Dve percentá (2 %)

23. kapitola

1 Balaam povedal Balakovi: "Postav mi tu sedem oltárov a priveď mi sem sedem býkov a sedem baranov!" 2 Balak urobil, ako Balaam povedal, a na každom oltári obetoval býka a barana ako celopal. 3 Potom Balaam povedal Balakovi: "Postav sa k svojim celopalom a ja pôjdem. Azda Jahve dá, že ho stretnem. Oznámim ti, čo mi dá vidieť." A odišiel na holý pahorok.

Balaamove proroctvá

4 Boh vyšiel v ústrety Balaamovi, ktorý mu povedal: "Vystaval som sedem oltárov a na každom som obetoval býka a barana ako celopal."
5 Jahve vložil slovo Balaamovi do úst a povedal mu: "Vráť sa k Balakovi a hovor takto!" 6 Balaam sa teda k nemu vrátil; našiel ho, ako stále stojí pri svojom celopale so všetkými moabskými kniežatami. 7 A predniesol svoj spev: "Z Aramu ma priviedol Balak, od vrchov Kedemu moabský kráľ: ‚Poď, prekľaj mi Jakuba, poď, zloreč Izraelovi!‘ 8 Akože môžem ja preklínať, keď nepreklína Boh? Akože môžem ja zlorečiť, keď nezlorečí Jahve? 9 Veď zo skalného vrcholca ho vidím, z výšin kopcov sa na neho dívam. Vidím ľud, ktorý osamote býva, neradí sa medzi národy. 10 Kto spočíta prach Jakuba? Kto spočíta záplavu Izraela? Kiež by som zomrel smrťou spravodlivých! Kiež by môj koniec bol taký ako ich!" 11 Balak povedal Balaamovi: "Čo si mi to vykonal? Zavolal som ťa preklínať mojich nepriateľov, a ty ich zahŕňaš požehnaním!" 12 Balaam odpovedal: "Nemám azda verne vyrozprávať to, čo mi Jahve vložil do úst?" 13 Balak mu povedal: "Poď teda so mnou na iné miesto, odkiaľ ho môžeš vidieť. Odtiaľto vidíš len jeho časť, nevidíš ho celý. Odtiaľ mi ho prekľaj!" 14 Pojal ho so sebou na Pole strážcov k vrcholu Pisgy. Postavil tam sedem oltárov a na každom oltári obetoval ako celopal jedného býka a jedného barana. 15 Balaam povedal Balakovi: "Postav sa k svojim celopalom a ja pôjdem zatiaľ čakať." 16 Jahve sa stretol s Balaamom, vložil mu slovo do úst a povedal mu: "Vráť sa k Balakovi a budeš hovoriť takto!" 17 Vrátil sa teda k Balakovi; našiel ho, ako stále stojí pri svojich celopaloch so všetkými moabskými kniežatami. Balak sa ho opýtal: "Čo povedal Jahve?" 18 A Balaam predniesol svoj spev: "Vstaň, Balak, a počúvaj, pozorne ma počúvaj, Ciporov syn! 19 Boh nie je človek, aby luhal, ani Adamov syn, aby odvolával. Či niečo povie, a nevykoná, prisľúbi, a nesplní? 20 Dostal som úlohu žehnať, on požehnal, ja to zmeniť nemôžem. 21 Ja som nespozoroval zlo v Jakubovi, ani som nevidel nešťastie v Izraeli. Jahve, jeho Boh, je s ním, zaznieva v ňom kráľovský jasot. 22 Boh ho vyviedol z Egypta, on je preň sťa rohy divokého býka. 23 Lebo niet čarov proti Jakubovi, ani veštby proti Izraelu. Včas sa hovorí Jakubovi a Izraelu, čo vykonal Boh. 24 Pozri, národ povstáva ako levica, dvíha sa ako lev: neľahne si, kým nezožerie korisť a nevypije krv pobitých." 25 Balak povedal Balaamovi: "Keď ho už nepreklínaš, aspoň ho nežehnaj!" 26 Balaam odpovedal Balakovi: "Či som ti nevravel: Vykonám všetko, čo mi Jahve povie?" 27 Balak povedal Balaamovi: "Poď teda, zavediem ťa na iné miesto. Možno, že Boh uzná za správne, aby si ho odtiaľ preklial." 28 Balak vzal Balaama na temeno vrchu Peor, ktorý sa dvíha nad púšťou. 29 Potom Balaam povedal Balakovi: "Postav mi tu sedem oltárov a priprav mi tu sedem býkov a sedem baranov!" 30 Balak urobil, ako povedal Balaam a obetoval býka a barana na každom oltári ako celopal.