Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Vody Meriby

1 Izraelci, celá pospolitosť, prišli v prvom mesiaci na púšť Cin. Ľud sa usadil v Kadeši. Tam zomrela Miriam a tam bola pochovaná.
2 Nebola tam voda pre pospolitosť; vtedy sa spolčili proti Mojžišovi a Áronovi. 3 Ľud sa hádal s Mojžišom a kričal: "Kiež by sme boli zahynuli, ako zahynuli naši bratia pred Jahvem. 4 Prečo ste vyviedli Jahveho zhromaždenie na túto púšť? Aby sme tu pomreli, my i náš dobytok? 5 Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby ste nás priviedli na toto zlé miesto, kde nič nemožno siať, kde niet fíg, ani viníc, ani granátových jabĺk, ba ani vody na pitie?" 6 Mojžiš a Áron odišli od zhromaždenia ku vchodu do Stanu Stretávania. Padli tvárou k zemi a zjavila sa im Jahveho sláva. 7 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 8 "Vezmi prút a zhromaždi pospolitosť, ty a tvoj brat Áron. Potom pred ich očami rozkážte tejto skale, aby vydala svoju vodu. Vyvedieš im vodu z tejto skaly a napojíš pospolitosť a jej dobytok." 9 Mojžiš vzal prút spred Jahveho, ako mu prikázal. 10 Mojžiš a Áron zhromaždili pospolitosť pred skalu a potom im povedal: "Počujte teda, vy vzbúrenci! Vyvedieme pre vás vodu z tejto skaly?" 11 Mojžiš zdvihol ruku a dvakrát udrel po skale svojím prútom. Voda vytryskla hojným prúdom a pospolitosť a jej dobytok mohli piť.

Potrestanie Mojžiša a Árona

12 Jahve potom povedal Mojžišovi a Áronovi: "Pretože ste mi neuverili, keď ste mali dosvedčiť moju svätosť pred očami synov Izraela, nevovediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú im dávam."
13 To sú vody Meriby, kde sa Izraelci hádali s Jahvem a kde on cez ne dokázal svoju svätosť.

Edom odoprie prechod

14 Z Kadeša poslal Mojžiš poslov: "Kráľovi Edomu. Toto hovorí tvoj brat Izrael. Ty vieš, aké ťažkosti nás zastihli.
15 Naši otcovia zostúpili do Egypta a my sme tam bývali dlhý čas. Ale Egypťania zle nakladali s nami i s našimi otcami. 16 Volali sme k Jahvemu. On vypočul náš hlas a poslal nám anjela, ktorý nás vyviedol z Egypta. Teraz sme v Kadeši, v meste na hranici tvojho územia. 17 Chceli by sme, ak dovolíš, prejsť tvojou krajinou. Nebudeme prechádzať cez polia, ani cez vinice; nebudeme piť vodu zo studní; pôjdeme kráľovskou cestou, neodchýlime sa napravo alebo naľavo, kým neprejdeme tvojím územím." 18 Edom mu odpovedal: "Neprejdeš cez moje územie, inak ti vyjdem v ústrety s mečom." 19 Izraelci mu povedali: "Pôjdeme po hlavnej ceste; a ak sa napijeme tvojej vody, ja a moje stáda, zaplatíme za ňu. Ide len o to, aby sme mohli prejsť peši." 20 Edom odpovedal: "Neprejdeš," a Edom mu vyšiel v ústrety vo veľkom počte a s veľkou silou. 21 Tak Edom odoprel Izraelu prechod cez svoje územie a Izrael sa mu vyhol.

Áronova smrť

22 Celá pospolitosť Izraelcov odišla z Kadeša a prišli k vrchu Hor.
23 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi pri vrchu Hor na hranici edomskej krajiny. 24 Povedal: "Áron bude pripojený ku svojmu ľudu, lebo nemôže vojsť do krajiny, ktorú dávam Izraelcom, pretože ste sa vzbúrili proti môjmu hlasu pri vodách Meriby. 25 Vezmi Árona a jeho syna Eleazara a vyveď ich na vrch Hor. 26 Vyzleč Árona z jeho rúcha a obleč do neho jeho syna Eleazara. Áron bude pripojený ku svojmu ľudu a tam zomrie." 27 Mojžiš urobil, ako mu Jahve prikázal. Vystúpili na vrch Hor pred očami celej pospolitosti. 28 Mojžiš vyzliekol Áronovi jeho rúcho a obliekol do neho jeho syna Eleazara; a Áron zomrel tam, na temene vrchu. Potom Mojžiš a Eleazar zostúpili z vrchu. 29 Celá pospolitosť videla, že Áron skonal, a celý dom Izraela oplakával Árona tridsať dní.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk