Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Popol z červenej jalovice

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi. Povedal:
2 "Toto je ustanovenie Zákona, ktoré prikázal Jahve. Povedz Izraelcom. Nech ti privedú bezchybnú červenú jalovicu bez poškvrny, ktorá ešte nenosila jarmo. 3 Dáte ju kňazovi Eleazarovi. Vyvedú ju za tábor a obetujú ju pred ním. 4 Potom si kňaz Eleazar namočí prst do jej krvi a touto krvou pokropí sedemkrát smerom ku vchodu do Stanu Stretávania. 5 Nato jalovicu spália pred jeho očami; spália jej kožu, jej mäso, jej krv, ako aj jej trus. 6 Potom kňaz vezme cédrové drevo, yzop a karmazínové nite a hodí to do ohňa, v ktorom horí jalovica. 7 Potom si operie šaty a okúpe sa vo vode; vráti sa do tábora, ale zostane nečistý až do večera. 8 Ten, kto kravu spálil, operie si šaty, okúpe sa vo vode a bude nečistý až do večera. 9 Muž, obradne čistý, pozbiera popol z jalovice a uloží ho za táborom na čisté miesto. Bude slúžiť pospolitosti Izraelcov na prípravu očisťovacej vody; je to obeta za hriech. 10 Ten, kto pozbiera popol z jalovice, operie si šaty a bude nečistý až do večera. Toto bude večné nariadenie pre Izraelcov i pre cudzinca, ktorý býva medzi nimi.

Prípady nečistoty

11 Kto sa dotkne mŕtvoly ktoréhokoľvek človeka, bude nečistý sedem dní.
12 Očistí sa touto vodou tretieho a siedmeho dňa a bude čistý; ale ak sa neočistí tretieho a siedmeho dňa, nebude čistý. 13 Každý, kto sa dotkne mŕtveho, tela umierajúceho človeka, a neočistí sa, poškvrní Jahveho príbytok; ten človek bude odstránený z Izraela, lebo nebol pokropený očisťovacou vodou; je nečistý a jeho nečistota ostáva na ňom. 14 Tento zákon platí o človeku, ktorý zomrel v stane. Každý, kto vojde do toho stanu, a každý, kto sa tam nachádza, bude nečistý sedem dní. 15 Každá otvorená nádoba, na ktorej vrchnák nie je pripevnený, je tiež nečistá. 16 Každý, kto sa na poli dotkne zabitého mečom alebo mŕtveho, alebo ľudských kostí, alebo hrobu, bude nečistý sedem dní.

Obrad s očisťovacou vodou

17 Pre takého nečistého naberú z popola spálenej obety za hriech. Nalejú na to pramenitú vodu do nádoby.
18 Potom čistý človek vezme yzop, ktorý namočí do vody. Potom pokropí stan, všetky nádoby a všetky osoby, ktoré sa tam nachádzajú, aj toho, kto sa dotkol kostí, zabitého, mŕtveho alebo hrobu. 19 Čistý človek pokropí nečistého tretieho i siedmeho dňa a siedmeho dňa ho očistí od hriechu. Nečistý človek si potom vyperie šaty, umyje sa vodou a večer bude čistý. 20 Ale nečistý človek, ktorý sa poškvrnil a neočistil sa, bude odstránený z pospolitosti, lebo poškvrnil Jahveho svätyňu. Očisťovacia voda po ňom netiekla, je nečistý. 21 Bude to pre nich večné nariadenie. Ten, kto kropí očistnou vodou, operie si šaty, a ten, kto sa dotkol tejto vody, bude nečistý až do večera. 22 Všetko, čoho sa nečistý dotkne, bude nečisté, a človek, ktorý sa ho dotkne, bude nečistý až do večera."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk