Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Nekrvavá obeta pridaná k obetám

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Prehovor k Izraelcom, povieš im: 3 Až prídete do krajiny, kde budete bývať a ktorú vám dávam, budete prinášať Jahvemu obetu stravovanú ohňom, celopal alebo obetu buď na splnenie nejakého sľubu, alebo ako dobrovoľný obetný dar, alebo z príležitosti svojich sviatkov, a tak pripravíte z vášho hovädzieho dobytka alebo oviec obetu príjemnej vône pre Jahveho, 4 obetujúci prinesie ako svoj osobný obetný dar Jahvemu pokrmovú obetu desatiny efy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hinu oleja. 5 Na nápojovú obetu prinesieš štvrtinu hinu vína na každého baránka k celopalu alebo k obete spoločenstva. 6 K baranovi prinesieš pokrmovú obetu dvoch desatín efy jemnej múky zamiesenej s tretinou hinu oleja 7 a ako nápojovú obetu tretinu hinu vína na príjemnú vôňu Jahvemu. 8 Ak obetuješ Jahvemu mladého býka na celopal alebo na obetu, aby si splnil sľub, alebo na obetu spoločenstva, 9 tak s býkom predlož ako pokrmovú obetu tri desatiny efy jemnej múky zamiesenej s polovicou hinu oleja 10 a ako nápojovú obetu prinesieš polovicu hinu vína k obete ohňom na príjemnú vôňu Jahvemu. 11 Tak sa to bude robiť pri každom býkovi, pri každom baranovi a pri každom kuse z malých zvierat, oviec alebo kôz. 12 Koľkokoľvek zvierat máte obetovať, takto budete robiť pri každej obete, podľa ich počtu. 13 Takto bude robiť každý muž z vášho ľudu, keď bude prinášať obetu ohňom na príjemnú vôňu Jahvemu. 14 A ak medzi vami alebo vašimi potomkami býva nejaký cudzinec, prinesie obetu ohňom na príjemnú vôňu pre Jahveho: ako robíte vy, tak on bude robiť 15 v zhromaždení. Bude len jeden zákon pre vás i pre cudzinca. To je večne platný zákon pre vašich potomkov: pred Jahvem ste si rovní vy i cudzinec. 16 Bude len jeden zákon a jedno právo pre vás i pre cudzinca, ktorý býva medzi vami."

Prvotiny chleba

17 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
18 "Prehovor k Izraelcom, povieš im: Keď vojdete do krajiny, do ktorej vás vediem, 19 a budete jesť chlieb tej krajiny, odložte z neho príspevok pre Jahveho. 20 Ako prvotinu zo svojho cesta odložíte koláč; toto vyzdvihnutie vykonáte ako vyzdvihnutie z humna. 21 Dar Jahvemu vyzdvihnete zo svojho najlepšieho cesta. Toto viaže vašich potomkov."

Zmierenie za previnenia z nepozornosti

22 "Ak z nepozornosti nezachováte niektorý z týchto príkazov, ktoré Jahve dal Mojžišovi,
23 (všetko, čo vám prikázal Jahve prostredníctvom Mojžiša odo dňa, keď Jahve toto všetko nariadil vám a vašim pokoleniam), 24 bude to takto: Ak bol hriech spáchaný nepozornosťou pospolitosti, celá pospolitosť obetuje mladého býka ako celopal príjemnej vône Jahvemu s pokrmovou a nápojovou obetou podľa predpisu a obetuje jedného capa ako obetu za hriech. 25 Kňaz vykoná obrad zmierenia za celú pospolitosť Izraelcov a bude im odpustené, lebo ide o nepozornosť. Keď prinesú svoj obetný dar ako obetu ohňom Jahvemu a predložia pred Jahvem svoju obetu za hriech, ako nápravu za svoju nepozornosť, 26 bude odpustené celej pospolitosti Izraelcov a tiež cudzincovi, ktorý býva medzi nimi, lebo celý ľud mal účasť na hriechu z nepozornosti. 27 Ak sa z nepozornosti prehrešila jedna osoba, prinesie na obetu za hriech jednoročné kozľa. 28 Kňaz vykoná pred Jahvem obrad zmierenia nad osobou, ktorá sa prehrešila z nepozornosti; keď nad ňou vykoná obrad zmierenia, bude jej odpustené, 29 či ide o obyvateľa spomedzi Izraelcov, alebo o cudzinca, ktorý býva medzi nimi. Pre toho, kto koná z nepozornosti, budete mať len jeden zákon. 30 Ale ten, kto spácha hriech úmyselne, či domorodec, alebo cudzinec, uráža Jahveho. Taký bude vylúčený zo stredu svojho ľudu: 31 pohrdol Jahveho slovom a porušil Jahveho prikázanie. Tá osoba musí byť odstránená; jej vina je na nej."

Porušenie soboty

32 Keď boli Izraelci na púšti, pristihli muža, ktorý zbieral drevo v sobotu.
33 Tí, čo ho pristihli zbierať drevo, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a celej pospolitosti. 34 Dali ho strážiť, lebo nebolo jasné, ako s ním naložiť. 35 Jahve povedal Mojžišovi: "Ten človek musí byť vydaný na smrť. Nech ho celá pospolitosť ukameňuje vonku za táborom!" 36 Celá pospolitosť ho vyviedla z tábora a kameňovali ho, takže zomrel, ako Jahve prikázal Mojžišovi.

Strapce na šatách

37 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
38 "Prehovor k Izraelcom; povieš im, aby si po všetky pokolenia robili strapce na leme svojich šiat a do strapca na leme nech zapletú šnúrku z fialového purpuru. 39 Budete mať takéto strapce a keď sa na ne pozriete, pripomeniete si všetky Jahveho príkazy. Budete ich plniť a nebudete už nasledovať túžby svojich sŕdc a svojich očí, ktoré by vás zaviedli k smilstvu. 40 Tak si budete pripomínať všetky moje prikázania a budete ich uvádzať do života a budete zasvätení vášmu Bohu. 41 Ja, Jahve, váš Boh, som vás vyviedol z Egyptskej krajiny, aby som bol vaším Bohom, ja, Jahve, váš Boh."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk