Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

1 Mojžiš povedal Izraelcom všetko, čo mu Jahve prikázal.

Zákony o sľuboch

2 Mojžiš prehovoril k náčelníkom izraelských kmeňov. Povedal: "Toto prikázal Jahve:
3 Ak niektorý muž urobí Jahvemu sľub alebo zloží prísahu, že berie na seba záväzok, nech neporuší svoje slovo, nech splní všetko, čo vyšlo z jeho úst. 4 Ak žena urobí sľub Jahvemu alebo zaviaže sa záväzkom v dome svojho otca ešte vo svojej mladosti 5 a ak sa otec dozvie o jej sľube alebo o záväzku, ktorým sa zaviazala, a nič nepovie, jej sľub, nech je akýkoľvek, bude platný, a záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. 6 Ak sa však jej otec tomu vzoprie v deň, keď sa o tom dozvedel, nijaký jej sľub alebo záväzok, ktorý vzala na seba, nebude platný. Jahve jej ich odpustí, lebo otec jej v tom bránil. 7 Ak sa vydá za muža, kým je ešte viazaná sľubmi alebo prenáhlenými výrokmi svojich úst, 8 a jej muž sa dozvie o jej sľube a v ten deň, keď to počul, nič nepovie, jej sľuby budú platné a jej záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. 9 Ale ak v ten deň, keď sa to dozvie, jej muž prejaví nesúhlas, zruší sľub, ktorý ju viaže, alebo záväzok, ktorým sa prenáhlene zaviazala. A Jahve jej ich odpustí. 10 Sľub vdovy alebo prepustenej ženy a všetky jej záväzky budú platné. 11 Ak žena urobila sľub alebo prísahou vzala na seba záväzok v dome svojho muža 12 a jej muž mlčal, keď sa o tom dozvedel, a neprejavil nesúhlas, jej sľub, nech by bol akýkoľvek, bude platný, a záväzok, ktorý na seba vzala, nech by bol akýkoľvek, bude platný. 13 Ale ak ich jej muž zruší v deň, keď sa o nich dozvie, nebude platné nič, čo vyslovila svojimi ústami ako sľuby alebo záväzky. Jej muž ich zrušil a Jahve jej ich odpustí. 14 Každý sľub a každú prísahu, ktorá ženu zaväzuje, jej muž môže urobiť platnými, alebo ich zrušiť. 15 Ak jej muž do druhého dňa nič nepovie, robí platným jej sľub, nech by bol akýkoľvek, alebo jej záväzok, nech by bol akýkoľvek. Urobil ich platnými, ak mlčal toho dňa, keď sa o tom dozvedel. 16 Ale ak ich zruší neskôr, ako sa o tom dopočul, on ponesie ťarchu viny, ktorá by padla na jeho ženu." 17 Toto sú zákony, ktoré prikázal Jahve Mojžišovi o vzťahu medzi mužom a jeho ženou a medzi otcom a jeho dcérou, kým býva vo svojej mladosti v dome svojho otca.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk