Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

16. kapitola

Vzbura Koracha, Datana a Abirama

1 Korach, syn Jic’hara, syna Kehata, syna Léviho, Datan a Abiram, Eliabovi synovia, a On, Peletov syn, (Eliab a Pelet boli Rubenovi synovia), spyšneli;
2 povstali proti Mojžišovi spolu s dvestopäťdesiatimi Izraelcami, kniežatami pospolitosti, váženými pri slávnostiach, mužmi zvučného mena. 3 Spolčili sa proti Mojžišovi a Áronovi a povedali im: "Prekračujete mieru! Celá pospolitosť a všetci jej členovia sú svätí a Jahve je uprostred nich! Prečo sa vy povyšujete nad Jahveho pospolitosť?" 4 Keď to Mojžiš počul, padol tvárou k zemi. 5 Potom povedal Korachovi a celej jeho skupine: "Zajtra ráno dá Jahve spoznať, kto je jeho, kto je muž svätý, ktorému on dovolí, aby sa k nemu priblížil. Komu dovolí, aby sa k nemu priblížil, je ten, koho si vyvolil. 6 Toto urobíte: Vezmite si kadidelnice Koracha a celej jeho skupiny, 7 dajte do nich oheň a zajtra na ne položte kadidlo pred Jahvem. Ten, koho Jahve vyvolí, ten muž je svätý. Prekračujete mieru, synovia Léviho!" 8 Mojžiš povedal Korachovi: "Počúvajte teda, synovia Léviho! 9 Je vám príliš málo, že Boh Izraela si vás oddelil z izraelskej pospolitosti, povolal vás k sebe, aby ste konali službu v Jahveho príbytku, a postavil vás pred túto pospolitosť, keď za ňu slúžite? 10 Povolal ťa k sebe, teba a s tebou všetkých tvojich bratov, Levitov, a teraz sa dožadujete ešte aj kňazstva! 11 Teda ty a celá tvoja skupina ste sa spolčili proti Jahvemu. Čo je Áron, že šomrete proti nemu?" 12 Mojžiš dal zavolať Datana a Abirama, Eliabových synov. Oni odpovedali: "Nejdeme. 13 Či je to málo, že si nás vyviedol z krajiny, čo oplýva mliekom a medom, aby si nás nechal pomrieť na tejto púšti? Chceš sa ešte aj povyšovať za knieža nad nami? 14 Veru, nevoviedol si nás do krajiny oplývajúcej mliekom a medom a nedal si nám do vlastníctva polia a vinice! Či chceš týmto ľuďom aj oči vylúpiť? Nejdeme!" 15 Mojžiš sa prudko rozhneval a povedal Jahvemu: "Nedbaj na ich obetu. Ja som im nevzal ani jediného osla, ani som nikomu z nich neurobil nič zlého."

Trest

16 Mojžiš povedal Korachovi: "Ty a celá tvoja skupina príďte zajtra pred Jahveho, ty, oni a Áron!
17 Nech si každý vezme svoju kadidelnicu a vloží do nej kadidlo a nech každý z vás prinesie svoju kadidelnicu pred Jahveho – dvestopäťdesiat kadidelníc. Aj ty a Áron prineste svoju kadidelnicu." 18 Každý vzal svoju kadidelnicu, vložil do nej oheň, položil naň kadidlo. Potom sa postavili pri vchode do Stanu Stretávania, aj Mojžiš a Áron. 19 Korach zhromaždil oproti nim celú pospolitosť ku vchodu do Stanu Stretávania a Jahveho sláva sa zjavila celej pospolitosti. 20 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi. Povedal: 21 "Oddeľte sa od tejto pospolitosti, lebo ich v okamihu zničím." 22 Oni padli tvárou k zemi a zvolali: "Bože, Bože duchov, ktorí oživujú každé telo, keď sa jeden človek prehreší, ty sa rozhneváš na celú pospolitosť?" 23 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 24 "Prehovor k tejto pospolitosti a povedz: ‚Vzdiaľte sa od Korachovho príbytku.‘" 25 Mojžiš vstal a šiel k Datanovi a Abiramovi; starší Izraela išli za ním. 26 Prehovoril k pospolitosti a povedal: "Prosím, vzdiaľte sa od stanov týchto zvrhlých ľudí a nedotýkajte sa ničoho, čo im patrí, aby vás nezmietli všetky ich hriechy." 27 Oni sa vzdialili z okolia Korachovho domu. Datan a Abiram vyšli a stáli pri vchode do svojich stanov so svojimi ženami, so svojimi synmi a so svojimi vnúčatami. 28 Mojžiš povedal: "Podľa tohto poznáte, že ma Jahve poslal vykonať všetky tieto skutky a že ich nerobím z vlastnej vôle: 29 ak títo ľudia zomrú prirodzenou smrťou, ako zomierajú všetci ľudia, ak ich postihne údel spoločný pre všetkých ľudí, tak ma Jahve neposlal. 30 Ale ak Jahve urobí niečo neslýchané, ak zem otvorí svoje ústa a pohltí ich i všetko, čo im patrí, ak zostúpia zaživa do šeolu, vtedy poznáte, že títo ľudia odvrhli Jahveho." 31 Sotva Mojžiš dohovoril všetky tieto slová, pôda sa roztvorila pod ich nohami, 32 zem otvorila svoje ústa a pohltila ich aj ich rodiny a všetkých Korachových ľudí a všetok ich majetok. 33 A zostúpili zaživa do šeolu, oni a všetko, čo im patrilo. Zem ich prikryla a oni zmizli zo stredu zhromaždenia. 34 Všetci Izraelci, ktorí boli okolo nich, zutekali na ich krik. Lebo si hovorili: "Aby nás nepohltila zem!" 35 Od Jahveho vyšľahol oheň a strávil tých dvestopäťdesiat mužov, ktorí priniesli kadidlo.