Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Vzbura Koracha, Datana a Abirama

1 Korach, syn Jic’hara, syna Kehata, syna Léviho, Datan a Abiram, Eliabovi synovia, a On, Peletov syn, (Eliab a Pelet boli Rubenovi synovia), spyšneli;
2 povstali proti Mojžišovi spolu s dvestopäťdesiatimi Izraelcami, kniežatami pospolitosti, váženými pri slávnostiach, mužmi zvučného mena. 3 Spolčili sa proti Mojžišovi a Áronovi a povedali im: "Prekračujete mieru! Celá pospolitosť a všetci jej členovia sú svätí a Jahve je uprostred nich! Prečo sa vy povyšujete nad Jahveho pospolitosť?" 4 Keď to Mojžiš počul, padol tvárou k zemi. 5 Potom povedal Korachovi a celej jeho skupine: "Zajtra ráno dá Jahve spoznať, kto je jeho, kto je muž svätý, ktorému on dovolí, aby sa k nemu priblížil. Komu dovolí, aby sa k nemu priblížil, je ten, koho si vyvolil. 6 Toto urobíte: Vezmite si kadidelnice Koracha a celej jeho skupiny, 7 dajte do nich oheň a zajtra na ne položte kadidlo pred Jahvem. Ten, koho Jahve vyvolí, ten muž je svätý. Prekračujete mieru, synovia Léviho!" 8 Mojžiš povedal Korachovi: "Počúvajte teda, synovia Léviho! 9 Je vám príliš málo, že Boh Izraela si vás oddelil z izraelskej pospolitosti, povolal vás k sebe, aby ste konali službu v Jahveho príbytku, a postavil vás pred túto pospolitosť, keď za ňu slúžite? 10 Povolal ťa k sebe, teba a s tebou všetkých tvojich bratov, Levitov, a teraz sa dožadujete ešte aj kňazstva! 11 Teda ty a celá tvoja skupina ste sa spolčili proti Jahvemu. Čo je Áron, že šomrete proti nemu?" 12 Mojžiš dal zavolať Datana a Abirama, Eliabových synov. Oni odpovedali: "Nejdeme. 13 Či je to málo, že si nás vyviedol z krajiny, čo oplýva mliekom a medom, aby si nás nechal pomrieť na tejto púšti? Chceš sa ešte aj povyšovať za knieža nad nami? 14 Veru, nevoviedol si nás do krajiny oplývajúcej mliekom a medom a nedal si nám do vlastníctva polia a vinice! Či chceš týmto ľuďom aj oči vylúpiť? Nejdeme!" 15 Mojžiš sa prudko rozhneval a povedal Jahvemu: "Nedbaj na ich obetu. Ja som im nevzal ani jediného osla, ani som nikomu z nich neurobil nič zlého."

Trest

16 Mojžiš povedal Korachovi: "Ty a celá tvoja skupina príďte zajtra pred Jahveho, ty, oni a Áron!
17 Nech si každý vezme svoju kadidelnicu a vloží do nej kadidlo a nech každý z vás prinesie svoju kadidelnicu pred Jahveho – dvestopäťdesiat kadidelníc. Aj ty a Áron prineste svoju kadidelnicu." 18 Každý vzal svoju kadidelnicu, vložil do nej oheň, položil naň kadidlo. Potom sa postavili pri vchode do Stanu Stretávania, aj Mojžiš a Áron. 19 Korach zhromaždil oproti nim celú pospolitosť ku vchodu do Stanu Stretávania a Jahveho sláva sa zjavila celej pospolitosti. 20 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi. Povedal: 21 "Oddeľte sa od tejto pospolitosti, lebo ich v okamihu zničím." 22 Oni padli tvárou k zemi a zvolali: "Bože, Bože duchov, ktorí oživujú každé telo, keď sa jeden človek prehreší, ty sa rozhneváš na celú pospolitosť?" 23 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 24 "Prehovor k tejto pospolitosti a povedz: ‚Vzdiaľte sa od Korachovho príbytku.‘" 25 Mojžiš vstal a šiel k Datanovi a Abiramovi; starší Izraela išli za ním. 26 Prehovoril k pospolitosti a povedal: "Prosím, vzdiaľte sa od stanov týchto zvrhlých ľudí a nedotýkajte sa ničoho, čo im patrí, aby vás nezmietli všetky ich hriechy." 27 Oni sa vzdialili z okolia Korachovho domu. Datan a Abiram vyšli a stáli pri vchode do svojich stanov so svojimi ženami, so svojimi synmi a so svojimi vnúčatami. 28 Mojžiš povedal: "Podľa tohto poznáte, že ma Jahve poslal vykonať všetky tieto skutky a že ich nerobím z vlastnej vôle: 29 ak títo ľudia zomrú prirodzenou smrťou, ako zomierajú všetci ľudia, ak ich postihne údel spoločný pre všetkých ľudí, tak ma Jahve neposlal. 30 Ale ak Jahve urobí niečo neslýchané, ak zem otvorí svoje ústa a pohltí ich i všetko, čo im patrí, ak zostúpia zaživa do šeolu, vtedy poznáte, že títo ľudia odvrhli Jahveho." 31 Sotva Mojžiš dohovoril všetky tieto slová, pôda sa roztvorila pod ich nohami, 32 zem otvorila svoje ústa a pohltila ich aj ich rodiny a všetkých Korachových ľudí a všetok ich majetok. 33 A zostúpili zaživa do šeolu, oni a všetko, čo im patrilo. Zem ich prikryla a oni zmizli zo stredu zhromaždenia. 34 Všetci Izraelci, ktorí boli okolo nich, zutekali na ich krik. Lebo si hovorili: "Aby nás nepohltila zem!" 35 Od Jahveho vyšľahol oheň a strávil tých dvestopäťdesiat mužov, ktorí priniesli kadidlo.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk