Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

32. kapitola

Rozdelenie Zajordánska

1 Rubenovi synovia a Gadovi synovia mali veľmi veľké stáda. Videli, že krajina Jazer a krajina Galaád sú vhodné pre stáda.
2 Gadovi synovia a Rubenovi synovia prišli k Mojžišovi, ku kňazovi Eleazarovi a ku kniežatám pospolitosti a povedali im: 3 "Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Chešbon, Eleale, Sebam, Nebo a Beon, 4 tá krajina, ktorú Jahve porazil pred pospolitosťou Izraela, je vhodná na chov stád a tvoji sluhovia majú stáda." 5 Povedali: "Ak sme našli priazeň v tvojich očiach, nech túto krajinu dostanú do vlastníctva tvoji sluhovia; neprevádzaj nás cez Jordán." 6 Mojžiš povedal Gadovým synom a Rubenovým synom: "Vaši bratia pôjdu do vojny a vy chcete ostať tu? 7 Prečo beriete Izraelcom odvahu ísť do krajiny, ktorú im Jahve dal? 8 Tak urobili vaši otcovia, keď som ich poslal z Kadeš-Barney preskúmať krajinu. 9 Vystúpili až k údoliu Eškol, prezreli krajinu, potom znechutili Izraelcov, takže nešli do krajiny, ktorú im Jahve dal. 10 Preto v ten deň vzbĺkol Jahveho hnev a on prisahal: 11 ‚Mužovia, ktorí vyšli z Egypta, od dvadsaťročných vyššie, nikdy neuvidia krajinu, ktorú som prísahou prisľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi..., lebo ma dokonale nenasledovali, 12 okrem Kaleba, syna Kenijca Jefuneho, a Jozueho, Nunovho syna: lebo oni dokonale nasledovali Jahveho.‘ 13 Jahveho hnev vzbĺkol proti Izraelu a nechal ich blúdiť púšťou štyridsať rokov, kým nevyhynulo celé toto pokolenie, ktoré robilo, čo bolo zlé v Jahveho očiach. 14 Teraz ste vy nastúpili na miesto svojich otcov, plemeno hriešnych ľudí, aby ste ešte rozmnožili plameň hnevu proti Izraelu. 15 Ak sa od neho odvrátite, ponechá ho ešte dlhšie na púšti a privediete do záhuby všetok tento ľud." 16 Oni pristúpili k nemu a povedali mu: "Vystavíme tu košiare pre svoje stáda a mestá pre svoje deti. 17 Ale my sami sa chopíme zbraní a pôjdeme na čele Izraelcov, kým ich neuvedieme na ich miesta; a naše deti zostanú v opevnených mestách, chránené pred obyvateľmi krajiny. 18 Nevrátime sa do svojich domov, kým každý z Izraelcov nedostane svoj dedičný podiel. 19 Lebo my nebudeme vlastniť s nimi dedičstvo na druhom brehu Jordánu, ani ďalej, lebo nám pripadlo dedičstvo z tejto strany Jordánu, na východe." 20 Mojžiš im povedal: "Ak to naozaj urobíte, ak ste pripravení do boja pred Jahvem 21 a ak všetci z vás, ktorí nosia zbraň, prejdú cez Jordán pred Jahvem, kým spred seba nevyženie svojich nepriateľov, 22 potom, keď bude krajina podrobená Jahvemu, môžete sa z nej vrátiť; budete vyrovnaní s Jahvem a s Izraelom a táto krajina bude vaším vlastníctvom pred Jahvem. 23 Ale ak tak neurobíte, prehrešíte sa proti Jahvemu a vedzte, že váš hriech vás dostihne. 24 Postavte si teda mestá pre svoje deti a košiare pre svoje stáda; ale urobte to, čo ste sľúbili." 25 Gadovi synovia a Rubenovi synovia povedali Mojžišovi: "Tvoji sluhovia urobia, ako náš pán prikazuje. 26 Naše deti, naše ženy, naše stáda a všetok náš dobytok zostáva tu v galaádskych mestách, 27 ale tvoji sluhovia, všetci, čo sú vyzbrojení do vojny, pôjdu pred Jahvem bojovať, ako to náš pán prikázal." 28 Potom Mojžiš vydal o nich príkaz kňazovi Eleazarovi a Jozuemu, Nunovmu synovi, a náčelníkom rodín izraelských kmeňov. 29 Mojžiš im povedal: "Ak Gadovi synovia a Rubenovi synovia, všetci, ktorí nosia zbraň, prekročia s vami Jordán, aby bojovali pred Jahvem, keď vám bude krajina podrobená, dáte im krajinu Galaád do vlastníctva. 30 Ale ak nepôjdu s vami ozbrojení, nech dostanú vlastníctvo medzi vami v Kanaánskej krajine." 31 Gadovi synovia a Rubenovi synovia odpovedali: "Čo Jahve povedal tvojim sluhom, to urobíme. 32 Vyzbrojení prejdeme pred Jahvem do Kanaánskej krajiny, vtedy dostaneme svoje dedičstvo tu za Jordánom." 33 Mojžiš im dal – Gadovým synom a Rubenovým synom a polovici kmeňa Manassesa, Jozefovho syna – kráľovstvo amorejského kráľa Sichona i kráľovstvo bašanského kráľa Oga, celú krajinu s jej mestami a priľahlými pozemkami a pohraničné mestá tej krajiny. 34 Gadovi synovia vystavali Dibon, Ataot, Aroer, 35 Atrot-Šofan, Jazer, Jogbehu, 36 Bet-Nimru, Bet-Haran, opevnené mestá a košiare pre stáda. 37 Rubenovi synovia vystavali Chešbon, Eleale, Kirjatajim, 38 Nebo a Baal-Meon (zmeniac ich mená) a Sibmu. A pomenovali mestá, ktoré vystavali. 39 Synovia Machira, Manassesovho syna, odišli do Galaádu. Zaujali ho a vyhnali Amorejcov, ktorí tam bývali. 40 Mojžiš dal Galaád Machirovi, Manassesovmu synovi, a ten sa tam usadil. 41 Jair, Manassesov syn, odišiel a zaujal ich stanové dediny a nazval ich Jairovými stanovými dedinami. 42 Aj Nobach odišiel a zaujal Kenat i jeho dediny a nazval ho svojím vlastným menom, Nobach.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk