Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

27. kapitola

Dedičstvo dcér

1 Vtedy pristúpili Celofchadove dcéry. Tento bol syn Chefera, syna Galaada, syna Machira, syna Manassesa; bol z rodov Jozefovho syna Manassesa. Toto sú mená jeho dcér: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca.
2 Predstúpili pred Mojžiša a kňaza Eleazara, pred kniežatá a celú pospolitosť pri vchode do Stanu Stretávania a povedali: 3 "Náš otec zomrel na púšti. On nebol v skupine, ktorá sa utvorila proti Jahvemu, v Korachovej skupine; zomrel pre svoj vlastný hriech a synov nemal. 4 Prečo by meno nášho otca malo vymiznúť z jeho rodu? Keďže nemal syna, nám daj územie medzi bratmi nášho otca." 5 Mojžiš predniesol ich prípad Jahvemu 6 a Jahve prehovoril k Mojžišovi. Povedal: 7 "Celofchadove dcéry hovorili správne. Dáš im teda územie, ktoré bude ich dedičstvom medzi bratmi ich otca; na ne prevedieš dedičstvo ich otca. 8 Potom takto prehovoríš k Izraelcom: Ak niekto zomrie a nemá syna, prevediete jeho dedičstvo na jeho dcéru. 9 Ak nemá dcéru, dáte jeho dedičstvo jeho bratom. 10 Ak nemá ani bratov, dáte jeho dedičstvo bratom jeho otca. 11 Ak jeho otec nemá bratov, dáte jeho dedičstvo najbližšiemu pokrvnému príbuznému z jeho rodu: ten ho bude vlastniť. Toto bude pre Izraelcov právne ustanovenie, ako prikázal Jahve Mojžišovi!"

Jozue náčelníkom pospolitosti

12 Jahve povedal Mojžišovi: "Vystúp na tento vrch pohoria Abarim a pozri sa na krajinu, ktorú som dal Izraelcom.
13 Keď si ju obzrieš, budeš pripojený k svojmu ľudu ako tvoj brat Áron. 14 Lebo vy ste prestúpili môj príkaz na púšti Cin, keď sa ľud búril a vy ste mali vodou ukázať moju svätosť pred ich očami." (To sú vody Meriby v Kadeši na púšti Cin.) 15 Mojžiš prehovoril k Jahvemu a povedal: 16 "Nech Jahve, Boh duchov, ktorí oživujú každé telo, ustanoví nad touto pospolitosťou muža, 17 ktorý by vychádzal a vracal sa na jej čele, ktorý by ju vyvádzal a dovádzal domov, aby Jahveho pospolitosť nebola ako ovce bez pastiera." 18 Jahve odpovedal Mojžišovi: "Vezmi si Jozueho, Nunovho syna, muža, v ktorom je duch. Vložíš na neho ruku. 19 Potom ho privedieš pred kňaza Eleazara a pred celú pospolitosť, uvedieš ho do úradu pred ich zrakom 20 a prenesieš na neho časť zo svojej hodnosti, aby ho poslúchala celá pospolitosť Izraelcov. 21 Bude predstupovať pred kňaza Eleazara, ktorý sa za neho bude dopytovať Jahveho podľa obradu Urim. Na jeho príkaz budú vychádzať a vchádzať s ním všetci Izraelci, celá pospolitosť." 22 Mojžiš urobil tak, ako prikázal Jahve. Pojal Jozueho, priviedol ho ku kňazovi Eleazarovi a k celej pospolitosti, 23 vložil na neho ruky a dal mu svoje poverenie, ako prikázal Jahve prostredníctvom Mojžiša.