Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

1 Potom sa Izraelci vydali na cestu a utáborili sa na moabských stepiach za Jordánom naproti Jerichu.

Moabský kráľ povoláva Balaama

2 Balak, Ciporov syn, videl všetko, čo Izrael vykonal Amorejcom;
3 Moab zachvátila panika pred týmto ľudom, lebo ho bolo mnoho. Moab sa bál Izraelcov; 4 povedal starším Madiánu: "Pozrite, tento dav požerie všetko, čo je okolo nás, ako vôl zožerie trávu na poli." Balak, Ciporov syn, bol v tom čase moabským kráľom. 5 Ten poslal poslov k Balaamovi, Beorovmu synovi, do Petoru na Rieke, do krajiny Ammavových synov. Odkázal mu: "Pozri, ten ľud vyšiel z Egypta, pokryl celú krajinu a usadil sa naproti mne. 6 Poď teda, prosím ťa, prekľaj mi tento ľud, lebo je mocnejší ako ja. Možno ho potom porazím a vyženiem z krajiny. Lebo viem, že koho ty požehnáš, je požehnaný, a koho prekľaješ, je prekliaty." 7 Starší Moabu a starší Madiánu odišli s odmenou v rukách za veštenie. Prišli k Balaamovi, rozpovedali mu Balakove slová. 8 On im povedal: "Prenocujte tu tejto noci a ja vám odpoviem podľa toho, čo mi povie Jahve." Moabské kniežatá zostali u Balaama. 9 Boh prišiel k Balaamovi a povedal mu: "Kto sú títo mužovia, ktorí sú u teba?" 10 Balaam odpovedal Bohu: "Moabský kráľ Balak, Ciporov syn, poslal mi odkaz: 11 Pozri, ľud, ktorý vyšiel z Egypta, pokryl celú krajinu! Poď teda, prekľaj mi ho; azda potom budem môcť bojovať proti nemu a vyhnať ho." 12 Boh povedal Balaamovi: "Nepôjdeš s nimi! Neprekľaješ tento ľud, lebo je požehnaný!" 13 Balaam ráno vstal a povedal kniežatám, ktoré poslal Balak: "Choďte do svojej krajiny, lebo Jahve mi nedovolil ísť s vami!" 14 Moabské kniežatá vstali, vrátili sa k Balakovi a povedali mu: "Balaam odmietol ísť s nami." 15 Nato Balak znovu poslal kniežatá, ale vo väčšom počte a váženejšie, ako boli prvé. 16 Prišli k Balaamovi a povedali mu: "Takto hovorí Balak, Ciporov syn: Nezdráhaj sa, prosím, prísť ku mne! 17 Bohato ťa odmením a urobím všetko, čo mi povieš. Príď teda a prekľaj mi tento ľud!" 18 Balaam dal Balakovým poslom túto odpoveď: "Keby mi Balak dal svoj dom, plný zlata a striebra, nemôžem prestúpiť príkaz Jahveho, svojho Boha, v ničom, malom či veľkom. 19 Ale zostaňte tu aj vy tejto noci a uvidím, čo Jahve ďalej povie." 20 Boh prišiel v noci k Balaamovi a povedal mu: "Keď ťa títo ľudia prišli volať, vstaň a choď s nimi! Ale urobíš len to, čo ti poviem." 21 Balaam ráno vstal, osedlal svoju oslicu a šiel s moabskými kniežatami.

Balaamova oslica

22 Boh sa rozhneval, že Balaam šiel, a Jahveho anjel sa mu postavil do cesty, aby ho zadržal. On sa niesol na oslici a jeho dvaja sluhovia ho sprevádzali.
23 Oslica videla Jahveho anjela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke; odbočila z cesty a išla do poľa. Ale Balaam bil oslicu, aby ju navrátil na cestu. 24 Jahveho anjel potom zastal v hlbokej ceste medzi vinicami, múr z jednej a múr z druhej strany. 25 Oslica uvidela Jahveho anjela, pritlačila sa k múru a Balaamovi pritlačila nohu o múr. On ju znova zbil. 26 Jahveho anjel šiel ďalej a zastal si na úzkom mieste, kde sa nedalo uhnúť ani napravo, ani naľavo. 27 Keď oslica videla Jahveho anjela, ľahla si pod Balaamom. Balaam sa rozhneval a bil oslicu palicou. 28 Vtedy Jahve otvoril oslici ústa a ona povedala Balaamovi: "Čo som ti urobila, že si ma už trikrát zbil?" 29 Balaam odpovedal oslici: "Lebo si si robila posmech zo mňa. Keby som mal v ruke meč, zabil by som ťa." 30 Oslica povedala Balaamovi: "Či nie som tvojou oslicou, na ktorej vždy jazdievaš až doteraz? Či mám vo zvyku takto sa k tebe správať?" On odpovedal: "Nie." 31 Vtedy Jahve otvoril Balaamovi oči. A videl Jahveho anjela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke. Poklonil sa a padol pred ním na tvár. 32 Jahveho anjel mu povedal: "Prečo si bil svoju oslicu tri razy? Vidíš, ja som ti prišiel zahradiť cestu; lebo kým som tu ja, táto cesta ďalej nevedie. 33 Oslica ma videla a trikrát sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, už by som ťa bol zabil. Ju by som bol nechal nažive." 34 Balaam odpovedal Jahveho anjelovi: "Zhrešil som. Lebo som nevedel, že stojíš predo mnou na ceste. A teraz, ak sa ti to nepáči, vrátim sa späť." 35 Jahveho anjel odpovedal Balaamovi: "Choď s týmito mužmi. Ale povieš iba to slovo, ktoré ti ja poviem." Balaam odišiel s kniežatami, ktoré k nemu poslal Balak.

Balaam a Balak

36 Keď sa Balak dozvedel, že Balaam prichádza, vyšiel mu v ústrety až do Ar Moabu na hranici Arnonu, na konci územia.
37 Balak povedal Balaamovi: "Či som k tebe neposlal poslov, aby ťa zavolali? Prečo si neprišiel ku mne? Či nie som schopný odmeniť ťa?" 38 Balaam odpovedal Balakovi: "Pozri, prišiel som k tebe. Ale či môžem teraz hovoriť čokoľvek? Poviem iba to slovo, čo mi Boh vloží do úst." 39 Potom šiel Balaam s Balakom. Prišli do Kirjat-Chucotu. 40 Balak obetoval dobytok a ovce a poslal z nich Balaamovi a kniežatám, ktoré ho sprevádzali. 41 Potom ráno Balak pojal Balaama a vyviedol ho hore na Bamot-Baal, odkiaľ mohol vidieť najvzdialenejšie hranice tábora.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk