Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Zastávky počas Exodu

1 Toto sú zastávky, ktoré prešli Izraelci, keď vyšli z Egyptskej krajiny vo svojich vojoch pod vedením Mojžiša a Árona.
2 Mojžiš písomne zaznamenával miesta, odkiaľ vychádzali na Jahveho príkaz, zastávku za zastávkou. Toto sú zastávky, z ktorých sa vydávali na cestu. 3 Prvý mesiac sa Izraelci vydali na cestu z Ramsesu. Pätnásteho dňa prvého mesiaca, na druhý deň po Pasche, Izraelci vyrazili na cestu s dôverou pred očami celého Egypta. 4 Egypťania pochovávali tých, ktorých Jahve pobil medzi nimi, všetkých prvorodených; Jahve vykonal spravodlivosť aj nad ich bohmi. 5 Izraelci sa pohli z Ramsesu a utáborili sa v Sukkote. 6 Zo Sukkotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Etame na okraji púšte. 7 Z Etamu sa vydali na cestu a vrátili sa na Pi-Hachirot, ktorý leží naproti Baal-Cefonu a utáborili sa pred Migdolom. 8 Z Pi-Hachirotu sa vydali na cestu, prešli cez more na púšť a po trojdňovej ceste púšťou Etam sa utáborili v Mare. 9 Z Mary sa pohli a došli do Elimu. V Elime bolo dvanásť prameňov a sedemdesiat paliem a utáborili sa tam. 10 Z Elimu sa vydali na cestu a utáborili sa pri Trstinovom mori. 11 Od Trstinového mora sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Cin. 12 Z púšte Cin odišli a utáborili sa v Dofke. 13 Z Dofky odišli a utáborili sa v Aluši. 14 Z Aluša sa vydali na cestu a utáborili sa v Refidime; ľud tu nemal vodu na pitie. 15 Pohli sa z Refidimu a utáborili sa na Sinajskej púšti. 16 Zo Sinajskej púšte odtiahli a utáborili sa v Kibrot-Taave. 17 Z Kibrot-Taavy sa vydali na cestu a utáborili sa v Chacerote. 18 Z Chacerotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Ritme. 19 Z Ritmy sa vydali na cestu a utáborili sa v Rimmon-Perece. 20 Z Rimmon-Perecu sa vydali na cestu a utáborili sa v Libne. 21 Z Libny sa vydali na cestu a utáborili sa v Risse. 22 Z Rissy sa vydali na cestu a utáborili sa v Kehelate. 23 Z Kehelaty sa vydali na cestu a utáborili sa na vrchu Šefer. 24 Z vrchu Šefer sa vydali na cestu a utáborili sa v Charade. 25 Z Charady sa vydali na cestu a utáborili sa v Makhelote. 26 Z Makhelotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Tachate. 27 Z Tachatu sa vydali na cestu a utáborili sa v Tarachu. 28 Z Tarachu sa vydali na cestu a utáborili sa v Mitke. 29 Z Mitky sa dali na cestu a utáborili sa v Chašmone. 30 Z Chašmony sa vydali na cestu a utáborili sa v Moserote. 31 Z Moserotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Bene-Jaakane. 32 Z Bene-Jaakanu sa vydali na cestu a utáborili sa v Chor-Gidgade. 33 Z Chor-Gidgadu sa vydali na cestu a utáborili sa v Jotbate. 34 Z Jotbaty sa vydali na cestu a utáborili sa v Abrone. 35 Z Abrony sa vydali na cestu a utáborili sa v Ecjon-Geberi. 36 Z Ecjon-Geberu sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Cin; to je Kadeš. 37 Z Kadeša sa vydali na cestu a utáborili sa na vrchu Hor, na hranici Edomskej krajiny. 38 Na Jahveho rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch Hor a tam zomrel prvého dňa piateho mesiaca v štyridsiatom roku po odchode Izraelcov z Egyptskej krajiny. 39 Áron mal stodvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hor. 40 Kráľ Aradu, Kanaánec, ktorý býval v Negebe, v Kanaánskej zemi, sa dozvedel o príchode Izraelcov. 41 Z vrchu Hor sa vydali na cestu a utáborili sa v Calmone. 42 Z Calmony sa vydali na cestu a utáborili sa v Punone. 43 Z Punonu sa vydali na cestu a utáborili sa v Obote. 44 Z Obotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Ije-Abarime na moabskej hranici. 45 Z Ijemu sa vydali na cestu a utáborili sa v Dibon-Gade. 46 Z Dibon-Gadu sa vydali na cestu a utáborili sa v Almon-Diblatajime. 47 Z Almon-Diblatajimu sa vydali na cestu a utáborili sa v horách Abarim naproti Nebu. 48 Z hôr Abarim sa vydali na cestu a utáborili sa na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. 49 Táborili pri Jordáne medzi Bet-Ješimotom a Abel-Šittimom na Moabských stepiach.

Delenie Kanaánu. Boží príkaz

50 Jahve prehovoril k Mojžišovi na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Povedal:
51 "Prehovor k Izraelcom; povieš im: Keď prejdete cez Jordán do Kanaánskej krajiny, 52 vyženiete všetkých obyvateľov krajiny spred seba. Zničíte ich obrazy a zničíte všetky ich liate sochy a spustošíte všetky ich výšiny. 53 Zaujmete túto krajinu a budete v nej bývať, lebo som vám ju dal do vlastníctva. 54 Rozdelíte ju lósom medzi svoje rody. Početnému dáte väčšiu časť dedičstva a menej početnému dáte menšiu časť dedičstva. Kam komu padne lós, to bude jeho. Vlastníctvo rozdeľte podľa vašich otcovských kmeňov. 55 Ale ak nevyženiete obyvateľov krajiny pred sebou, tí, čo z nich zostanú, stanú sa tŕňom vo vašich očiach a ostňom vo vašich bokoch a budú vás utláčať v krajine, v ktorej budete bývať, 56 a ako som zamýšľal urobiť s nimi, urobím s vami."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk