Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

28. kapitola

Spresnenia o obetách

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Toto prikáž Izraelcom: Budete dbať, aby ste mi v určenom čase prinášali môj obetný dar, môj pokrm v podobe pokrmových obetí strávených ohňom na príjemnú vôňu. 3 Povieš im: Toto je obeta, ktorú budete prinášať Jahvemu: Každý deň dvoch jednoročných bezchybných baránkov ako ustavičný celopal. 4 Jedného baránka obetuješ ako celopal ráno a druhého v podvečer 5 s jednou desatinou efy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hinu čistého oleja ako pokrmovou obetou. 6 To je ustavičný celopal, aký sa kedysi obetoval na vrchu Sinaj ako ohnivá obeta príjemnej vône Jahvemu. 7 Príslušná nápojová obeta bude jedna štvrtina hinu na každého baránka; nápojová obeta z kvaseného nápoja sa Jahvemu vyleje vo svätyni. 8 Druhého baránka obetuješ v podvečer; obetuješ ho s takou istou pokrmovou obetou a s takou istou nápojovou obetou ako ráno: ako obetu príjemnej vône Jahvemu.

B. Sobota

9 V sobotný deň obetujete dva bezchybné jednoročné baránky a dve desatiny efy jemnej múky ako pokrmovú obetu zamiesenú s olejom a tiež príslušnú nápojovú obetu.
10 Sobotný celopal sa pripojí každú sobotu k ustavičnému celopalu a k jeho nápojovej obete.

C. Nový mesiac

11 Na začiatku vašich mesiacov obetujete celopal Jahvemu: dva býky, jedného barana a sedem bezchybných jednoročných baránkov;
12 na každého býka tri desatiny efy jemnej múky zamiesenej s olejom ako pokrmovú obetu; na každého barana dve desatiny efy jemnej múky zamiesenej s olejom ako pokrmovú obetu; 13 na každého baránka jednu desatinu efy jemnej múky zamiesenej s olejom ako pokrmovú obetu. Je to celopal príjemnej vône, obeta strávená ohňom pre Jahveho. 14 Príslušné nápojové obety budú pol hinu vína na jedného býka, tretina hinu na jedného barana a štvrtina hinu na jedného baránka. To bude mesačný celopal na každý mesiac roku. 15 Okrem ustavičného celopalu a príslušnej nápojovej obety sa Jahvemu bude obetovať jeden cap ako obeta za hriech.

D. Nekvasené chleby

16 Štrnásteho dňa prvého mesiaca je Jahveho Pascha
17 a pätnásteho dňa toho mesiaca je sviatok. Sedem dní sa budú jesť nekvasené chleby. 18 Prvého dňa bude sväté zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu. 19 Budete Jahvemu prinášať obetu ohňom ako celopal: dvoch býkov, jedného barana a sedem bezchybných jednoročných baránkov. 20 Ako príslušnú pokrmovú obetu jemnú múku zamiesenú s olejom, na každého býka tri desatiny efy, na barana dve desatiny efy 21 a jednu desatinu efy na každého zo siedmich baránkov. 22 Ako obetu za hriech jedného capa na vykonanie obradu zmierenia za vás. 23 Tieto obety obetujete okrem ranného celopalu, ktorý je ustavičným celopalom. 24 Obetujete ich každý deň po sedem dní. Je to pokrm, obeta strávená ohňom na príjemnú vôňu pre Jahveho; obetuje sa navyše, okrem ustavičného celopalu a príslušnej nápojovej obety. 25 Siedmeho dňa budete mať sväté bohoslužobné zhromaždenie; nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu.

E. Sviatok Týždňov

26 V deň prvotín, keď budete obetovať Jahvemu z nových plodov na váš sviatok Týždňov, budete mať sväté zhromaždenie; nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu.
27 Obetujete celopal príjemnej vône pre Jahveho: dva býky, jedného barana a sedem jednoročných baránkov. 28 Príslušná pokrmová obeta jemnej múky zamiesenej s olejom bude tri desatiny efy na jedného býka, dve desatiny efy na každého barana, 29 jedna desatina efy na každého zo siedmich baránkov. 30 Obetujete jedného capa na obetu za hriech, na vykonanie obradu zmierenia za vás. 31 Tieto obety budete robiť navyše okrem ustavičného celopalu, jeho príslušnej pokrmovej a nápojovej obety.