Predchádzajúca kapitola

17. kapitola

Kadidelnice

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Povedz Eleazarovi, synovi kňaza Árona, aby pozbieral kadidelnice z pahreby a oheň rozhádzal ďaleko, 3 lebo tieto kadidelnice hriechu sú posvätené cenou života týchto mužov. Keďže boli predložené Jahvemu a sú posvätené, nech ich vytepú na plech a tým plechom nech obtiahnu oltár. Budú slúžiť Izraelcom ako znamenie." 4 Kňaz Eleazar vzal bronzové kadidelnice, ktoré priniesli tí muži, ktorých spálil oheň. Rozkovali ich na plechy na pokrytie oltára. 5 Pripomínajú Izraelcom, že nikto nepovolaný, kto nie je z Áronovho potomstva, nesmie pristúpiť a páliť kadidlo pred Jahvem, aby nepochodil ako Korach a jeho skupina, ako mu povedal Jahve prostredníctvom Mojžiša.

Áronov príhovor

6 Na druhý deň celá pospolitosť Izraelcov šomrala proti Mojžišovi a Áronovi slovami: "Vy ste spôsobili záhubu Jahveho ľudu."
7 Keď sa pospolitosť spolčila proti Mojžišovi a Áronovi, títo sa obrátili ku Stanu Stretávania. Naraz ho zakryl Oblak a zjavila sa Jahveho sláva. 8 Vtedy Mojžiš a Áron prišli pred Stan Stretávania. 9 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 10 "Odíďte zo stredu tejto pospolitosti; ja ju v okamihu zničím!" Oni padli tvárou k zemi. 11 Potom Mojžiš povedal Áronovi: "Vezmi kadidelnicu, naber do nej oheň z oltára a polož naň kadidlo, ponáhľaj sa k pospolitosti a vykonaj nad ňou obrad zmierenia. Lebo Jahve rozpútal svoj hnev: začala pohroma." 12 Áron ju vzal, ako Mojžiš povedal, a utekal do stredu zhromaždenia, ale pohroma medzi ľudom už začala. Vložil kadidlo a vykonal nad ľudom obrad zmierenia. 13 Postavil sa medzi mŕtvych a živých; vtedy pohroma prestala. 14 Táto pohroma mala štrnásťtisíc sedemsto obetí, okrem tých, čo zomreli pre Koracha. 15 Potom sa Áron vrátil k Mojžišovi ku vchodu do Stanu Stretávania a pohroma prestala.

Áronov prút

16 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
17 "Povedz Izraelcom, aby ti dali po jednej ratolesti za každý kmeň, po jednej od každého kmeňového kniežaťa, teda dvanásť ratolestí. Meno každého napíšeš na jeho ratolesť 18 a na Léviho ratolesť napíšeš Áronovo meno, lebo jedna ratolesť pripadne na náčelníka Léviho rodín. 19 Potom ich položíš do Stanu Stretávania pred Svedectvo, kde sa stretávam s vami. 20 Ratolesť toho muža, ktorého si vyvolím, rozkvitne; takto nedopustím, aby šomrania, ktoré Izraelci vyslovujú proti vám, vystúpili až ku mne." 21 Mojžiš prehovoril k Izraelcom a všetky ich kniežatá mu dali každé jednu ratolesť, dvanásť ratolestí za všetky ich otcovské rodiny; medzi nimi bola Áronova ratolesť. 22 Mojžiš ich položil pred Jahveho v Stane Svedectva. 23 Keď na druhý deň Mojžiš prišiel do Stanu Svedectva, videl, že Áronova ratolesť za Léviho dom rozkvitla: vyhnala puky, puky rozkvitli a dozreli mandle. 24 Mojžiš potom odniesol všetky ratolesti spred Jahveho ku všetkým Izraelcom; videli to a každý si vzal svoju ratolesť. 25 Potom Jahve povedal Mojžišovi: "Áronovu ratolesť polož späť pred Svedectvo, aby sa zachovala na znamenie pre týchto vzbúrencov. Tak urobíš koniec ich šomraniu, ktoré už nebude stúpať až ku mne, a oni nezomrú." 26 Mojžiš tak urobil. Urobil, ako mu prikázal Jahve.

Zmierovacia úloha kňazov

27 Izraelci povedali Mojžišovi: "Pozri, sme stratení. Hynieme! Všetci hynieme!
28 Každý, kto sa priblíži k Jahveho príbytku kvôli obetnému daru, zomrie. Či máme pomrieť všetci do jedného?"