Predchádzajúca kapitola

31. kapitola

Svätá vojna proti Madiánu

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Vykonaj pomstu Izraelcov na Madiáncoch. Potom budeš pripojený k svojim predkom." 3 Mojžiš takto prehovoril k ľudu: "Vyzbrojte spomedzi seba mužov na Jahveho výpravu proti Madiánu, aby na Madiáne vykonali Jahveho pomstu. 4 Za každý kmeň Izraela vyšlete na výpravu po tisíc mužov." 5 Tie tisíce Izraela poskytli po tisíc za každý kmeň, dvanásťtisíc mužov ozbrojených do boja. 6 Mojžiš ich poslal do boja, po tisíc mužov za kmeň, a Pinchasa, syna kňaza Eleazara, k nim pridal. On mal so sebou posvätné predmety a zvučné trúby. 7 Vytiahli proti Madiánu, ako Jahve prikázal Mojžišovi, a pobili všetkých mužov. 8 Medzi tými, ktorých pobili, boli madiánski králi Evi, Rekem, Cur, Chúr a Reba, piati madiánski králi; aj Balaama, Beorovho syna, zabili mečom. 9 Izraelci odviedli do zajatia madiánske ženy a ich deti, ukoristili všetok ich dobytok, všetky ich stáda a všetko ich imanie. 10 Všetky ich mestá, v ktorých bývali, a všetky ich stanové tábory vypálili. 11 Potom pobrali všetku svoju korisť, všetko, čoho sa zmocnili, z ľudí a z dobytka, 12 a priviedli zajatcov, korisť a všetko, čo pobrali, k Mojžišovi, kňazovi Eleazarovi a celej izraelskej pospolitosti do tábora na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.

Zabitie žien a očistenie koristi

13 Mojžiš, Eleazar a všetky kniežatá pospolitosti vyšli im v ústrety z tábora.
14 Mojžiš sa nahneval na veliteľov vojska, na tisícnikov a stotníkov, ktorí sa vracali z bojovej výpravy. 15 Mojžiš im vyčítal: "Prečo ste nechali nažive všetky ženy? 16 Práve tie sa na Balaamovu radu stali Izraelcom príčinou nevernosti Jahvemu v prípade Peoru: odtiaľ tá pohroma, ktorá postihla Jahveho pospolitosť. 17 Zabite teda všetkých chlapcov. Zabite tiež každú ženu, ktorá poznala muža v súloži. 18 Všetky malé dievčatá, ktoré ešte nevedia o súloži s mužom, ponechajte nažive, pre seba. 19 Vy táborte sedem dní mimo tábora, každý, kto zabil človeka alebo kto sa dotkol zabitého. Očistite sa, vy a vaši zajatci, tretieho a siedmeho dňa; 20 očistite aj všetko šatstvo, všetky kožené predmety, všetky látky zhotovené z kozej srsti i všetko drevené náradie." 21 Kňaz Eleazar povedal bojovníkom, ktorí sa vrátili z tejto výpravy: "Toto je nariadenie Zákona, ktoré Jahve prikázal Mojžišovi. 22 Ale zlato a striebro, bronz a železo, cín a olovo, 23 všetko, čo znesie oheň, preveďte ohňom a bude to čisté; ale bude to očistené aj očistnou vodou. A vôbec všetko, čo neznesie oheň, preveďte vodou. 24 Siedmeho dňa si operiete šaty a budete čistí. Potom smiete vojsť do tábora."

Delenie koristi

25 Boh prehovoril k Mojžišovi a povedal:
26 "Ty a kňaz Eleazar i náčelníci rodov spoločenstva spočítajte všetku korisť, ľudí i dobytok. 27 Potom rozdelíš korisť napoly medzi bojovníkov, ktorí sa zúčastnili na výprave, a medzi celú pospolitosť. 28 Ako dávku pre Jahveho vyberieš od bojovníkov, ktorí tiahli do boja, po jednom z päťsto ľudí, dobytka, oslov a drobného dobytka. 29 Vezmeš to z polovice, ktorá im patrí, a dáš to kňazovi Eleazarovi ako vyzdvihnutie pre Jahveho. 30 Z polovice patriacej Izraelcom vezmeš po jednom z päťdesiatich ľudí, z veľkého dobytka, z oslov i z malého dobytka a dáš to Levitom, ktorí majú na starosti Jahveho Príbytok." 31 Mojžiš a kňaz Eleazar vykonali, ako Jahve prikázal Mojžišovi. 32 Korisť, to je všetko, čo zostalo z toho, čo ukoristilo vojsko, čo bojovalo, bolo šesťstosedemdesiatpäťtisíc kusov malého dobytka, 33 sedemdesiatdvatisíc kusov veľkého dobytka, 34 šesťdesiatjedentisíc oslov; 35 a ľudí, to znamená žien, ktoré nepoznali muža v súloži, tridsaťdvatisíc. 36 Polovica, totiž podiel tých, ktorí išli do boja, bolo tristotridsaťsedemtisíc päťsto kusov malého dobytka, 37 z ktorých šesťstosedemdesiatpäť kusov bola dávka pre Jahveho; 38 tridsaťšesťtisíc kusov veľkého dobytka, z ktorých dávka pre Jahveho bola sedemdesiatdva; 39 tridsaťtisíc päťsto oslov, z ktorých šesťdesiatjeden bola dávka pre Jahveho 40 a šestnásťtisíc ľudí a dávka z nich pre Jahveho bola tridsaťdva. 41 Mojžiš odovzdal kňazovi Eleazarovi dávku, vyzdvihnutú pre Jahveho, ako to Jahve nariadil Mojžišovi. 42 Čo sa týka polovice patriacej Izraelcom a ktorú Mojžiš oddelil od polovice bojovníkov, 43 táto polovica podielu pospolitosti bola tristotridsaťsedemtisíc päťsto kusov malého dobytka, 44 tridsaťšesťtisíc kusov veľkého dobytka, 45 tridsaťtisíc päťsto oslov 46 a šestnásťtisíc osôb. 47 Z tejto polovice, časti Izraelcov, Mojžiš vzal po jednom z päťdesiatich ľudí i zo zvierat a odovzdal to Levitom, ktorí mali na starosti Jahveho Príbytok, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.

Obetné dary

48 Potom pristúpili k Mojžišovi velitelia, ktorí boli nad tisícami vojska, tisícnici a stotníci,
49 a povedali Mojžišovi: "Tvoji sluhovia spočítali bojovníkov, ktorí boli pod naším velením: nechýba z nás ani jeden. 50 Preto prinášame každý z nás ako obetný dar Jahvemu, čo každý našiel: zlaté predmety, náramky, prstene, náušnice a náhrdelníky pre obrad zmierenia za nás pred Jahvem." 51 Mojžiš a kňaz Eleazar prevzali od nich toto zlato a všetky tieto šperky. 52 Všetko zlato, ktoré takto vyzdvihli ako dar Jahvemu tisícnici a stotníci, vážilo celkom šestnásťtisíc sedemstopäťdesiat šeklov. 53 Každý z bojovníkov mal svoju korisť. 54 Ale Mojžiš a kňaz Eleazar prevzali zlato od tisícnikov a stotníkov a doniesli ho do Stanu Stretávania, aby Jahve pamätal na Izraelcov.