Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

1 Potom Jahve povedal Áronovi: "Ty, tvoji synovia a dom tvojho rodu ponesie ťarchu vín spáchaných proti svätyni. Ty a s tebou tvoji synovia ponesiete ťarchu vín spáchaných pri vykonávaní vášho kňazského úradu. 2 Priber k sebe svojich bratov z Léviho vetvy, z kmeňa tvojho otca. Nech sa pripoja k tebe a nech ti slúžia, tebe a tvojim synom, pred Stanom Svedectva. 3 Oni budú zabezpečovať tvoju službu a službu celému Stanu. Pod podmienkou, že sa nepriblížia k posvätným predmetom ani k oltáru, nezomrú, ani oni, ani vy. 4 Budú pripojení k tebe a budú mať na starosti Stan Stretávania, všetku službu pri Stane a nikto nepovolaný sa k vám nepriblíži. 5 Vy budete mať na starosti svätyňu a oltár a proti Izraelcom už nevzbĺkne hnev. 6 Pozri, ja som vzal vašich bratov Levitov spomedzi Izraelcov, aby som vám ich daroval. Ako "darovaní" patria Jahvemu, aby konali službu v Stane Stretávania. 7 Ty a tvoji synovia budete vykonávať kňazskú službu vo všetkom, čo sa týka oltára a čo je za oponou. Tam budete konať obradnú službu, ktorú dávam vášmu kňazskému úradu ako dar. Ale ak pristúpi nepovolaný, zomrie."

Podiel pre kňazov

8 Jahve povedal Áronovi: "Pozri, ja ti dávam na starosť všetky pre mňa vyzdvihované obety. Všetko, čo mi Izraelci zasväcujú, dávam tebe a tvojim synom ako časť tebe pridelenú večným nariadením.
9 Toto bude tvoje zo svätosvätých obiet, ktoré nebudú spálené: všetky obetné dary, pokrmovú obetu, obetu za hriech a obetu odškodnenia za vinu, ktoré mi Izraelci vrátia ako svätosväté, budú patriť tebe a tvojim synom. 10 Budete ich jedávať na svätom mieste (v nádvorí). Všetci muži z nich môžu jesť. Budeš ich považovať za sväté! 11 Aj toto ti bude patriť: to, čo je vyzdvihované z obiet Izraelcov, všetko, čo je obetované pohybom predkladania, dávam tebe, tvojim synom a dcéram večným nariadením. Každý, kto je čistý v tvojom dome, to smie jesť. 12 Všetko najlepšie z oleja, najlepšie z nového vína a obilia, prvotiny, ktoré dávajú Jahvemu, ja dávam tebe. 13 Prvé plody zo všetkého, čo urodí ich zem a čo prinesú Jahvemu, budú patriť tebe; každý čistý v tvojom dome z nich smie jesť. 14 Všetko v Izraeli, čo bolo zasiahnuté kliatbou, náleží tebe. 15 Všetko prvorodené z ľudí alebo zvierat, ktoré prinesú Jahvemu, bude tvoje; ale musíš prijať výkupné za prvorodeného človeka a za prvorodené z nečistých zvierat. 16 Necháš ich vykúpiť mesiac po narodení za určenú cenu päť šeklov striebra, podľa šeklov svätyne, ktoré sú po dvadsať gér. 17 Iba prvorodené kravy, ovce a kozy nebudú vykupované. Sú sväté: ich krv vyleješ na oltár a ich tuk spáliš na oltári ako obetu strávenú ohňom na príjemnú vôňu Jahvemu 18 a ich mäso bude tvoje, tak ako hruď obetovaná predkladaním a pravé stehno. 19 Dávam tebe, tvojim synom a tvojim dcéram večným nariadením všetky obety svätých darov, ktoré Izraelci obetujú Jahvemu. Je to večná zmluva potvrdená soľou pred Jahvem pre teba a pre tvoje potomstvo s tebou."

Podiel Levitov

20 Jahve povedal Áronovi: "Nebudeš mať dedičstvo v ich krajine, nebudeš mať podiel medzi nimi. Ja som tvoj podiel a tvoje dedičstvo medzi Izraelcami.
21 Pozrite: Léviho synom dávam do dedičstva všetky desiatky v Izraeli za ich služby, ktoré vykonávajú v Stane Stretávania. 22 Izraelci sa už nebudú približovať ku Stanu Stretávania: spáchali by hriech a zomreli by. 23 Len Lévi bude konať službu v Stane Stretávania a Leviti ponesú ťarchu svojich previnení. Je to večné nariadenie pre vaše pokolenia: Leviti nebudú mať dedičný majetok medzi Izraelcami, 24 lebo im dávam do dedičstva desiatky, ktoré Izraelci vyzdvihujú pre Jahveho. Preto som im povedal, že nebudú mať dedičný majetok medzi Izraelcami."

Desiatky

25 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
26 "Prehovoríš k Levitom a povieš im: Keď vyberiete od Izraelcov desiatok, ktorý vám dávam od nich ako vaše dedičstvo, odložte z neho vyzdvihnutie pre Jahveho, desiatok z desiatka. 27 Vaše vyzdvihnutie sa vám bude počítať, akoby to bolo obilie z humna alebo nové víno z preša. 28 Takto aj vy máte odložiť príspevok pre Jahveho zo všetkých desiatkov, ktoré dostanete od Izraelcov. To, čo ste vybrali pre Jahveho, odovzdáte kňazovi Áronovi. 29 Zo všetkých darov, ktoré dostanete, vezmete vyzdvihnutie pre Jahveho; posvätnú časť vyberiete z toho najlepšieho zo všetkého. 30 Povieš Levitom: Keď odložíte to najlepšie zo svojej časti, všetky tieto dary sa budú Levitom počítať ako výnos z humna a ako výnos z preša. 31 Môžete to jesť hocikde, vy a vaši ľudia: to je vaša mzda za vašu službu v Stane Stretávania. 32 Tak sa nepreviníte nijakým hriechom, lebo ste odložili to najlepšie; neznesvätíte posvätné dary Izraelcov a nezomriete."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk