Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

32. kapitola

Rozdelenie Zajordánska

1 Rubenovi synovia a Gadovi synovia mali veľmi veľké stáda. Videli, že krajina Jazer a krajina Galaád sú vhodné pre stáda.
2 Gadovi synovia a Rubenovi synovia prišli k Mojžišovi, ku kňazovi Eleazarovi a ku kniežatám pospolitosti a povedali im: 3 "Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Chešbon, Eleale, Sebam, Nebo a Beon, 4 tá krajina, ktorú Jahve porazil pred pospolitosťou Izraela, je vhodná na chov stád a tvoji sluhovia majú stáda." 5 Povedali: "Ak sme našli priazeň v tvojich očiach, nech túto krajinu dostanú do vlastníctva tvoji sluhovia; neprevádzaj nás cez Jordán." 6 Mojžiš povedal Gadovým synom a Rubenovým synom: "Vaši bratia pôjdu do vojny a vy chcete ostať tu? 7 Prečo beriete Izraelcom odvahu ísť do krajiny, ktorú im Jahve dal? 8 Tak urobili vaši otcovia, keď som ich poslal z Kadeš-Barney preskúmať krajinu. 9 Vystúpili až k údoliu Eškol, prezreli krajinu, potom znechutili Izraelcov, takže nešli do krajiny, ktorú im Jahve dal. 10 Preto v ten deň vzbĺkol Jahveho hnev a on prisahal: 11 ‚Mužovia, ktorí vyšli z Egypta, od dvadsaťročných vyššie, nikdy neuvidia krajinu, ktorú som prísahou prisľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi..., lebo ma dokonale nenasledovali, 12 okrem Kaleba, syna Kenijca Jefuneho, a Jozueho, Nunovho syna: lebo oni dokonale nasledovali Jahveho.‘ 13 Jahveho hnev vzbĺkol proti Izraelu a nechal ich blúdiť púšťou štyridsať rokov, kým nevyhynulo celé toto pokolenie, ktoré robilo, čo bolo zlé v Jahveho očiach. 14 Teraz ste vy nastúpili na miesto svojich otcov, plemeno hriešnych ľudí, aby ste ešte rozmnožili plameň hnevu proti Izraelu. 15 Ak sa od neho odvrátite, ponechá ho ešte dlhšie na púšti a privediete do záhuby všetok tento ľud." 16 Oni pristúpili k nemu a povedali mu: "Vystavíme tu košiare pre svoje stáda a mestá pre svoje deti. 17 Ale my sami sa chopíme zbraní a pôjdeme na čele Izraelcov, kým ich neuvedieme na ich miesta; a naše deti zostanú v opevnených mestách, chránené pred obyvateľmi krajiny. 18 Nevrátime sa do svojich domov, kým každý z Izraelcov nedostane svoj dedičný podiel. 19 Lebo my nebudeme vlastniť s nimi dedičstvo na druhom brehu Jordánu, ani ďalej, lebo nám pripadlo dedičstvo z tejto strany Jordánu, na východe." 20 Mojžiš im povedal: "Ak to naozaj urobíte, ak ste pripravení do boja pred Jahvem 21 a ak všetci z vás, ktorí nosia zbraň, prejdú cez Jordán pred Jahvem, kým spred seba nevyženie svojich nepriateľov, 22 potom, keď bude krajina podrobená Jahvemu, môžete sa z nej vrátiť; budete vyrovnaní s Jahvem a s Izraelom a táto krajina bude vaším vlastníctvom pred Jahvem. 23 Ale ak tak neurobíte, prehrešíte sa proti Jahvemu a vedzte, že váš hriech vás dostihne. 24 Postavte si teda mestá pre svoje deti a košiare pre svoje stáda; ale urobte to, čo ste sľúbili." 25 Gadovi synovia a Rubenovi synovia povedali Mojžišovi: "Tvoji sluhovia urobia, ako náš pán prikazuje. 26 Naše deti, naše ženy, naše stáda a všetok náš dobytok zostáva tu v galaádskych mestách, 27 ale tvoji sluhovia, všetci, čo sú vyzbrojení do vojny, pôjdu pred Jahvem bojovať, ako to náš pán prikázal." 28 Potom Mojžiš vydal o nich príkaz kňazovi Eleazarovi a Jozuemu, Nunovmu synovi, a náčelníkom rodín izraelských kmeňov. 29 Mojžiš im povedal: "Ak Gadovi synovia a Rubenovi synovia, všetci, ktorí nosia zbraň, prekročia s vami Jordán, aby bojovali pred Jahvem, keď vám bude krajina podrobená, dáte im krajinu Galaád do vlastníctva. 30 Ale ak nepôjdu s vami ozbrojení, nech dostanú vlastníctvo medzi vami v Kanaánskej krajine." 31 Gadovi synovia a Rubenovi synovia odpovedali: "Čo Jahve povedal tvojim sluhom, to urobíme. 32 Vyzbrojení prejdeme pred Jahvem do Kanaánskej krajiny, vtedy dostaneme svoje dedičstvo tu za Jordánom." 33 Mojžiš im dal – Gadovým synom a Rubenovým synom a polovici kmeňa Manassesa, Jozefovho syna – kráľovstvo amorejského kráľa Sichona i kráľovstvo bašanského kráľa Oga, celú krajinu s jej mestami a priľahlými pozemkami a pohraničné mestá tej krajiny. 34 Gadovi synovia vystavali Dibon, Ataot, Aroer, 35 Atrot-Šofan, Jazer, Jogbehu, 36 Bet-Nimru, Bet-Haran, opevnené mestá a košiare pre stáda. 37 Rubenovi synovia vystavali Chešbon, Eleale, Kirjatajim, 38 Nebo a Baal-Meon (zmeniac ich mená) a Sibmu. A pomenovali mestá, ktoré vystavali. 39 Synovia Machira, Manassesovho syna, odišli do Galaádu. Zaujali ho a vyhnali Amorejcov, ktorí tam bývali. 40 Mojžiš dal Galaád Machirovi, Manassesovmu synovi, a ten sa tam usadil. 41 Jair, Manassesov syn, odišiel a zaujal ich stanové dediny a nazval ich Jairovými stanovými dedinami. 42 Aj Nobach odišiel a zaujal Kenat i jeho dediny a nazval ho svojím vlastným menom, Nobach.