Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Hranice Kanaánu

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Rozkáž Izraelcom toto, povieš im: Keď vojdete do kanaánskej krajiny, hľa, to je tá krajina, ktorá vám pripadne za dedičstvo, krajina Kanaán, takto určená svojimi hranicami: 3 Vaša južná hranica pôjde od púšte Cin pozdĺž Edomu. Začne na východnej strane od konca Soľného mora. 4 Potom sa obráti na juh k svahu Akrabbim, "Škorpiónov", prejde cez Cin a jej južný koniec bude Kadeš-Barnea. Pokračovať bude k Chacar-Addaru a prejde Acmonom. 5 Od Acmonu sa hranica zahne k Egyptskému potoku a skončí pri Mori. 6 Vašou morskou hranicou bude Veľké more; táto hranica vám bude západnou hranicou. 7 A toto bude vaša severná hranica. Od Veľkého mora povediete čiaru k vrchu Hor 8 a od vrchu Hor k Vstupu do Chamatu a hranica bude končiť v Cedade. 9 Odtiaľ pôjde k Zifronu a jej koniec bude Chacar-Enan. Toto bude vaša severná hranica. 10 Potom si vyznačíte východnú hranicu od Chacar-Enanu do Šefamu. 11 Hranica sa bude tiahnuť od Šefamu dolu k Rible, východne od Ajinu. Bude sa tiahnuť ďalej dolu a bude sa dotýkať východného pobrežia mora Kinneret. 12 Potom hranica zíde k Jordánu a skončí pri Soľnom mori. Toto bude vaša krajina s hranicami, ktoré tvoria jej obvod." 13 Mojžiš potom dal Izraelcom tento príkaz: "Toto je krajina, ktorú si rozdelíte lósom a ktorú Jahve rozkázal dať deviatim kmeňom a polovici kmeňa. 14 Lebo kmeň Rubenových synov so svojimi rodinami a kmeň Gadových synov so svojimi rodinami už dostali svoje dedičstvo; a polovica Manassesovho kmeňa tiež dostala svoje dedičstvo. 15 Tieto dva kmene a pol kmeňa dostali svoje dedičstvo za Jordánom východne naproti Jerichu."

Kniežatá poverené delením

16 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
17 "Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu: kňaz Eleazar a Jozue, Nunov syn, 18 a za každý kmeň si priberte po jednom kniežati, aby vám rozdelili krajinu. 19 Mená týchto mužov sú: Za kmeň Júda Kaleb, Jefuneho syn; 20 za kmeň Simeonových synov Šemuel, Ammihudov syn; 21 za kmeň Benjamín Elidad, Kislonov syn; 22 za kmeň Danových synov knieža Buki, Jogliho syn; 23 za Jozefových synov, a to za kmeň synov Manassesa knieža Chaniel, Efodov syn; 24 a za kmeň synov Efraima knieža Kemuel, Šiftanov syn; 25 za kmeň Zabulonových synov knieža Elicafan, Parnakov syn, 26 za kmeň Isacharových synov knieža Paltiel, Azzanov syn; 27 za kmeň Ašerových synov knieža Ahiud, Šelomiho syn; 28 za kmeň Neftaliho synov knieža Pedahel, Ammihudov syn." 29 To sú tí, ktorým Jahve prikázal prideliť Izraelcom ich časť dedičstva v Kanaánskej krajine.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk