Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Usporiadanie kmeňov

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a povedal:
2 "Izraelci budú táboriť každý pod svojou zástavou, pod znakmi svojich rodín. Budú táboriť okolo Stanu Stretávania v určitej vzdialenosti. 3 Na východe sa utáboria: Smerom na východ zástava Júdovho tábora po jeho vojoch. Knieža Júdových synov: Amminadabov syn Nachšon. 4 Jeho voj: sedemdesiatštyritisíc šesťsto spočítaných. 5 Pri ňom bude táboriť: Kmeň Isachar. Knieža Isacharových synov: Cuarov syn Netaneel. 6 Jeho voj: päťdesiatštyritisíc štyristo spočítaných. 7 Kmeň Zabulon. Knieža Zabulonových synov: Chelonov syn Eliab. 8 Jeho voj: päťdesiatsedemtisíc štyristo spočítaných. 9 Všetkých spočítaných z Júdovho tábora podľa vojov je stoosemdesiatšesťtisíc štyristo. Oni sa pohnú prví. 10 Na juhu zástava Rubenovho tábora po jeho vojoch. Knieža Rubenových synov: Šedeurov syn Elicur. 11 Jeho voj: štyridsaťšesťtisíc päťsto spočítaných. 12 Pri ňom bude táboriť: Kmeň Simeon. Knieža Simeonových synov: Curišaddajov syn Šelumiel. 13 Jeho voj: päťdesiatdeväťtisíc tristo spočítaných. 14 Kmeň Gad. Knieža Gadových synov: Reuelov syn Eljasaf. 15 Jeho voj: štyridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiat spočítaných. 16 Všetkých spočítaných z Rubenovho tábora podľa vojov je stopäťdesiatjedentisíc štyristopäťdesiat. Oni sa pohnú druhí. 17 Potom sa pohne Stan Stretávania s táborom Levitov, ktorý je uprostred ostatných táborov. Pohnú sa tak, ako budú táboriť, každý pod svojou zástavou. 18 Na západe zástava Efraimovho tábora po jeho vojoch. Knieža Efraimových synov: Ammihudov syn Elišama. 19 Jeho voj: štyridsaťtisíc päťsto spočítaných. 20 Pri ňom: Kmeň Manasses. Knieža Manassesových synov: Pedacurov syn Gamliel. 21 Jeho voj má povolaných do služby tridsaťdvatisíc dvesto spočítaných. 22 Kmeň Benjamín. Knieža Benjamínových synov: Gideoniho syn Abidan. 23 Jeho voj: tridsaťpäťtisíc štyristo spočítaných. 24 Všetkých spočítaných z Efraimovho tábora podľa vojov je stoosemtisíc sto. Oni sa pohnú tretí. 25 Na severe zástava Danovho tábora po jeho vojoch. Knieža Danových synov: Ammišaddajov syn Achiezer. 26 Jeho voj: šesťdesiatdvatisíc sedemsto spočítaných. 27 Pri ňom bude táboriť: Kmeň Ašer. Knieža Ašerových synov: Okranov syn Pagiel. 28 Jeho voj: štyridsaťjedentisíc päťsto spočítaných. 29 Kmeň Neftali. Knieža Neftaliho synov: Enanov syn Achira. 30 Jeho voj: päťdesiattritisíc štyristo spočítaných. 31 Všetkých spočítaných z Danovho tábora je stopäťdesiatsedemtisíc šesťsto; oni sa pohnú poslední. Všetci pod svojimi zástavami." 32 To boli Izraelci spočítaní podľa rodín. Všetkých spočítaných týchto táborov podľa ich vojov bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat. 33 Ale Leviti neboli spočítaní s Izraelcami, tak ako prikázal Jahve Mojžišovi. 34 Izraelci urobili presne tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi. A tak táborili rozdelení po zástavách. A tak sa pohýnali každý podľa svojho rodu, každý so svojou rodinou.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk