Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

19. kapitola

Popol z červenej jalovice

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi. Povedal:
2 "Toto je ustanovenie Zákona, ktoré prikázal Jahve. Povedz Izraelcom. Nech ti privedú bezchybnú červenú jalovicu bez poškvrny, ktorá ešte nenosila jarmo. 3 Dáte ju kňazovi Eleazarovi. Vyvedú ju za tábor a obetujú ju pred ním. 4 Potom si kňaz Eleazar namočí prst do jej krvi a touto krvou pokropí sedemkrát smerom ku vchodu do Stanu Stretávania. 5 Nato jalovicu spália pred jeho očami; spália jej kožu, jej mäso, jej krv, ako aj jej trus. 6 Potom kňaz vezme cédrové drevo, yzop a karmazínové nite a hodí to do ohňa, v ktorom horí jalovica. 7 Potom si operie šaty a okúpe sa vo vode; vráti sa do tábora, ale zostane nečistý až do večera. 8 Ten, kto kravu spálil, operie si šaty, okúpe sa vo vode a bude nečistý až do večera. 9 Muž, obradne čistý, pozbiera popol z jalovice a uloží ho za táborom na čisté miesto. Bude slúžiť pospolitosti Izraelcov na prípravu očisťovacej vody; je to obeta za hriech. 10 Ten, kto pozbiera popol z jalovice, operie si šaty a bude nečistý až do večera. Toto bude večné nariadenie pre Izraelcov i pre cudzinca, ktorý býva medzi nimi.

Prípady nečistoty

11 Kto sa dotkne mŕtvoly ktoréhokoľvek človeka, bude nečistý sedem dní.
12 Očistí sa touto vodou tretieho a siedmeho dňa a bude čistý; ale ak sa neočistí tretieho a siedmeho dňa, nebude čistý. 13 Každý, kto sa dotkne mŕtveho, tela umierajúceho človeka, a neočistí sa, poškvrní Jahveho príbytok; ten človek bude odstránený z Izraela, lebo nebol pokropený očisťovacou vodou; je nečistý a jeho nečistota ostáva na ňom. 14 Tento zákon platí o človeku, ktorý zomrel v stane. Každý, kto vojde do toho stanu, a každý, kto sa tam nachádza, bude nečistý sedem dní. 15 Každá otvorená nádoba, na ktorej vrchnák nie je pripevnený, je tiež nečistá. 16 Každý, kto sa na poli dotkne zabitého mečom alebo mŕtveho, alebo ľudských kostí, alebo hrobu, bude nečistý sedem dní.

Obrad s očisťovacou vodou

17 Pre takého nečistého naberú z popola spálenej obety za hriech. Nalejú na to pramenitú vodu do nádoby.
18 Potom čistý človek vezme yzop, ktorý namočí do vody. Potom pokropí stan, všetky nádoby a všetky osoby, ktoré sa tam nachádzajú, aj toho, kto sa dotkol kostí, zabitého, mŕtveho alebo hrobu. 19 Čistý človek pokropí nečistého tretieho i siedmeho dňa a siedmeho dňa ho očistí od hriechu. Nečistý človek si potom vyperie šaty, umyje sa vodou a večer bude čistý. 20 Ale nečistý človek, ktorý sa poškvrnil a neočistil sa, bude odstránený z pospolitosti, lebo poškvrnil Jahveho svätyňu. Očisťovacia voda po ňom netiekla, je nečistý. 21 Bude to pre nich večné nariadenie. Ten, kto kropí očistnou vodou, operie si šaty, a ten, kto sa dotkol tejto vody, bude nečistý až do večera. 22 Všetko, čoho sa nečistý dotkne, bude nečisté, a človek, ktorý sa ho dotkne, bude nečistý až do večera."