Predchádzajúca kapitola

33. kapitola

Zastávky počas Exodu

1 Toto sú zastávky, ktoré prešli Izraelci, keď vyšli z Egyptskej krajiny vo svojich vojoch pod vedením Mojžiša a Árona.
2 Mojžiš písomne zaznamenával miesta, odkiaľ vychádzali na Jahveho príkaz, zastávku za zastávkou. Toto sú zastávky, z ktorých sa vydávali na cestu. 3 Prvý mesiac sa Izraelci vydali na cestu z Ramsesu. Pätnásteho dňa prvého mesiaca, na druhý deň po Pasche, Izraelci vyrazili na cestu s dôverou pred očami celého Egypta. 4 Egypťania pochovávali tých, ktorých Jahve pobil medzi nimi, všetkých prvorodených; Jahve vykonal spravodlivosť aj nad ich bohmi. 5 Izraelci sa pohli z Ramsesu a utáborili sa v Sukkote. 6 Zo Sukkotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Etame na okraji púšte. 7 Z Etamu sa vydali na cestu a vrátili sa na Pi-Hachirot, ktorý leží naproti Baal-Cefonu a utáborili sa pred Migdolom. 8 Z Pi-Hachirotu sa vydali na cestu, prešli cez more na púšť a po trojdňovej ceste púšťou Etam sa utáborili v Mare. 9 Z Mary sa pohli a došli do Elimu. V Elime bolo dvanásť prameňov a sedemdesiat paliem a utáborili sa tam. 10 Z Elimu sa vydali na cestu a utáborili sa pri Trstinovom mori. 11 Od Trstinového mora sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Cin. 12 Z púšte Cin odišli a utáborili sa v Dofke. 13 Z Dofky odišli a utáborili sa v Aluši. 14 Z Aluša sa vydali na cestu a utáborili sa v Refidime; ľud tu nemal vodu na pitie. 15 Pohli sa z Refidimu a utáborili sa na Sinajskej púšti. 16 Zo Sinajskej púšte odtiahli a utáborili sa v Kibrot-Taave. 17 Z Kibrot-Taavy sa vydali na cestu a utáborili sa v Chacerote. 18 Z Chacerotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Ritme. 19 Z Ritmy sa vydali na cestu a utáborili sa v Rimmon-Perece. 20 Z Rimmon-Perecu sa vydali na cestu a utáborili sa v Libne. 21 Z Libny sa vydali na cestu a utáborili sa v Risse. 22 Z Rissy sa vydali na cestu a utáborili sa v Kehelate. 23 Z Kehelaty sa vydali na cestu a utáborili sa na vrchu Šefer. 24 Z vrchu Šefer sa vydali na cestu a utáborili sa v Charade. 25 Z Charady sa vydali na cestu a utáborili sa v Makhelote. 26 Z Makhelotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Tachate. 27 Z Tachatu sa vydali na cestu a utáborili sa v Tarachu. 28 Z Tarachu sa vydali na cestu a utáborili sa v Mitke. 29 Z Mitky sa dali na cestu a utáborili sa v Chašmone. 30 Z Chašmony sa vydali na cestu a utáborili sa v Moserote. 31 Z Moserotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Bene-Jaakane. 32 Z Bene-Jaakanu sa vydali na cestu a utáborili sa v Chor-Gidgade. 33 Z Chor-Gidgadu sa vydali na cestu a utáborili sa v Jotbate. 34 Z Jotbaty sa vydali na cestu a utáborili sa v Abrone. 35 Z Abrony sa vydali na cestu a utáborili sa v Ecjon-Geberi. 36 Z Ecjon-Geberu sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Cin; to je Kadeš. 37 Z Kadeša sa vydali na cestu a utáborili sa na vrchu Hor, na hranici Edomskej krajiny. 38 Na Jahveho rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch Hor a tam zomrel prvého dňa piateho mesiaca v štyridsiatom roku po odchode Izraelcov z Egyptskej krajiny. 39 Áron mal stodvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hor. 40 Kráľ Aradu, Kanaánec, ktorý býval v Negebe, v Kanaánskej zemi, sa dozvedel o príchode Izraelcov. 41 Z vrchu Hor sa vydali na cestu a utáborili sa v Calmone. 42 Z Calmony sa vydali na cestu a utáborili sa v Punone. 43 Z Punonu sa vydali na cestu a utáborili sa v Obote. 44 Z Obotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Ije-Abarime na moabskej hranici. 45 Z Ijemu sa vydali na cestu a utáborili sa v Dibon-Gade. 46 Z Dibon-Gadu sa vydali na cestu a utáborili sa v Almon-Diblatajime. 47 Z Almon-Diblatajimu sa vydali na cestu a utáborili sa v horách Abarim naproti Nebu. 48 Z hôr Abarim sa vydali na cestu a utáborili sa na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. 49 Táborili pri Jordáne medzi Bet-Ješimotom a Abel-Šittimom na Moabských stepiach.

Delenie Kanaánu. Boží príkaz

50 Jahve prehovoril k Mojžišovi na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Povedal:
51 "Prehovor k Izraelcom; povieš im: Keď prejdete cez Jordán do Kanaánskej krajiny, 52 vyženiete všetkých obyvateľov krajiny spred seba. Zničíte ich obrazy a zničíte všetky ich liate sochy a spustošíte všetky ich výšiny. 53 Zaujmete túto krajinu a budete v nej bývať, lebo som vám ju dal do vlastníctva. 54 Rozdelíte ju lósom medzi svoje rody. Početnému dáte väčšiu časť dedičstva a menej početnému dáte menšiu časť dedičstva. Kam komu padne lós, to bude jeho. Vlastníctvo rozdeľte podľa vašich otcovských kmeňov. 55 Ale ak nevyženiete obyvateľov krajiny pred sebou, tí, čo z nich zostanú, stanú sa tŕňom vo vašich očiach a ostňom vo vašich bokoch a budú vás utláčať v krajine, v ktorej budete bývať, 56 a ako som zamýšľal urobiť s nimi, urobím s vami."