Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Usporiadanie kmeňov

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a povedal:
2 "Izraelci budú táboriť každý pod svojou zástavou, pod znakmi svojich rodín. Budú táboriť okolo Stanu Stretávania v určitej vzdialenosti. 3 Na východe sa utáboria: Smerom na východ zástava Júdovho tábora po jeho vojoch. Knieža Júdových synov: Amminadabov syn Nachšon. 4 Jeho voj: sedemdesiatštyritisíc šesťsto spočítaných. 5 Pri ňom bude táboriť: Kmeň Isachar. Knieža Isacharových synov: Cuarov syn Netaneel. 6 Jeho voj: päťdesiatštyritisíc štyristo spočítaných. 7 Kmeň Zabulon. Knieža Zabulonových synov: Chelonov syn Eliab. 8 Jeho voj: päťdesiatsedemtisíc štyristo spočítaných. 9 Všetkých spočítaných z Júdovho tábora podľa vojov je stoosemdesiatšesťtisíc štyristo. Oni sa pohnú prví. 10 Na juhu zástava Rubenovho tábora po jeho vojoch. Knieža Rubenových synov: Šedeurov syn Elicur. 11 Jeho voj: štyridsaťšesťtisíc päťsto spočítaných. 12 Pri ňom bude táboriť: Kmeň Simeon. Knieža Simeonových synov: Curišaddajov syn Šelumiel. 13 Jeho voj: päťdesiatdeväťtisíc tristo spočítaných. 14 Kmeň Gad. Knieža Gadových synov: Reuelov syn Eljasaf. 15 Jeho voj: štyridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiat spočítaných. 16 Všetkých spočítaných z Rubenovho tábora podľa vojov je stopäťdesiatjedentisíc štyristopäťdesiat. Oni sa pohnú druhí. 17 Potom sa pohne Stan Stretávania s táborom Levitov, ktorý je uprostred ostatných táborov. Pohnú sa tak, ako budú táboriť, každý pod svojou zástavou. 18 Na západe zástava Efraimovho tábora po jeho vojoch. Knieža Efraimových synov: Ammihudov syn Elišama. 19 Jeho voj: štyridsaťtisíc päťsto spočítaných. 20 Pri ňom: Kmeň Manasses. Knieža Manassesových synov: Pedacurov syn Gamliel. 21 Jeho voj má povolaných do služby tridsaťdvatisíc dvesto spočítaných. 22 Kmeň Benjamín. Knieža Benjamínových synov: Gideoniho syn Abidan. 23 Jeho voj: tridsaťpäťtisíc štyristo spočítaných. 24 Všetkých spočítaných z Efraimovho tábora podľa vojov je stoosemtisíc sto. Oni sa pohnú tretí. 25 Na severe zástava Danovho tábora po jeho vojoch. Knieža Danových synov: Ammišaddajov syn Achiezer. 26 Jeho voj: šesťdesiatdvatisíc sedemsto spočítaných. 27 Pri ňom bude táboriť: Kmeň Ašer. Knieža Ašerových synov: Okranov syn Pagiel. 28 Jeho voj: štyridsaťjedentisíc päťsto spočítaných. 29 Kmeň Neftali. Knieža Neftaliho synov: Enanov syn Achira. 30 Jeho voj: päťdesiattritisíc štyristo spočítaných. 31 Všetkých spočítaných z Danovho tábora je stopäťdesiatsedemtisíc šesťsto; oni sa pohnú poslední. Všetci pod svojimi zástavami." 32 To boli Izraelci spočítaní podľa rodín. Všetkých spočítaných týchto táborov podľa ich vojov bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat. 33 Ale Leviti neboli spočítaní s Izraelcami, tak ako prikázal Jahve Mojžišovi. 34 Izraelci urobili presne tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi. A tak táborili rozdelení po zástavách. A tak sa pohýnali každý podľa svojho rodu, každý so svojou rodinou.