Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a ku kňazovi Eleazarovi, Áronovmu synovi. Povedal: 2 "Vykonajte sčítanie celej pospolitosti Izraelcov podľa rodín: všetkých dvadsaťročných a vyššie, bojaschopných v Izraeli." 3 Mojžiš a kňaz Eleazar ich teda sčítali na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. 4 (Ako to Jahve prikázal Mojžišovi a Izraelcom, keď vychádzali z Egyptskej krajiny.) Muži od dvadsiateho roku nahor: 5 Ruben, prvorodený Izraelov. Rubenovi synovia: od Henocha henochovský rod, od Pallua palluovský rod, 6 od Checrona checronovský rod, od Karmiho karmiovský rod. 7 To boli rody Rubena. Pri sčítaní ich bolo štyridsaťtritisíc sedemstotridsať. 8 Palluovi synovia: Eliab. 9 Eliabovi synovia: Nemuel, Datan a Abiram. To sú tí Datan a Abiram, mužovia vážení v pospolitosti, ktorí sa vzbúrili proti Mojžišovi a Áronovi; boli v Korachovej skupine, keď sa táto vzbúrila proti Jahvemu. 10 Zem otvorila svoje ústa a pohltila ich (ako aj Koracha, keď táto skupina zahynula), keď oheň strávil tých dvestopäťdesiat mužov. Stali sa výstražným znamením. 11 Korachovi synovia nezahynuli. 12 Simeonovi synovia, podľa rodov: od Nemuela nemuelovský rod, od Jamina jaminovský rod, od Jachina jachinovský rod, 13 od Zeracha zerachovský rod, od Šaula šaulovský rod. 14 To boli rody Simeona. Pri sčítaní ich bolo dvadsaťdvatisíc dvesto. 15 Gadovi synovia, podľa rodov: od Cefona cefonovský rod, od Chaggiho chaggiovský rod, od Šuniho šuniovský rod, 16 od Ozniho ozniovský rod, od Eriho eriovský rod, 17 od Aroda arodovský rod, od Areliho areliovský rod. 18 To boli rody Gadových synov. Pri sčítaní ich bolo štyridsaťtisíc päťsto. 19 Júdovi synovia: Er a Onan. Er a Onan zomreli v Kanaánskej krajine. 20 Z Júdových synov povstali rody: od Šelu šelovský rod, od Pereca perecovský rod, od Zeracha zerachovský rod. 21 Perecovi synovia: od Checrona checronovský rod, od Chamula chamulovský rod. 22 To boli Júdove rody. Pri sčítaní ich bolo sedemdesiatšesťtisíc päťsto. 23 Isacharovi synovia podľa rodov: od Tolu tolovský rod, od Puvvu puvvovský rod, 24 od Jašuba jašubovský rod, od Šimrona šimronovský rod. 25 To boli Isacharove rody. Pri sčítaní ich bolo šesťdesiatštyritisíc tristo. 26 Zabulonovi synovia, podľa rodov: od Sereda seredovský rod, od Elona elonovský rod, od Jachleela jachleelovský rod. 27 To boli zabulonove rody. Pri sčítaní ich bolo šesťdesiattisíc päťsto. 28 Jozefovi synovia podľa rodov: Manasses a Efraim. 29 Manassesovi synovia: od Machira machirovský rod, Machir splodil Galaada: od Galaada galaadovský rod. 30 Toto sú Galaadovi synovia: od Jezera jezerovský rod, od Cheleka chelekovský rod, 31 od Asriela asrielovský rod, od Šechema šechemovský rod, 32 od Šemidu šemidovský rod, od Chefera cheferovský rod. 33 Celofchad, Cheferov syn, nemal synov, iba dcéry; toto sú mená Celofchadových dcér: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca. 34 To boli manassesove rody. Pri sčítaní ich bolo päťdesiatdvatisíc sedemsto. 35 A toto sú Efraimovi synovia, podľa rodov: od Šutelacha šutelachovský rod, od Bekera bekerovský rod, od Tachana tachanovský rod. 36 Toto sú Šutelachovi synovia: od Erana eranovský rod. 37 To boli rody Efraimových synov. Pri sčítaní ich bolo tridsaťdvatisíc päťsto. To boli Jozefovi synovia podľa rodov. 38 Benjamínovi synovia, podľa rodov: od Belu belaovský rod, od Ašbela ašbelovský rod, od Achirama achiramovský rod, 39 od Šefufama šefufamovský rod, od Chufama chufamovský rod. 40 Bela mal synov Arda a Naamana: od Arda ardovský rod, od Naamana naamanovský rod. 41 To boli Benjamínovi synovia podľa rodov. Pri sčítaní ich bolo štyridsaťpäťtisíc šesťsto. 42 Danovi synovia, podľa rodov: od Šuchama šuchamovský rod. To boli Danove rody podľa rodov. 43 Všetkých rodov Šuchamovcov pri sčítaní bolo šesťdesiatšyritisíc štyristo. 44 Ašerovi synovia, podľa rodov: od Jimnu jimnovský rod, od Jišviho jišviovský rod, od Beriu beriovský rod. 45 Od Beriových synov: od Chebera cheberovský rod, od Malkiela malkielovský rod. 46 Ašerova dcéra sa menovala Sarach. 47 To boli rody Ašerových synov. Pri sčítaní ich bolo päťdesiattritisíc štyristo. 48 Neftaliho synovia podľa rodov: od Jachceela jachceelovský rod, od Guniho guniovský rod, 49 od Jecera jecerovský rod, od Šillema šillemovský rod. 50 To boli Neftaliho rody podľa rodov. Pri sčítaní ich bolo štyridsaťpäťtisíc štyristo. 51 Izraelcov bolo teda pri sčítaní šesťstojedentisíc sedemstotridsať. 52 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 53 "Týmto sa rozdelí zem do dedičného vlastníctva podľa počtu zapísaných osôb. 54 Tomu, kto je početný, dáš veľké územie, tomu, kto je počtom malý, malé územie; každému dáš jeho dedičstvo podľa počtu jeho spočítaných. 55 Krajina sa však rozdelí lósom. Podľa počtu mien v otcovských kmeňoch dostanú svoje dedičstvo; 56 dedičstvo každého kmeňa bude rozdelené lósom so zreteľom na väčší alebo menší počet."

Sčítanie Levitov

57 Toto sú Leviti spočítaní podľa rodov: od Geršona geršonovský rod, od Kehata kehatovský rod, od Merariho merariovský rod.
58 Toto sú Léviho rody: libniovský rod, chebronovský rod, machliovský rod, mušiovský rod, korachovský rod. Kehat splodil Amrama. 59 Amramova žena sa menovala Jochebed, Léviho dcéra, ktorá sa mu narodila v Egypte. Tá porodila Amramovi Árona, Mojžiša a ich sestru Miriam. 60 Áron splodil Nadaba, Abihua, Eleazara a Itamara. 61 Nadab a Abihu zomreli, keď priniesli pred Jahveho nepríslušný oheň. 62 Celkovo ich bolo dvadsaťtritisíc spočítaných mužského rodu od jednomesačných vyššie. Lebo neboli započítaní medzi Izraelcov, keďže nedostali dedičstvo medzi nimi. 63 To sú tí muži, ktorých spočítali Mojžiš a kňaz Eleazar, keď robili sčítanie Izraelcov na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jericha. 64 Medzi nimi nebolo nikoho z tých, ktorých Mojžiš a kňaz Áron spočítali na Sinajskej púšti; 65 lebo Jahve im povedal: Tí pomrú na púšti! Neostal z nich nikto, okrem Kaleba, Jefuneho syna, a Jozueho, Nunovho syna.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk