vo svojom meste útočišťa až do smrti veľkňaza; len po smrti veľkňaza môže sa vrátiť do krajiny, kde má svoj majetok. 29 Toto nech je právnym nariadením pre vás i pre vašich potomkov všade, kde budete bývať. 30 Pri každom prípade vraždy bude vrah vydaný na smrť podľa výpovede svedkov; ale nestačí jeden svedok, aby bol niekto odsúdený na smrť. 31 Za život vraha, ktorý je hoden smrti, neprijmete výkupné; lebo musí zomrieť. 32 Neprijmete výkupné za toho, kto ušiel zo svojho mesta útočišťa a chce sa vrátiť bývať vo svojej krajine pred smrťou veľkňaza. 33 Neznesvätíte krajinu, v ktorej ste. Krajinu znesväcuje krv a pre krajinu niet iného zmierenia za vyliatu krv, iba krv toho, kto ju vylial. 34 Nepoškvrníš krajinu, v ktorej bývate a uprostred ktorej bývam ja. Lebo ja, Jahve, bývam uprostred Izraelcov."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk