Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Zaujatie Chormy

1 Kanaánsky kráľ Aradu, ktorý býval v Negebe, sa dozvedel, že Izraelci prichádzajú po Atarimskej ceste. Napadol Izraelcov a niekoľkých z nich zajal.
2 Vtedy Izrael zložil Jahvemu tento sľub: "Ak vydáš tento ľud do mojej moci, uvalím na ich mestá kliatbu." 3 Jahve vypočul hlas Izraela a vydal Kanaáncov do jeho moci. On na nich a na ich mestá uvalil kliatbu. A dali tomu miestu meno Chorma.

Medený had

4 Potom odišli od vrchu Hor cestou k moru Suf, aby obišli Edomskú krajinu. Cestou ľud stratil trpezlivosť.
5 Šomral proti Bohu a proti Mojžišovi: "Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na tejto púšti? Veď niet chleba ani vody; toto ľahké (biedne) jedlo sa nám už protiví!" 6 Vtedy poslal Boh na ľud ohnivé hady, na uštipnutie ktorých zahynulo mnoho Izraelcov. 7 Ľud prišiel k Mojžišovi a povedal: "Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Jahvemu a proti tebe. Prihovor sa u Jahveho, aby od nás zahnal tieto hady." Mojžiš sa prihovoril za ľud 8 a Jahve mu odpovedal: "Zhotov si Ohnivca a zaves ho na žrď. Ktokoľvek bude uštipnutý a pozrie naň, zostane nažive." 9 Mojžiš si teda zhotovil medeného hada a zavesil ho na žrď a keď niekoho poštípal had a pozrel na medeného hada, zostal nažive.

Zastávky na ceste do Zajordánska

10 Izraelci sa vydali na cestu a utáborili sa v Obote.
11 Potom odišli z Obotu a utáborili sa v Ije-Abarim na púšti hraničiacej s Moabom zo strany vychádzajúceho slnka. 12 Odtiaľ sa vydali na cestu a utáborili sa v údolí potoka Zered. 13 Odtiaľ sa vydali na cestu a utáborili sa za Arnonom. Tento potok v púšti vytekal z krajiny Amorejcov. Lebo Arnon je moabskou hranicou medzi Moabom a Amorejcami. 14 Preto sa aj v knihe Jahveho bojov hovorí: Vaheb pri Sufe i potok Arnon 15 a svahy úžľabiny, ktorá sa skláňa k príbytkom osady Ar a opiera sa o hranicu Moabu. 16 Odtiaľ tiahli do Beeru. O tejto studni Jahve povedal Mojžišovi: "Zhromaždi ľud a ja im dám vodu!" 17 Vtedy Izrael spieval túto pieseň: Vytryskni, studňa, spievajte o nej! 18 O studni, ktorú kopali kniežatá, ktorú vyhĺbili vodcovia ľudu žezlom, svojimi berlami. Z púšte tiahli do Mattany, 19 z Mattany do Nachalielu, z Nachalielu do Bamotu, 20 z Bamotu do údolia, ktoré sa otvára na moabské polia, k vrcholu Pisgy, ktorá sa týči nad púšťou.

Vydobytie Zajordánska

21 Izrael poslal poslov k amorejskému kráľovi Sichonovi s odkazom:
22 "Chcel by som prejsť cez tvoju krajinu. Neodbočíme do polí, ani do viníc, ani vodu zo studní nebudeme piť. Pôjdeme kráľovskou cestou, kým neprejdeme tvojím územím." 23 Ale Sichon nedovolil Izraelcom prejsť cez svoje územie. Zhromaždil všetok svoj ľud, vyšiel proti Izraelu na púšť, došiel až do Jahacu, kde napadol Izrael. 24 Izrael ho porazil mečom a zaujal jeho krajinu od Arnona až po Jabok, až k Ammonovým synom, lebo Jazere ležal na ammonskej hranici. 25 Izrael zaujal všetky tieto mestá. Obsadil všetky mestá Amorejcov, Chešbon a všetko, čo mu podliehalo. 26 Lebo Chešbon bol hlavným mestom amorejského kráľa Sichona. To Sichon bojoval proti prvému moabskému kráľovi a zaujal celú jeho krajinu až po Arnon. 27 Preto básnici hovoria: Poďte do Chešbonu! Nech sa znovu vybuduje a obnoví Sichonovo mesto! 28 Oheň vyšľahol z Chešbonu, plameň z mesta Sichonovho, ten strávil Ar Moab, pohltil Arnonské výšiny. 29 Beda ti, Moab! Stratený si, Kemošov ľud! Oni urobil zo svojich synov utečencov a zo svojich dcér otrokyne amorejského kráľa Sichona. 30 Ale my sme zničili ich potomstvo od Chešbonu po Dibon, spustošili sme ich od Nofachu po Medabu. 31 Tak sa Izrael usadil v zemi Amorejcov. 32 Mojžiš poslal preskúmať Jazer a Izrael ho zaujal i s jeho osadami; vyhnal odtiaľ Amorejcov, ktorí tam bývali. 33 Potom sa obrátili a vystupovali cestou vedúcou do Bašanu. Kráľ Bašanu, Og, so všetkým svojím ľudom vyšiel proti nim do boja v Edrei. 34 Jahve povedal Mojžišovi: "Neboj sa, lebo som ti vydal do rúk jeho, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Naložíš s ním, ako si naložil s amorejským kráľom Sichonom, ktorý býval v Chešbone." 35 Porazili ho, jeho, jeho synov i všetok jeho ľud, a nikto neunikol. Zmocnili sa jeho zeme.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk