Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

20. kapitola

Vody Meriby

1 Izraelci, celá pospolitosť, prišli v prvom mesiaci na púšť Cin. Ľud sa usadil v Kadeši. Tam zomrela Miriam a tam bola pochovaná.
2 Nebola tam voda pre pospolitosť; vtedy sa spolčili proti Mojžišovi a Áronovi. 3 Ľud sa hádal s Mojžišom a kričal: "Kiež by sme boli zahynuli, ako zahynuli naši bratia pred Jahvem. 4 Prečo ste vyviedli Jahveho zhromaždenie na túto púšť? Aby sme tu pomreli, my i náš dobytok? 5 Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby ste nás priviedli na toto zlé miesto, kde nič nemožno siať, kde niet fíg, ani viníc, ani granátových jabĺk, ba ani vody na pitie?" 6 Mojžiš a Áron odišli od zhromaždenia ku vchodu do Stanu Stretávania. Padli tvárou k zemi a zjavila sa im Jahveho sláva. 7 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 8 "Vezmi prút a zhromaždi pospolitosť, ty a tvoj brat Áron. Potom pred ich očami rozkážte tejto skale, aby vydala svoju vodu. Vyvedieš im vodu z tejto skaly a napojíš pospolitosť a jej dobytok." 9 Mojžiš vzal prút spred Jahveho, ako mu prikázal. 10 Mojžiš a Áron zhromaždili pospolitosť pred skalu a potom im povedal: "Počujte teda, vy vzbúrenci! Vyvedieme pre vás vodu z tejto skaly?" 11 Mojžiš zdvihol ruku a dvakrát udrel po skale svojím prútom. Voda vytryskla hojným prúdom a pospolitosť a jej dobytok mohli piť.

Potrestanie Mojžiša a Árona

12 Jahve potom povedal Mojžišovi a Áronovi: "Pretože ste mi neuverili, keď ste mali dosvedčiť moju svätosť pred očami synov Izraela, nevovediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú im dávam."
13 To sú vody Meriby, kde sa Izraelci hádali s Jahvem a kde on cez ne dokázal svoju svätosť.

Edom odoprie prechod

14 Z Kadeša poslal Mojžiš poslov: "Kráľovi Edomu. Toto hovorí tvoj brat Izrael. Ty vieš, aké ťažkosti nás zastihli.
15 Naši otcovia zostúpili do Egypta a my sme tam bývali dlhý čas. Ale Egypťania zle nakladali s nami i s našimi otcami. 16 Volali sme k Jahvemu. On vypočul náš hlas a poslal nám anjela, ktorý nás vyviedol z Egypta. Teraz sme v Kadeši, v meste na hranici tvojho územia. 17 Chceli by sme, ak dovolíš, prejsť tvojou krajinou. Nebudeme prechádzať cez polia, ani cez vinice; nebudeme piť vodu zo studní; pôjdeme kráľovskou cestou, neodchýlime sa napravo alebo naľavo, kým neprejdeme tvojím územím." 18 Edom mu odpovedal: "Neprejdeš cez moje územie, inak ti vyjdem v ústrety s mečom." 19 Izraelci mu povedali: "Pôjdeme po hlavnej ceste; a ak sa napijeme tvojej vody, ja a moje stáda, zaplatíme za ňu. Ide len o to, aby sme mohli prejsť peši." 20 Edom odpovedal: "Neprejdeš," a Edom mu vyšiel v ústrety vo veľkom počte a s veľkou silou. 21 Tak Edom odoprel Izraelu prechod cez svoje územie a Izrael sa mu vyhol.

Áronova smrť

22 Celá pospolitosť Izraelcov odišla z Kadeša a prišli k vrchu Hor.
23 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi pri vrchu Hor na hranici edomskej krajiny. 24 Povedal: "Áron bude pripojený ku svojmu ľudu, lebo nemôže vojsť do krajiny, ktorú dávam Izraelcom, pretože ste sa vzbúrili proti môjmu hlasu pri vodách Meriby. 25 Vezmi Árona a jeho syna Eleazara a vyveď ich na vrch Hor. 26 Vyzleč Árona z jeho rúcha a obleč do neho jeho syna Eleazara. Áron bude pripojený ku svojmu ľudu a tam zomrie." 27 Mojžiš urobil, ako mu Jahve prikázal. Vystúpili na vrch Hor pred očami celej pospolitosti. 28 Mojžiš vyzliekol Áronovi jeho rúcho a obliekol do neho jeho syna Eleazara; a Áron zomrel tam, na temene vrchu. Potom Mojžiš a Eleazar zostúpili z vrchu. 29 Celá pospolitosť videla, že Áron skonal, a celý dom Izraela oplakával Árona tridsať dní.