30. kapitola

1 Mojžiš povedal Izraelcom všetko, čo mu Jahve prikázal.

Zákony o sľuboch

2 Mojžiš prehovoril k náčelníkom izraelských kmeňov. Povedal: "Toto prikázal Jahve:
3 Ak niektorý muž urobí Jahvemu sľub alebo zloží prísahu, že berie na seba záväzok, nech neporuší svoje slovo, nech splní všetko, čo vyšlo z jeho úst. 4 Ak žena urobí sľub Jahvemu alebo zaviaže sa záväzkom v dome svojho otca ešte vo svojej mladosti 5 a ak sa otec dozvie o jej sľube alebo o záväzku, ktorým sa zaviazala, a nič nepovie, jej sľub, nech je akýkoľvek, bude platný, a záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. 6 Ak sa však jej otec tomu vzoprie v deň, keď sa o tom dozvedel, nijaký jej sľub alebo záväzok, ktorý vzala na seba, nebude platný. Jahve jej ich odpustí, lebo otec jej v tom bránil. 7 Ak sa vydá za muža, kým je ešte viazaná sľubmi alebo prenáhlenými výrokmi svojich úst, 8 a jej muž sa dozvie o jej sľube a v ten deň, keď to počul, nič nepovie, jej sľuby budú platné a jej záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. 9 Ale ak v ten deň, keď sa to dozvie, jej muž prejaví nesúhlas, zruší sľub, ktorý ju viaže, alebo záväzok, ktorým sa prenáhlene zaviazala. A Jahve jej ich odpustí. 10 Sľub vdovy alebo prepustenej ženy a všetky jej záväzky budú platné. 11 Ak žena urobila sľub alebo prísahou vzala na seba záväzok v dome svojho muža 12 a jej muž mlčal, keď sa o tom dozvedel, a neprejavil nesúhlas, jej sľub, nech by bol akýkoľvek, bude platný, a záväzok, ktorý na seba vzala, nech by bol akýkoľvek, bude platný. 13 Ale ak ich jej muž zruší v deň, keď sa o nich dozvie, nebude platné nič, čo vyslovila svojimi ústami ako sľuby alebo záväzky. Jej muž ich zrušil a Jahve jej ich odpustí. 14 Každý sľub a každú prísahu, ktorá ženu zaväzuje, jej muž môže urobiť platnými, alebo ich zrušiť. 15 Ak jej muž do druhého dňa nič nepovie, robí platným jej sľub, nech by bol akýkoľvek, alebo jej záväzok, nech by bol akýkoľvek. Urobil ich platnými, ak mlčal toho dňa, keď sa o tom dozvedel. 16 Ale ak ich zruší neskôr, ako sa o tom dopočul, on ponesie ťarchu viny, ktorá by padla na jeho ženu." 17 Toto sú zákony, ktoré prikázal Jahve Mojžišovi o vzťahu medzi mužom a jeho ženou a medzi otcom a jeho dcérou, kým býva vo svojej mladosti v dome svojho otca.