Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Spresnenia o obetách

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Toto prikáž Izraelcom: Budete dbať, aby ste mi v určenom čase prinášali môj obetný dar, môj pokrm v podobe pokrmových obetí strávených ohňom na príjemnú vôňu. 3 Povieš im: Toto je obeta, ktorú budete prinášať Jahvemu: Každý deň dvoch jednoročných bezchybných baránkov ako ustavičný celopal. 4 Jedného baránka obetuješ ako celopal ráno a druhého v podvečer 5 s jednou desatinou efy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hinu čistého oleja ako pokrmovou obetou. 6 To je ustavičný celopal, aký sa kedysi obetoval na vrchu Sinaj ako ohnivá obeta príjemnej vône Jahvemu. 7 Príslušná nápojová obeta bude jedna štvrtina hinu na každého baránka; nápojová obeta z kvaseného nápoja sa Jahvemu vyleje vo svätyni. 8 Druhého baránka obetuješ v podvečer; obetuješ ho s takou istou pokrmovou obetou a s takou istou nápojovou obetou ako ráno: ako obetu príjemnej vône Jahvemu.

B. Sobota

9 V sobotný deň obetujete dva bezchybné jednoročné baránky a dve desatiny efy jemnej múky ako pokrmovú obetu zamiesenú s olejom a tiež príslušnú nápojovú obetu.
10 Sobotný celopal sa pripojí každú sobotu k ustavičnému celopalu a k jeho nápojovej obete.

C. Nový mesiac

11 Na začiatku vašich mesiacov obetujete celopal Jahvemu: dva býky, jedného barana a sedem bezchybných jednoročných baránkov;
12 na každého býka tri desatiny efy jemnej múky zamiesenej s olejom ako pokrmovú obetu; na každého barana dve desatiny efy jemnej múky zamiesenej s olejom ako pokrmovú obetu; 13 na každého baránka jednu desatinu efy jemnej múky zamiesenej s olejom ako pokrmovú obetu. Je to celopal príjemnej vône, obeta strávená ohňom pre Jahveho. 14 Príslušné nápojové obety budú pol hinu vína na jedného býka, tretina hinu na jedného barana a štvrtina hinu na jedného baránka. To bude mesačný celopal na každý mesiac roku. 15 Okrem ustavičného celopalu a príslušnej nápojovej obety sa Jahvemu bude obetovať jeden cap ako obeta za hriech.

D. Nekvasené chleby

16 Štrnásteho dňa prvého mesiaca je Jahveho Pascha
17 a pätnásteho dňa toho mesiaca je sviatok. Sedem dní sa budú jesť nekvasené chleby. 18 Prvého dňa bude sväté zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu. 19 Budete Jahvemu prinášať obetu ohňom ako celopal: dvoch býkov, jedného barana a sedem bezchybných jednoročných baránkov. 20 Ako príslušnú pokrmovú obetu jemnú múku zamiesenú s olejom, na každého býka tri desatiny efy, na barana dve desatiny efy 21 a jednu desatinu efy na každého zo siedmich baránkov. 22 Ako obetu za hriech jedného capa na vykonanie obradu zmierenia za vás. 23 Tieto obety obetujete okrem ranného celopalu, ktorý je ustavičným celopalom. 24 Obetujete ich každý deň po sedem dní. Je to pokrm, obeta strávená ohňom na príjemnú vôňu pre Jahveho; obetuje sa navyše, okrem ustavičného celopalu a príslušnej nápojovej obety. 25 Siedmeho dňa budete mať sväté bohoslužobné zhromaždenie; nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu.

E. Sviatok Týždňov

26 V deň prvotín, keď budete obetovať Jahvemu z nových plodov na váš sviatok Týždňov, budete mať sväté zhromaždenie; nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu.
27 Obetujete celopal príjemnej vône pre Jahveho: dva býky, jedného barana a sedem jednoročných baránkov. 28 Príslušná pokrmová obeta jemnej múky zamiesenej s olejom bude tri desatiny efy na jedného býka, dve desatiny efy na každého barana, 29 jedna desatina efy na každého zo siedmich baránkov. 30 Obetujete jedného capa na obetu za hriech, na vykonanie obradu zmierenia za vás. 31 Tieto obety budete robiť navyše okrem ustavičného celopalu, jeho príslušnej pokrmovej a nápojovej obety.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk