Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Nekrvavá obeta pridaná k obetám

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Prehovor k Izraelcom, povieš im: 3 Až prídete do krajiny, kde budete bývať a ktorú vám dávam, budete prinášať Jahvemu obetu stravovanú ohňom, celopal alebo obetu buď na splnenie nejakého sľubu, alebo ako dobrovoľný obetný dar, alebo z príležitosti svojich sviatkov, a tak pripravíte z vášho hovädzieho dobytka alebo oviec obetu príjemnej vône pre Jahveho, 4 obetujúci prinesie ako svoj osobný obetný dar Jahvemu pokrmovú obetu desatiny efy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hinu oleja. 5 Na nápojovú obetu prinesieš štvrtinu hinu vína na každého baránka k celopalu alebo k obete spoločenstva. 6 K baranovi prinesieš pokrmovú obetu dvoch desatín efy jemnej múky zamiesenej s tretinou hinu oleja 7 a ako nápojovú obetu tretinu hinu vína na príjemnú vôňu Jahvemu. 8 Ak obetuješ Jahvemu mladého býka na celopal alebo na obetu, aby si splnil sľub, alebo na obetu spoločenstva, 9 tak s býkom predlož ako pokrmovú obetu tri desatiny efy jemnej múky zamiesenej s polovicou hinu oleja 10 a ako nápojovú obetu prinesieš polovicu hinu vína k obete ohňom na príjemnú vôňu Jahvemu. 11 Tak sa to bude robiť pri každom býkovi, pri každom baranovi a pri každom kuse z malých zvierat, oviec alebo kôz. 12 Koľkokoľvek zvierat máte obetovať, takto budete robiť pri každej obete, podľa ich počtu. 13 Takto bude robiť každý muž z vášho ľudu, keď bude prinášať obetu ohňom na príjemnú vôňu Jahvemu. 14 A ak medzi vami alebo vašimi potomkami býva nejaký cudzinec, prinesie obetu ohňom na príjemnú vôňu pre Jahveho: ako robíte vy, tak on bude robiť 15 v zhromaždení. Bude len jeden zákon pre vás i pre cudzinca. To je večne platný zákon pre vašich potomkov: pred Jahvem ste si rovní vy i cudzinec. 16 Bude len jeden zákon a jedno právo pre vás i pre cudzinca, ktorý býva medzi vami."

Prvotiny chleba

17 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
18 "Prehovor k Izraelcom, povieš im: Keď vojdete do krajiny, do ktorej vás vediem, 19 a budete jesť chlieb tej krajiny, odložte z neho príspevok pre Jahveho. 20 Ako prvotinu zo svojho cesta odložíte koláč; toto vyzdvihnutie vykonáte ako vyzdvihnutie z humna. 21 Dar Jahvemu vyzdvihnete zo svojho najlepšieho cesta. Toto viaže vašich potomkov."

Zmierenie za previnenia z nepozornosti

22 "Ak z nepozornosti nezachováte niektorý z týchto príkazov, ktoré Jahve dal Mojžišovi,
23 (všetko, čo vám prikázal Jahve prostredníctvom Mojžiša odo dňa, keď Jahve toto všetko nariadil vám a vašim pokoleniam), 24 bude to takto: Ak bol hriech spáchaný nepozornosťou pospolitosti, celá pospolitosť obetuje mladého býka ako celopal príjemnej vône Jahvemu s pokrmovou a nápojovou obetou podľa predpisu a obetuje jedného capa ako obetu za hriech. 25 Kňaz vykoná obrad zmierenia za celú pospolitosť Izraelcov a bude im odpustené, lebo ide o nepozornosť. Keď prinesú svoj obetný dar ako obetu ohňom Jahvemu a predložia pred Jahvem svoju obetu za hriech, ako nápravu za svoju nepozornosť, 26 bude odpustené celej pospolitosti Izraelcov a tiež cudzincovi, ktorý býva medzi nimi, lebo celý ľud mal účasť na hriechu z nepozornosti. 27 Ak sa z nepozornosti prehrešila jedna osoba, prinesie na obetu za hriech jednoročné kozľa. 28 Kňaz vykoná pred Jahvem obrad zmierenia nad osobou, ktorá sa prehrešila z nepozornosti; keď nad ňou vykoná obrad zmierenia, bude jej odpustené, 29 či ide o obyvateľa spomedzi Izraelcov, alebo o cudzinca, ktorý býva medzi nimi. Pre toho, kto koná z nepozornosti, budete mať len jeden zákon. 30 Ale ten, kto spácha hriech úmyselne, či domorodec, alebo cudzinec, uráža Jahveho. Taký bude vylúčený zo stredu svojho ľudu: 31 pohrdol Jahveho slovom a porušil Jahveho prikázanie. Tá osoba musí byť odstránená; jej vina je na nej."

Porušenie soboty

32 Keď boli Izraelci na púšti, pristihli muža, ktorý zbieral drevo v sobotu.
33 Tí, čo ho pristihli zbierať drevo, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a celej pospolitosti. 34 Dali ho strážiť, lebo nebolo jasné, ako s ním naložiť. 35 Jahve povedal Mojžišovi: "Ten človek musí byť vydaný na smrť. Nech ho celá pospolitosť ukameňuje vonku za táborom!" 36 Celá pospolitosť ho vyviedla z tábora a kameňovali ho, takže zomrel, ako Jahve prikázal Mojžišovi.

Strapce na šatách

37 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
38 "Prehovor k Izraelcom; povieš im, aby si po všetky pokolenia robili strapce na leme svojich šiat a do strapca na leme nech zapletú šnúrku z fialového purpuru. 39 Budete mať takéto strapce a keď sa na ne pozriete, pripomeniete si všetky Jahveho príkazy. Budete ich plniť a nebudete už nasledovať túžby svojich sŕdc a svojich očí, ktoré by vás zaviedli k smilstvu. 40 Tak si budete pripomínať všetky moje prikázania a budete ich uvádzať do života a budete zasvätení vášmu Bohu. 41 Ja, Jahve, váš Boh, som vás vyviedol z Egyptskej krajiny, aby som bol vaším Bohom, ja, Jahve, váš Boh."