34. kapitola

Hranice Kanaánu

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Rozkáž Izraelcom toto, povieš im: Keď vojdete do kanaánskej krajiny, hľa, to je tá krajina, ktorá vám pripadne za dedičstvo, krajina Kanaán, takto určená svojimi hranicami: 3 Vaša južná hranica pôjde od púšte Cin pozdĺž Edomu. Začne na východnej strane od konca Soľného mora. 4 Potom sa obráti na juh k svahu Akrabbim, "Škorpiónov", prejde cez Cin a jej južný koniec bude Kadeš-Barnea. Pokračovať bude k Chacar-Addaru a prejde Acmonom. 5 Od Acmonu sa hranica zahne k Egyptskému potoku a skončí pri Mori. 6 Vašou morskou hranicou bude Veľké more; táto hranica vám bude západnou hranicou. 7 A toto bude vaša severná hranica. Od Veľkého mora povediete čiaru k vrchu Hor 8 a od vrchu Hor k Vstupu do Chamatu a hranica bude končiť v Cedade. 9 Odtiaľ pôjde k Zifronu a jej koniec bude Chacar-Enan. Toto bude vaša severná hranica. 10 Potom si vyznačíte východnú hranicu od Chacar-Enanu do Šefamu. 11 Hranica sa bude tiahnuť od Šefamu dolu k Rible, východne od Ajinu. Bude sa tiahnuť ďalej dolu a bude sa dotýkať východného pobrežia mora Kinneret. 12 Potom hranica zíde k Jordánu a skončí pri Soľnom mori. Toto bude vaša krajina s hranicami, ktoré tvoria jej obvod." 13 Mojžiš potom dal Izraelcom tento príkaz: "Toto je krajina, ktorú si rozdelíte lósom a ktorú Jahve rozkázal dať deviatim kmeňom a polovici kmeňa. 14 Lebo kmeň Rubenových synov so svojimi rodinami a kmeň Gadových synov so svojimi rodinami už dostali svoje dedičstvo; a polovica Manassesovho kmeňa tiež dostala svoje dedičstvo. 15 Tieto dva kmene a pol kmeňa dostali svoje dedičstvo za Jordánom východne naproti Jerichu."

Kniežatá poverené delením

16 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
17 "Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu: kňaz Eleazar a Jozue, Nunov syn, 18 a za každý kmeň si priberte po jednom kniežati, aby vám rozdelili krajinu. 19 Mená týchto mužov sú: Za kmeň Júda Kaleb, Jefuneho syn; 20 za kmeň Simeonových synov Šemuel, Ammihudov syn; 21 za kmeň Benjamín Elidad, Kislonov syn; 22 za kmeň Danových synov knieža Buki, Jogliho syn; 23 za Jozefových synov, a to za kmeň synov Manassesa knieža Chaniel, Efodov syn; 24 a za kmeň synov Efraima knieža Kemuel, Šiftanov syn; 25 za kmeň Zabulonových synov knieža Elicafan, Parnakov syn, 26 za kmeň Isacharových synov knieža Paltiel, Azzanov syn; 27 za kmeň Ašerových synov knieža Ahiud, Šelomiho syn; 28 za kmeň Neftaliho synov knieža Pedahel, Ammihudov syn." 29 To sú tí, ktorým Jahve prikázal prideliť Izraelcom ich časť dedičstva v Kanaánskej krajine.