Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

17. kapitola

Kadidelnice

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Povedz Eleazarovi, synovi kňaza Árona, aby pozbieral kadidelnice z pahreby a oheň rozhádzal ďaleko, 3 lebo tieto kadidelnice hriechu sú posvätené cenou života týchto mužov. Keďže boli predložené Jahvemu a sú posvätené, nech ich vytepú na plech a tým plechom nech obtiahnu oltár. Budú slúžiť Izraelcom ako znamenie." 4 Kňaz Eleazar vzal bronzové kadidelnice, ktoré priniesli tí muži, ktorých spálil oheň. Rozkovali ich na plechy na pokrytie oltára. 5 Pripomínajú Izraelcom, že nikto nepovolaný, kto nie je z Áronovho potomstva, nesmie pristúpiť a páliť kadidlo pred Jahvem, aby nepochodil ako Korach a jeho skupina, ako mu povedal Jahve prostredníctvom Mojžiša.

Áronov príhovor

6 Na druhý deň celá pospolitosť Izraelcov šomrala proti Mojžišovi a Áronovi slovami: "Vy ste spôsobili záhubu Jahveho ľudu."
7 Keď sa pospolitosť spolčila proti Mojžišovi a Áronovi, títo sa obrátili ku Stanu Stretávania. Naraz ho zakryl Oblak a zjavila sa Jahveho sláva. 8 Vtedy Mojžiš a Áron prišli pred Stan Stretávania. 9 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 10 "Odíďte zo stredu tejto pospolitosti; ja ju v okamihu zničím!" Oni padli tvárou k zemi. 11 Potom Mojžiš povedal Áronovi: "Vezmi kadidelnicu, naber do nej oheň z oltára a polož naň kadidlo, ponáhľaj sa k pospolitosti a vykonaj nad ňou obrad zmierenia. Lebo Jahve rozpútal svoj hnev: začala pohroma." 12 Áron ju vzal, ako Mojžiš povedal, a utekal do stredu zhromaždenia, ale pohroma medzi ľudom už začala. Vložil kadidlo a vykonal nad ľudom obrad zmierenia. 13 Postavil sa medzi mŕtvych a živých; vtedy pohroma prestala. 14 Táto pohroma mala štrnásťtisíc sedemsto obetí, okrem tých, čo zomreli pre Koracha. 15 Potom sa Áron vrátil k Mojžišovi ku vchodu do Stanu Stretávania a pohroma prestala.

Áronov prút

16 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
17 "Povedz Izraelcom, aby ti dali po jednej ratolesti za každý kmeň, po jednej od každého kmeňového kniežaťa, teda dvanásť ratolestí. Meno každého napíšeš na jeho ratolesť 18 a na Léviho ratolesť napíšeš Áronovo meno, lebo jedna ratolesť pripadne na náčelníka Léviho rodín. 19 Potom ich položíš do Stanu Stretávania pred Svedectvo, kde sa stretávam s vami. 20 Ratolesť toho muža, ktorého si vyvolím, rozkvitne; takto nedopustím, aby šomrania, ktoré Izraelci vyslovujú proti vám, vystúpili až ku mne." 21 Mojžiš prehovoril k Izraelcom a všetky ich kniežatá mu dali každé jednu ratolesť, dvanásť ratolestí za všetky ich otcovské rodiny; medzi nimi bola Áronova ratolesť. 22 Mojžiš ich položil pred Jahveho v Stane Svedectva. 23 Keď na druhý deň Mojžiš prišiel do Stanu Svedectva, videl, že Áronova ratolesť za Léviho dom rozkvitla: vyhnala puky, puky rozkvitli a dozreli mandle. 24 Mojžiš potom odniesol všetky ratolesti spred Jahveho ku všetkým Izraelcom; videli to a každý si vzal svoju ratolesť. 25 Potom Jahve povedal Mojžišovi: "Áronovu ratolesť polož späť pred Svedectvo, aby sa zachovala na znamenie pre týchto vzbúrencov. Tak urobíš koniec ich šomraniu, ktoré už nebude stúpať až ku mne, a oni nezomrú." 26 Mojžiš tak urobil. Urobil, ako mu prikázal Jahve.

Zmierovacia úloha kňazov

27 Izraelci povedali Mojžišovi: "Pozri, sme stratení. Hynieme! Všetci hynieme!
28 Každý, kto sa priblíži k Jahveho príbytku kvôli obetnému daru, zomrie. Či máme pomrieť všetci do jedného?"