Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

Svätá vojna proti Madiánu

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Vykonaj pomstu Izraelcov na Madiáncoch. Potom budeš pripojený k svojim predkom." 3 Mojžiš takto prehovoril k ľudu: "Vyzbrojte spomedzi seba mužov na Jahveho výpravu proti Madiánu, aby na Madiáne vykonali Jahveho pomstu. 4 Za každý kmeň Izraela vyšlete na výpravu po tisíc mužov." 5 Tie tisíce Izraela poskytli po tisíc za každý kmeň, dvanásťtisíc mužov ozbrojených do boja. 6 Mojžiš ich poslal do boja, po tisíc mužov za kmeň, a Pinchasa, syna kňaza Eleazara, k nim pridal. On mal so sebou posvätné predmety a zvučné trúby. 7 Vytiahli proti Madiánu, ako Jahve prikázal Mojžišovi, a pobili všetkých mužov. 8 Medzi tými, ktorých pobili, boli madiánski králi Evi, Rekem, Cur, Chúr a Reba, piati madiánski králi; aj Balaama, Beorovho syna, zabili mečom. 9 Izraelci odviedli do zajatia madiánske ženy a ich deti, ukoristili všetok ich dobytok, všetky ich stáda a všetko ich imanie. 10 Všetky ich mestá, v ktorých bývali, a všetky ich stanové tábory vypálili. 11 Potom pobrali všetku svoju korisť, všetko, čoho sa zmocnili, z ľudí a z dobytka, 12 a priviedli zajatcov, korisť a všetko, čo pobrali, k Mojžišovi, kňazovi Eleazarovi a celej izraelskej pospolitosti do tábora na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.

Zabitie žien a očistenie koristi

13 Mojžiš, Eleazar a všetky kniežatá pospolitosti vyšli im v ústrety z tábora.
14 Mojžiš sa nahneval na veliteľov vojska, na tisícnikov a stotníkov, ktorí sa vracali z bojovej výpravy. 15 Mojžiš im vyčítal: "Prečo ste nechali nažive všetky ženy? 16 Práve tie sa na Balaamovu radu stali Izraelcom príčinou nevernosti Jahvemu v prípade Peoru: odtiaľ tá pohroma, ktorá postihla Jahveho pospolitosť. 17 Zabite teda všetkých chlapcov. Zabite tiež každú ženu, ktorá poznala muža v súloži. 18 Všetky malé dievčatá, ktoré ešte nevedia o súloži s mužom, ponechajte nažive, pre seba. 19 Vy táborte sedem dní mimo tábora, každý, kto zabil človeka alebo kto sa dotkol zabitého. Očistite sa, vy a vaši zajatci, tretieho a siedmeho dňa; 20 očistite aj všetko šatstvo, všetky kožené predmety, všetky látky zhotovené z kozej srsti i všetko drevené náradie." 21 Kňaz Eleazar povedal bojovníkom, ktorí sa vrátili z tejto výpravy: "Toto je nariadenie Zákona, ktoré Jahve prikázal Mojžišovi. 22 Ale zlato a striebro, bronz a železo, cín a olovo, 23 všetko, čo znesie oheň, preveďte ohňom a bude to čisté; ale bude to očistené aj očistnou vodou. A vôbec všetko, čo neznesie oheň, preveďte vodou. 24 Siedmeho dňa si operiete šaty a budete čistí. Potom smiete vojsť do tábora."

Delenie koristi

25 Boh prehovoril k Mojžišovi a povedal:
26 "Ty a kňaz Eleazar i náčelníci rodov spoločenstva spočítajte všetku korisť, ľudí i dobytok. 27 Potom rozdelíš korisť napoly medzi bojovníkov, ktorí sa zúčastnili na výprave, a medzi celú pospolitosť. 28 Ako dávku pre Jahveho vyberieš od bojovníkov, ktorí tiahli do boja, po jednom z päťsto ľudí, dobytka, oslov a drobného dobytka. 29 Vezmeš to z polovice, ktorá im patrí, a dáš to kňazovi Eleazarovi ako vyzdvihnutie pre Jahveho. 30 Z polovice patriacej Izraelcom vezmeš po jednom z päťdesiatich ľudí, z veľkého dobytka, z oslov i z malého dobytka a dáš to Levitom, ktorí majú na starosti Jahveho Príbytok." 31 Mojžiš a kňaz Eleazar vykonali, ako Jahve prikázal Mojžišovi. 32 Korisť, to je všetko, čo zostalo z toho, čo ukoristilo vojsko, čo bojovalo, bolo šesťstosedemdesiatpäťtisíc kusov malého dobytka, 33 sedemdesiatdvatisíc kusov veľkého dobytka, 34 šesťdesiatjedentisíc oslov; 35 a ľudí, to znamená žien, ktoré nepoznali muža v súloži, tridsaťdvatisíc. 36 Polovica, totiž podiel tých, ktorí išli do boja, bolo tristotridsaťsedemtisíc päťsto kusov malého dobytka, 37 z ktorých šesťstosedemdesiatpäť kusov bola dávka pre Jahveho; 38 tridsaťšesťtisíc kusov veľkého dobytka, z ktorých dávka pre Jahveho bola sedemdesiatdva; 39 tridsaťtisíc päťsto oslov, z ktorých šesťdesiatjeden bola dávka pre Jahveho 40 a šestnásťtisíc ľudí a dávka z nich pre Jahveho bola tridsaťdva. 41 Mojžiš odovzdal kňazovi Eleazarovi dávku, vyzdvihnutú pre Jahveho, ako to Jahve nariadil Mojžišovi. 42 Čo sa týka polovice patriacej Izraelcom a ktorú Mojžiš oddelil od polovice bojovníkov, 43 táto polovica podielu pospolitosti bola tristotridsaťsedemtisíc päťsto kusov malého dobytka, 44 tridsaťšesťtisíc kusov veľkého dobytka, 45 tridsaťtisíc päťsto oslov 46 a šestnásťtisíc osôb. 47 Z tejto polovice, časti Izraelcov, Mojžiš vzal po jednom z päťdesiatich ľudí i zo zvierat a odovzdal to Levitom, ktorí mali na starosti Jahveho Príbytok, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.

Obetné dary

48 Potom pristúpili k Mojžišovi velitelia, ktorí boli nad tisícami vojska, tisícnici a stotníci,
49 a povedali Mojžišovi: "Tvoji sluhovia spočítali bojovníkov, ktorí boli pod naším velením: nechýba z nás ani jeden. 50 Preto prinášame každý z nás ako obetný dar Jahvemu, čo každý našiel: zlaté predmety, náramky, prstene, náušnice a náhrdelníky pre obrad zmierenia za nás pred Jahvem." 51 Mojžiš a kňaz Eleazar prevzali od nich toto zlato a všetky tieto šperky. 52 Všetko zlato, ktoré takto vyzdvihli ako dar Jahvemu tisícnici a stotníci, vážilo celkom šestnásťtisíc sedemstopäťdesiat šeklov. 53 Každý z bojovníkov mal svoju korisť. 54 Ale Mojžiš a kňaz Eleazar prevzali zlato od tisícnikov a stotníkov a doniesli ho do Stanu Stretávania, aby Jahve pamätal na Izraelcov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk