Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

22. kapitola

1 Potom sa Izraelci vydali na cestu a utáborili sa na moabských stepiach za Jordánom naproti Jerichu.

Moabský kráľ povoláva Balaama

2 Balak, Ciporov syn, videl všetko, čo Izrael vykonal Amorejcom;
3 Moab zachvátila panika pred týmto ľudom, lebo ho bolo mnoho. Moab sa bál Izraelcov; 4 povedal starším Madiánu: "Pozrite, tento dav požerie všetko, čo je okolo nás, ako vôl zožerie trávu na poli." Balak, Ciporov syn, bol v tom čase moabským kráľom. 5 Ten poslal poslov k Balaamovi, Beorovmu synovi, do Petoru na Rieke, do krajiny Ammavových synov. Odkázal mu: "Pozri, ten ľud vyšiel z Egypta, pokryl celú krajinu a usadil sa naproti mne. 6 Poď teda, prosím ťa, prekľaj mi tento ľud, lebo je mocnejší ako ja. Možno ho potom porazím a vyženiem z krajiny. Lebo viem, že koho ty požehnáš, je požehnaný, a koho prekľaješ, je prekliaty." 7 Starší Moabu a starší Madiánu odišli s odmenou v rukách za veštenie. Prišli k Balaamovi, rozpovedali mu Balakove slová. 8 On im povedal: "Prenocujte tu tejto noci a ja vám odpoviem podľa toho, čo mi povie Jahve." Moabské kniežatá zostali u Balaama. 9 Boh prišiel k Balaamovi a povedal mu: "Kto sú títo mužovia, ktorí sú u teba?" 10 Balaam odpovedal Bohu: "Moabský kráľ Balak, Ciporov syn, poslal mi odkaz: 11 Pozri, ľud, ktorý vyšiel z Egypta, pokryl celú krajinu! Poď teda, prekľaj mi ho; azda potom budem môcť bojovať proti nemu a vyhnať ho." 12 Boh povedal Balaamovi: "Nepôjdeš s nimi! Neprekľaješ tento ľud, lebo je požehnaný!" 13 Balaam ráno vstal a povedal kniežatám, ktoré poslal Balak: "Choďte do svojej krajiny, lebo Jahve mi nedovolil ísť s vami!" 14 Moabské kniežatá vstali, vrátili sa k Balakovi a povedali mu: "Balaam odmietol ísť s nami." 15 Nato Balak znovu poslal kniežatá, ale vo väčšom počte a váženejšie, ako boli prvé. 16 Prišli k Balaamovi a povedali mu: "Takto hovorí Balak, Ciporov syn: Nezdráhaj sa, prosím, prísť ku mne! 17 Bohato ťa odmením a urobím všetko, čo mi povieš. Príď teda a prekľaj mi tento ľud!" 18 Balaam dal Balakovým poslom túto odpoveď: "Keby mi Balak dal svoj dom, plný zlata a striebra, nemôžem prestúpiť príkaz Jahveho, svojho Boha, v ničom, malom či veľkom. 19 Ale zostaňte tu aj vy tejto noci a uvidím, čo Jahve ďalej povie." 20 Boh prišiel v noci k Balaamovi a povedal mu: "Keď ťa títo ľudia prišli volať, vstaň a choď s nimi! Ale urobíš len to, čo ti poviem." 21 Balaam ráno vstal, osedlal svoju oslicu a šiel s moabskými kniežatami.

Balaamova oslica

22 Boh sa rozhneval, že Balaam šiel, a Jahveho anjel sa mu postavil do cesty, aby ho zadržal. On sa niesol na oslici a jeho dvaja sluhovia ho sprevádzali.
23 Oslica videla Jahveho anjela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke; odbočila z cesty a išla do poľa. Ale Balaam bil oslicu, aby ju navrátil na cestu. 24 Jahveho anjel potom zastal v hlbokej ceste medzi vinicami, múr z jednej a múr z druhej strany. 25 Oslica uvidela Jahveho anjela, pritlačila sa k múru a Balaamovi pritlačila nohu o múr. On ju znova zbil. 26 Jahveho anjel šiel ďalej a zastal si na úzkom mieste, kde sa nedalo uhnúť ani napravo, ani naľavo. 27 Keď oslica videla Jahveho anjela, ľahla si pod Balaamom. Balaam sa rozhneval a bil oslicu palicou. 28 Vtedy Jahve otvoril oslici ústa a ona povedala Balaamovi: "Čo som ti urobila, že si ma už trikrát zbil?" 29 Balaam odpovedal oslici: "Lebo si si robila posmech zo mňa. Keby som mal v ruke meč, zabil by som ťa." 30 Oslica povedala Balaamovi: "Či nie som tvojou oslicou, na ktorej vždy jazdievaš až doteraz? Či mám vo zvyku takto sa k tebe správať?" On odpovedal: "Nie." 31 Vtedy Jahve otvoril Balaamovi oči. A videl Jahveho anjela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke. Poklonil sa a padol pred ním na tvár. 32 Jahveho anjel mu povedal: "Prečo si bil svoju oslicu tri razy? Vidíš, ja som ti prišiel zahradiť cestu; lebo kým som tu ja, táto cesta ďalej nevedie. 33 Oslica ma videla a trikrát sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, už by som ťa bol zabil. Ju by som bol nechal nažive." 34 Balaam odpovedal Jahveho anjelovi: "Zhrešil som. Lebo som nevedel, že stojíš predo mnou na ceste. A teraz, ak sa ti to nepáči, vrátim sa späť." 35 Jahveho anjel odpovedal Balaamovi: "Choď s týmito mužmi. Ale povieš iba to slovo, ktoré ti ja poviem." Balaam odišiel s kniežatami, ktoré k nemu poslal Balak.

Balaam a Balak

36 Keď sa Balak dozvedel, že Balaam prichádza, vyšiel mu v ústrety až do Ar Moabu na hranici Arnonu, na konci územia.
37 Balak povedal Balaamovi: "Či som k tebe neposlal poslov, aby ťa zavolali? Prečo si neprišiel ku mne? Či nie som schopný odmeniť ťa?" 38 Balaam odpovedal Balakovi: "Pozri, prišiel som k tebe. Ale či môžem teraz hovoriť čokoľvek? Poviem iba to slovo, čo mi Boh vloží do úst." 39 Potom šiel Balaam s Balakom. Prišli do Kirjat-Chucotu. 40 Balak obetoval dobytok a ovce a poslal z nich Balaamovi a kniežatám, ktoré ho sprevádzali. 41 Potom ráno Balak pojal Balaama a vyviedol ho hore na Bamot-Baal, odkiaľ mohol vidieť najvzdialenejšie hranice tábora.