Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

31. kapitola

Svätá vojna proti Madiánu

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Vykonaj pomstu Izraelcov na Madiáncoch. Potom budeš pripojený k svojim predkom." 3 Mojžiš takto prehovoril k ľudu: "Vyzbrojte spomedzi seba mužov na Jahveho výpravu proti Madiánu, aby na Madiáne vykonali Jahveho pomstu. 4 Za každý kmeň Izraela vyšlete na výpravu po tisíc mužov." 5 Tie tisíce Izraela poskytli po tisíc za každý kmeň, dvanásťtisíc mužov ozbrojených do boja. 6 Mojžiš ich poslal do boja, po tisíc mužov za kmeň, a Pinchasa, syna kňaza Eleazara, k nim pridal. On mal so sebou posvätné predmety a zvučné trúby. 7 Vytiahli proti Madiánu, ako Jahve prikázal Mojžišovi, a pobili všetkých mužov. 8 Medzi tými, ktorých pobili, boli madiánski králi Evi, Rekem, Cur, Chúr a Reba, piati madiánski králi; aj Balaama, Beorovho syna, zabili mečom. 9 Izraelci odviedli do zajatia madiánske ženy a ich deti, ukoristili všetok ich dobytok, všetky ich stáda a všetko ich imanie. 10 Všetky ich mestá, v ktorých bývali, a všetky ich stanové tábory vypálili. 11 Potom pobrali všetku svoju korisť, všetko, čoho sa zmocnili, z ľudí a z dobytka, 12 a priviedli zajatcov, korisť a všetko, čo pobrali, k Mojžišovi, kňazovi Eleazarovi a celej izraelskej pospolitosti do tábora na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.

Zabitie žien a očistenie koristi

13 Mojžiš, Eleazar a všetky kniežatá pospolitosti vyšli im v ústrety z tábora.
14 Mojžiš sa nahneval na veliteľov vojska, na tisícnikov a stotníkov, ktorí sa vracali z bojovej výpravy. 15 Mojžiš im vyčítal: "Prečo ste nechali nažive všetky ženy? 16 Práve tie sa na Balaamovu radu stali Izraelcom príčinou nevernosti Jahvemu v prípade Peoru: odtiaľ tá pohroma, ktorá postihla Jahveho pospolitosť. 17 Zabite teda všetkých chlapcov. Zabite tiež každú ženu, ktorá poznala muža v súloži. 18 Všetky malé dievčatá, ktoré ešte nevedia o súloži s mužom, ponechajte nažive, pre seba. 19 Vy táborte sedem dní mimo tábora, každý, kto zabil človeka alebo kto sa dotkol zabitého. Očistite sa, vy a vaši zajatci, tretieho a siedmeho dňa; 20 očistite aj všetko šatstvo, všetky kožené predmety, všetky látky zhotovené z kozej srsti i všetko drevené náradie." 21 Kňaz Eleazar povedal bojovníkom, ktorí sa vrátili z tejto výpravy: "Toto je nariadenie Zákona, ktoré Jahve prikázal Mojžišovi. 22 Ale zlato a striebro, bronz a železo, cín a olovo, 23 všetko, čo znesie oheň, preveďte ohňom a bude to čisté; ale bude to očistené aj očistnou vodou. A vôbec všetko, čo neznesie oheň, preveďte vodou. 24 Siedmeho dňa si operiete šaty a budete čistí. Potom smiete vojsť do tábora."

Delenie koristi

25 Boh prehovoril k Mojžišovi a povedal:
26 "Ty a kňaz Eleazar i náčelníci rodov spoločenstva spočítajte všetku korisť, ľudí i dobytok. 27 Potom rozdelíš korisť napoly medzi bojovníkov, ktorí sa zúčastnili na výprave, a medzi celú pospolitosť. 28 Ako dávku pre Jahveho vyberieš od bojovníkov, ktorí tiahli do boja, po jednom z päťsto ľudí, dobytka, oslov a drobného dobytka. 29 Vezmeš to z polovice, ktorá im patrí, a dáš to kňazovi Eleazarovi ako vyzdvihnutie pre Jahveho. 30 Z polovice patriacej Izraelcom vezmeš po jednom z päťdesiatich ľudí, z veľkého dobytka, z oslov i z malého dobytka a dáš to Levitom, ktorí majú na starosti Jahveho Príbytok." 31 Mojžiš a kňaz Eleazar vykonali, ako Jahve prikázal Mojžišovi. 32 Korisť, to je všetko, čo zostalo z toho, čo ukoristilo vojsko, čo bojovalo, bolo šesťstosedemdesiatpäťtisíc kusov malého dobytka, 33 sedemdesiatdvatisíc kusov veľkého dobytka, 34 šesťdesiatjedentisíc oslov; 35 a ľudí, to znamená žien, ktoré nepoznali muža v súloži, tridsaťdvatisíc. 36 Polovica, totiž podiel tých, ktorí išli do boja, bolo tristotridsaťsedemtisíc päťsto kusov malého dobytka, 37 z ktorých šesťstosedemdesiatpäť kusov bola dávka pre Jahveho; 38 tridsaťšesťtisíc kusov veľkého dobytka, z ktorých dávka pre Jahveho bola sedemdesiatdva; 39 tridsaťtisíc päťsto oslov, z ktorých šesťdesiatjeden bola dávka pre Jahveho 40 a šestnásťtisíc ľudí a dávka z nich pre Jahveho bola tridsaťdva. 41 Mojžiš odovzdal kňazovi Eleazarovi dávku, vyzdvihnutú pre Jahveho, ako to Jahve nariadil Mojžišovi. 42 Čo sa týka polovice patriacej Izraelcom a ktorú Mojžiš oddelil od polovice bojovníkov, 43 táto polovica podielu pospolitosti bola tristotridsaťsedemtisíc päťsto kusov malého dobytka, 44 tridsaťšesťtisíc kusov veľkého dobytka, 45 tridsaťtisíc päťsto oslov 46 a šestnásťtisíc osôb. 47 Z tejto polovice, časti Izraelcov, Mojžiš vzal po jednom z päťdesiatich ľudí i zo zvierat a odovzdal to Levitom, ktorí mali na starosti Jahveho Príbytok, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.

Obetné dary

48 Potom pristúpili k Mojžišovi velitelia, ktorí boli nad tisícami vojska, tisícnici a stotníci,
49 a povedali Mojžišovi: "Tvoji sluhovia spočítali bojovníkov, ktorí boli pod naším velením: nechýba z nás ani jeden. 50 Preto prinášame každý z nás ako obetný dar Jahvemu, čo každý našiel: zlaté predmety, náramky, prstene, náušnice a náhrdelníky pre obrad zmierenia za nás pred Jahvem." 51 Mojžiš a kňaz Eleazar prevzali od nich toto zlato a všetky tieto šperky. 52 Všetko zlato, ktoré takto vyzdvihli ako dar Jahvemu tisícnici a stotníci, vážilo celkom šestnásťtisíc sedemstopäťdesiat šeklov. 53 Každý z bojovníkov mal svoju korisť. 54 Ale Mojžiš a kňaz Eleazar prevzali zlato od tisícnikov a stotníkov a doniesli ho do Stanu Stretávania, aby Jahve pamätal na Izraelcov.