Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Dedičstvo dcér

1 Vtedy pristúpili Celofchadove dcéry. Tento bol syn Chefera, syna Galaada, syna Machira, syna Manassesa; bol z rodov Jozefovho syna Manassesa. Toto sú mená jeho dcér: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca.
2 Predstúpili pred Mojžiša a kňaza Eleazara, pred kniežatá a celú pospolitosť pri vchode do Stanu Stretávania a povedali: 3 "Náš otec zomrel na púšti. On nebol v skupine, ktorá sa utvorila proti Jahvemu, v Korachovej skupine; zomrel pre svoj vlastný hriech a synov nemal. 4 Prečo by meno nášho otca malo vymiznúť z jeho rodu? Keďže nemal syna, nám daj územie medzi bratmi nášho otca." 5 Mojžiš predniesol ich prípad Jahvemu 6 a Jahve prehovoril k Mojžišovi. Povedal: 7 "Celofchadove dcéry hovorili správne. Dáš im teda územie, ktoré bude ich dedičstvom medzi bratmi ich otca; na ne prevedieš dedičstvo ich otca. 8 Potom takto prehovoríš k Izraelcom: Ak niekto zomrie a nemá syna, prevediete jeho dedičstvo na jeho dcéru. 9 Ak nemá dcéru, dáte jeho dedičstvo jeho bratom. 10 Ak nemá ani bratov, dáte jeho dedičstvo bratom jeho otca. 11 Ak jeho otec nemá bratov, dáte jeho dedičstvo najbližšiemu pokrvnému príbuznému z jeho rodu: ten ho bude vlastniť. Toto bude pre Izraelcov právne ustanovenie, ako prikázal Jahve Mojžišovi!"

Jozue náčelníkom pospolitosti

12 Jahve povedal Mojžišovi: "Vystúp na tento vrch pohoria Abarim a pozri sa na krajinu, ktorú som dal Izraelcom.
13 Keď si ju obzrieš, budeš pripojený k svojmu ľudu ako tvoj brat Áron. 14 Lebo vy ste prestúpili môj príkaz na púšti Cin, keď sa ľud búril a vy ste mali vodou ukázať moju svätosť pred ich očami." (To sú vody Meriby v Kadeši na púšti Cin.) 15 Mojžiš prehovoril k Jahvemu a povedal: 16 "Nech Jahve, Boh duchov, ktorí oživujú každé telo, ustanoví nad touto pospolitosťou muža, 17 ktorý by vychádzal a vracal sa na jej čele, ktorý by ju vyvádzal a dovádzal domov, aby Jahveho pospolitosť nebola ako ovce bez pastiera." 18 Jahve odpovedal Mojžišovi: "Vezmi si Jozueho, Nunovho syna, muža, v ktorom je duch. Vložíš na neho ruku. 19 Potom ho privedieš pred kňaza Eleazara a pred celú pospolitosť, uvedieš ho do úradu pred ich zrakom 20 a prenesieš na neho časť zo svojej hodnosti, aby ho poslúchala celá pospolitosť Izraelcov. 21 Bude predstupovať pred kňaza Eleazara, ktorý sa za neho bude dopytovať Jahveho podľa obradu Urim. Na jeho príkaz budú vychádzať a vchádzať s ním všetci Izraelci, celá pospolitosť." 22 Mojžiš urobil tak, ako prikázal Jahve. Pojal Jozueho, priviedol ho ku kňazovi Eleazarovi a k celej pospolitosti, 23 vložil na neho ruky a dal mu svoje poverenie, ako prikázal Jahve prostredníctvom Mojžiša.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk