Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

1 Balaam povedal Balakovi: "Postav mi tu sedem oltárov a priveď mi sem sedem býkov a sedem baranov!" 2 Balak urobil, ako Balaam povedal, a na každom oltári obetoval býka a barana ako celopal. 3 Potom Balaam povedal Balakovi: "Postav sa k svojim celopalom a ja pôjdem. Azda Jahve dá, že ho stretnem. Oznámim ti, čo mi dá vidieť." A odišiel na holý pahorok.

Balaamove proroctvá

4 Boh vyšiel v ústrety Balaamovi, ktorý mu povedal: "Vystaval som sedem oltárov a na každom som obetoval býka a barana ako celopal."
5 Jahve vložil slovo Balaamovi do úst a povedal mu: "Vráť sa k Balakovi a hovor takto!" 6 Balaam sa teda k nemu vrátil; našiel ho, ako stále stojí pri svojom celopale so všetkými moabskými kniežatami. 7 A predniesol svoj spev: "Z Aramu ma priviedol Balak, od vrchov Kedemu moabský kráľ: ‚Poď, prekľaj mi Jakuba, poď, zloreč Izraelovi!‘ 8 Akože môžem ja preklínať, keď nepreklína Boh? Akože môžem ja zlorečiť, keď nezlorečí Jahve? 9 Veď zo skalného vrcholca ho vidím, z výšin kopcov sa na neho dívam. Vidím ľud, ktorý osamote býva, neradí sa medzi národy. 10 Kto spočíta prach Jakuba? Kto spočíta záplavu Izraela? Kiež by som zomrel smrťou spravodlivých! Kiež by môj koniec bol taký ako ich!" 11 Balak povedal Balaamovi: "Čo si mi to vykonal? Zavolal som ťa preklínať mojich nepriateľov, a ty ich zahŕňaš požehnaním!" 12 Balaam odpovedal: "Nemám azda verne vyrozprávať to, čo mi Jahve vložil do úst?" 13 Balak mu povedal: "Poď teda so mnou na iné miesto, odkiaľ ho môžeš vidieť. Odtiaľto vidíš len jeho časť, nevidíš ho celý. Odtiaľ mi ho prekľaj!" 14 Pojal ho so sebou na Pole strážcov k vrcholu Pisgy. Postavil tam sedem oltárov a na každom oltári obetoval ako celopal jedného býka a jedného barana. 15 Balaam povedal Balakovi: "Postav sa k svojim celopalom a ja pôjdem zatiaľ čakať." 16 Jahve sa stretol s Balaamom, vložil mu slovo do úst a povedal mu: "Vráť sa k Balakovi a budeš hovoriť takto!" 17 Vrátil sa teda k Balakovi; našiel ho, ako stále stojí pri svojich celopaloch so všetkými moabskými kniežatami. Balak sa ho opýtal: "Čo povedal Jahve?" 18 A Balaam predniesol svoj spev: "Vstaň, Balak, a počúvaj, pozorne ma počúvaj, Ciporov syn! 19 Boh nie je človek, aby luhal, ani Adamov syn, aby odvolával. Či niečo povie, a nevykoná, prisľúbi, a nesplní? 20 Dostal som úlohu žehnať, on požehnal, ja to zmeniť nemôžem. 21 Ja som nespozoroval zlo v Jakubovi, ani som nevidel nešťastie v Izraeli. Jahve, jeho Boh, je s ním, zaznieva v ňom kráľovský jasot. 22 Boh ho vyviedol z Egypta, on je preň sťa rohy divokého býka. 23 Lebo niet čarov proti Jakubovi, ani veštby proti Izraelu. Včas sa hovorí Jakubovi a Izraelu, čo vykonal Boh. 24 Pozri, národ povstáva ako levica, dvíha sa ako lev: neľahne si, kým nezožerie korisť a nevypije krv pobitých." 25 Balak povedal Balaamovi: "Keď ho už nepreklínaš, aspoň ho nežehnaj!" 26 Balaam odpovedal Balakovi: "Či som ti nevravel: Vykonám všetko, čo mi Jahve povie?" 27 Balak povedal Balaamovi: "Poď teda, zavediem ťa na iné miesto. Možno, že Boh uzná za správne, aby si ho odtiaľ preklial." 28 Balak vzal Balaama na temeno vrchu Peor, ktorý sa dvíha nad púšťou. 29 Potom Balaam povedal Balakovi: "Postav mi tu sedem oltárov a priprav mi tu sedem býkov a sedem baranov!" 30 Balak urobil, ako povedal Balaam a obetoval býka a barana na každom oltári ako celopal.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk