Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Prieskum Kanaánu

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Vyšli mužov preskúmať Kanaánsku krajinu, ktorú dávam Izraelcom; vyšlite po jednom mužovi z každého otcovského kmeňa, všetci nech sú kniežatá." 3 Na Jahveho príkaz ich Mojžiš poslal z púšte Paran. Všetci tí mužovia boli náčelníkmi Izraelcov. 4 Toto sú ich mená: z kmeňa Ruben Šamua, syn Zakurov; 5 z kmeňa Simeon Šafat, syn Choriho; 6 z kmeňa Júda Kaleb, syn Jefuneho; 7 z kmeňa Isachar Jigal, syn Jozefov; 8 z kmeňa Efraim Hošea, syn Nunov; 9 z kmeňa Benjamín Palti, syn Rafuov; 10 z kmeňa Zabulon Gaddiel, syn Sodiho; 11 z kmeňa Jozef, z kmeňa Manasses Gaddi, syn Susiho; 12 z kmeňa Dan Amiel, syn Gemalliho; 13 z kmeňa Ašer Setur, syn Michaelov; 14 z kmeňa Neftali Nachbi, syn Vofsiho; 15 z kmeňa Gad Geuel, syn Machiho. 16 Toto sú mená mužov, ktorých vyslal Mojžiš preskúmať krajinu. Potom dal Mojžiš Hošeovi, Nunovmu synovi, meno Jozuea. 17 Mojžiš ich vyslal preskúmať Kanaánsku krajinu a povedal im: "Prejdite cez Negeb a potom vystúpte na vrchovinu. 18 Obzrite si, aká je to krajina, aký ľud v nej býva, či je mocný alebo slabý, či ho je málo alebo mnoho; 19 aká je to krajina, v ktorej býva, dobrá, či zlá; aké sú mestá, v ktorých býva, tábory alebo opevnené mestá; 20 aká je pôda, žírna alebo planá, či sú v nej stromy, alebo nie. Majte odvahu. Prineste z plodov tej krajiny." Bol práve čas, keď dozrievalo prvé hrozno. 21 Vystúpili a preskúmali krajinu od púšte Cin až po Rechob, Vstup do Chamatu. 22 Vystúpili cez Negeb a došli do Chebronu, kde žili Anakovi potomkovia Achiman, Šešaj a Talmaj. (Chebron bol vystavaný sedem rokov pred Tanisom v Egypte.) 23 Došli do údolia Eškol; odťali tam letorast so strapcom hrozna a niesli ho dvaja na drúku, a tiež granátové jablká a figy. 24 Toto miesto nazvali údolie Eškol pre strapec, ktorý tam Izraelci odťali.

Správa vyslaných

25 Po štyridsiatich dňoch sa vrátili z tohto prieskumu krajiny.
26 Prišli späť k Mojžišovi, Áronovi a k celej pospolitosti Izraelcov na púšť Paran v Kadeši. Podali správu im i celej pospolitosti a ukázali im plody tej krajiny. 27 Rozpovedali im toto: "Išli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom; a toto sú jej plody. 28 Lenže ľud, ktorý v nej býva, je mocný a mestá sú opevnené a veľmi veľké; ba aj Anakových potomkov sme tam videli. 29 Amalek býva v kraji Negeb; Chetejci, Jebuzejci a Amorejci na vrchovine; Kanaánci pri mori a na brehoch Jordánu." 30 Kaleb utišoval ľud, zhromaždený pri Mojžišovi, a povedal: "Poďme hore a zaujmime krajinu: určite víťazíme!" 31 Ale mužovia, ktorí ho sprevádzali, odpovedali: "Nemôžeme napadnúť tento ľud, lebo je mocnejší ako my!" 32 A začali medzi Izraelcami šíriť zlé chýry o krajine, ktorú preskúmali: "Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, požiera svojich obyvateľov. Všetci, ktorých sme tam videli, sú mužovia vysokého vzrastu. 33 Videli sme tam aj obrov (Anakových synov, potomkov Obrov). Pripadali sme si ako kobylky a takými sme sa zdali aj im."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk