Dve percentá (2 %)

28. kapitola

Spresnenia o obetách

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Toto prikáž Izraelcom: Budete dbať, aby ste mi v určenom čase prinášali môj obetný dar, môj pokrm v podobe pokrmových obetí strávených ohňom na príjemnú vôňu. 3 Povieš im: Toto je obeta, ktorú budete prinášať Jahvemu: Každý deň dvoch jednoročných bezchybných baránkov ako ustavičný celopal. 4 Jedného baránka obetuješ ako celopal ráno a druhého v podvečer 5 s jednou desatinou efy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hinu čistého oleja ako pokrmovou obetou. 6 To je ustavičný celopal, aký sa kedysi obetoval na vrchu Sinaj ako ohnivá obeta príjemnej vône Jahvemu. 7 Príslušná nápojová obeta bude jedna štvrtina hinu na každého baránka; nápojová obeta z kvaseného nápoja sa Jahvemu vyleje vo svätyni. 8 Druhého baránka obetuješ v podvečer; obetuješ ho s takou istou pokrmovou obetou a s takou istou nápojovou obetou ako ráno: ako obetu príjemnej vône Jahvemu.

B. Sobota

9 V sobotný deň obetujete dva bezchybné jednoročné baránky a dve desatiny efy jemnej múky ako pokrmovú obetu zamiesenú s olejom a tiež príslušnú nápojovú obetu.
10 Sobotný celopal sa pripojí každú sobotu k ustavičnému celopalu a k jeho nápojovej obete.

C. Nový mesiac

11 Na začiatku vašich mesiacov obetujete celopal Jahvemu: dva býky, jedného barana a sedem bezchybných jednoročných baránkov;
12 na každého býka tri desatiny efy jemnej múky zamiesenej s olejom ako pokrmovú obetu; na každého barana dve desatiny efy jemnej múky zamiesenej s olejom ako pokrmovú obetu; 13 na každého baránka jednu desatinu efy jemnej múky zamiesenej s olejom ako pokrmovú obetu. Je to celopal príjemnej vône, obeta strávená ohňom pre Jahveho. 14 Príslušné nápojové obety budú pol hinu vína na jedného býka, tretina hinu na jedného barana a štvrtina hinu na jedného baránka. To bude mesačný celopal na každý mesiac roku. 15 Okrem ustavičného celopalu a príslušnej nápojovej obety sa Jahvemu bude obetovať jeden cap ako obeta za hriech.

D. Nekvasené chleby

16 Štrnásteho dňa prvého mesiaca je Jahveho Pascha
17 a pätnásteho dňa toho mesiaca je sviatok. Sedem dní sa budú jesť nekvasené chleby. 18 Prvého dňa bude sväté zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu. 19 Budete Jahvemu prinášať obetu ohňom ako celopal: dvoch býkov, jedného barana a sedem bezchybných jednoročných baránkov. 20 Ako príslušnú pokrmovú obetu jemnú múku zamiesenú s olejom, na každého býka tri desatiny efy, na barana dve desatiny efy 21 a jednu desatinu efy na každého zo siedmich baránkov. 22 Ako obetu za hriech jedného capa na vykonanie obradu zmierenia za vás. 23 Tieto obety obetujete okrem ranného celopalu, ktorý je ustavičným celopalom. 24 Obetujete ich každý deň po sedem dní. Je to pokrm, obeta strávená ohňom na príjemnú vôňu pre Jahveho; obetuje sa navyše, okrem ustavičného celopalu a príslušnej nápojovej obety. 25 Siedmeho dňa budete mať sväté bohoslužobné zhromaždenie; nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu.

E. Sviatok Týždňov

26 V deň prvotín, keď budete obetovať Jahvemu z nových plodov na váš sviatok Týždňov, budete mať sväté zhromaždenie; nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu.
27 Obetujete celopal príjemnej vône pre Jahveho: dva býky, jedného barana a sedem jednoročných baránkov. 28 Príslušná pokrmová obeta jemnej múky zamiesenej s olejom bude tri desatiny efy na jedného býka, dve desatiny efy na každého barana, 29 jedna desatina efy na každého zo siedmich baránkov. 30 Obetujete jedného capa na obetu za hriech, na vykonanie obradu zmierenia za vás. 31 Tieto obety budete robiť navyše okrem ustavičného celopalu, jeho príslušnej pokrmovej a nápojovej obety.