Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Usporiadanie kmeňov

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a povedal:
2 "Izraelci budú táboriť každý pod svojou zástavou, pod znakmi svojich rodín. Budú táboriť okolo Stanu Stretávania v určitej vzdialenosti. 3 Na východe sa utáboria: Smerom na východ zástava Júdovho tábora po jeho vojoch. Knieža Júdových synov: Amminadabov syn Nachšon. 4 Jeho voj: sedemdesiatštyritisíc šesťsto spočítaných. 5 Pri ňom bude táboriť: Kmeň Isachar. Knieža Isacharových synov: Cuarov syn Netaneel. 6 Jeho voj: päťdesiatštyritisíc štyristo spočítaných. 7 Kmeň Zabulon. Knieža Zabulonových synov: Chelonov syn Eliab. 8 Jeho voj: päťdesiatsedemtisíc štyristo spočítaných. 9 Všetkých spočítaných z Júdovho tábora podľa vojov je stoosemdesiatšesťtisíc štyristo. Oni sa pohnú prví. 10 Na juhu zástava Rubenovho tábora po jeho vojoch. Knieža Rubenových synov: Šedeurov syn Elicur. 11 Jeho voj: štyridsaťšesťtisíc päťsto spočítaných. 12 Pri ňom bude táboriť: Kmeň Simeon. Knieža Simeonových synov: Curišaddajov syn Šelumiel. 13 Jeho voj: päťdesiatdeväťtisíc tristo spočítaných. 14 Kmeň Gad. Knieža Gadových synov: Reuelov syn Eljasaf. 15 Jeho voj: štyridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiat spočítaných. 16 Všetkých spočítaných z Rubenovho tábora podľa vojov je stopäťdesiatjedentisíc štyristopäťdesiat. Oni sa pohnú druhí. 17 Potom sa pohne Stan Stretávania s táborom Levitov, ktorý je uprostred ostatných táborov. Pohnú sa tak, ako budú táboriť, každý pod svojou zástavou. 18 Na západe zástava Efraimovho tábora po jeho vojoch. Knieža Efraimových synov: Ammihudov syn Elišama. 19 Jeho voj: štyridsaťtisíc päťsto spočítaných. 20 Pri ňom: Kmeň Manasses. Knieža Manassesových synov: Pedacurov syn Gamliel. 21 Jeho voj má povolaných do služby tridsaťdvatisíc dvesto spočítaných. 22 Kmeň Benjamín. Knieža Benjamínových synov: Gideoniho syn Abidan. 23 Jeho voj: tridsaťpäťtisíc štyristo spočítaných. 24 Všetkých spočítaných z Efraimovho tábora podľa vojov je stoosemtisíc sto. Oni sa pohnú tretí. 25 Na severe zástava Danovho tábora po jeho vojoch. Knieža Danových synov: Ammišaddajov syn Achiezer. 26 Jeho voj: šesťdesiatdvatisíc sedemsto spočítaných. 27 Pri ňom bude táboriť: Kmeň Ašer. Knieža Ašerových synov: Okranov syn Pagiel. 28 Jeho voj: štyridsaťjedentisíc päťsto spočítaných. 29 Kmeň Neftali. Knieža Neftaliho synov: Enanov syn Achira. 30 Jeho voj: päťdesiattritisíc štyristo spočítaných. 31 Všetkých spočítaných z Danovho tábora je stopäťdesiatsedemtisíc šesťsto; oni sa pohnú poslední. Všetci pod svojimi zástavami." 32 To boli Izraelci spočítaní podľa rodín. Všetkých spočítaných týchto táborov podľa ich vojov bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat. 33 Ale Leviti neboli spočítaní s Izraelcami, tak ako prikázal Jahve Mojžišovi. 34 Izraelci urobili presne tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi. A tak táborili rozdelení po zástavách. A tak sa pohýnali každý podľa svojho rodu, každý so svojou rodinou.