Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Intrigy nepriateľov proti Nehemiášovi. Dokončenie hradieb

1 Keď sa Sanbalat, Tobija, Arab Gešem a ostatní naši nepriatelia dozvedeli, že som znovu vystaval hradby a nezostala v nich ani jedna trhlina – hoci som v tom čase ešte vráta neosadil do brán,
2 Sanbalat a Gešem mi poslali tento odkaz: "Príď, stretnime sa v Kefirime v doline Ono." Oni však zamýšľali urobiť mi niečo zlé. 3 Poslal som k nim poslov s týmto odkazom: "Som zamestnaný na veľkom diele a nemôžem prísť: prečo by sa mala robota zastaviť, keď ju nechám a pôjdem k vám?" 4 Štyri razy mi poslali to isté pozvanie a ja som im vrátil tú istú odpoveď. 5 Potom na piaty raz mi Sanbalat poslal svojho sluhu s otvoreným listom v ruke, 6 v ktorom bolo napísané: "Počuť medzi národmi, aj Gašmu to tvrdí, že ty a Židia sa zamýšľate vzbúriť, preto staviaš hradby a ty sa staneš ich kráľom. 7 Ba aj prorokovi si si vraj ustanovil, aby v Jeruzaleme o tebe vyhlasovali: V Judsku je kráľ! Ale takéto chýry môžu dôjsť do uší kráľovi, preto príď, nech sa spolu poradíme." 8 Ja som mu však odkázal: "Nestalo sa nič také, ako ty tvrdíš. Je to len výmysel tvojho srdca!" 9 Oni nás totiž všetci chceli zastrašiť, hovoriac: "Ich ruky ochabnú v práci a dielo sa nikdy neuskutoční." Ale naopak, ja som si svoje ruky posilňoval! 10 Jedného dňa som išiel do domu Šemaju, Delajovho syna a Mehatabelovho vnuka, ktorý nemohol prísť. On vyhlásil: "Poďme do Božieho chrámu, do vnútra svätyne: zamknime dvere svätyne, lebo ťa prídu zavraždiť, v noci ťa prídu zavraždiť." 11 Ale ja som odpovedal: "Človek ako ja má utekať? Ktože taký, ako som ja, môže vojsť do svätyne, aby si zachránil života? Ja nevojdem." 12 Pochopil som, že Boh ho neposlal, ale preto vyslovil proroctvo o mne, lebo ho kúpil Tobija, 13 aby som si zachvátený strachom tak počínal a spáchal hriech; to by im poslúžilo, aby pošpinili moje meno a mohli ma urážať. 14 Bože môj, pamätaj na Tobiju, čo popáchal, aj na prorokyňu Noadju i na ostatných prorokov, ktorí ma chceli zastrašiť. 15 Hradby boli dokončené dvadsiateho piateho elula, za päťdesiatdva dní. 16 Keď sa to dozvedeli všetci naši nepriatelia a videli to všetci pohania, ktorí žili okolo nás, bolo to pre nich veľmi podivuhodné a uznali, že toto dielo bolo dokončené zásahom nášho Boha. 17 V tých dňoch mnohí judskí veľmoži posielali časté listy Tobijovi a Tobijove zasa dochádzali im; 18 lebo mal v Judsku veľa spojencov, pretože bol zaťom Šechanju, Arachovho syna, a jeho syn Jochanan si vzal za ženu dcéru Mešullama, Berechjovho syna. 19 Aj v mojej prítomnosti vychvaľovali jeho dobré skutky a jemu prinášali moje slová. A Tobija posielal listy, aby ma zastrašoval.