Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

Protokol o záväzku, ktorý prijalo spoločenstvo

1 Pre toto všetko berieme na seba pevný záväzok, a to na písme. Na tejto listine s pečaťou sú mená našich vodcov, našich Levitov a našich kňazov.
2 Na listine s pečaťou boli zapísaní: Nehemiáš, Chakaljov syn, a Cidkija, 3 Seraja, Azarja, Jirmeja, 4 Pašchur, Amarja, Malkija, 5 Chatuš, Šebanja, Maluch, 6 Charim, Meremot, Obadja, 7 Daniel, Gineton, Baruch, 8 Mešullam, Abija, Mijamin, 9 Mazja, Bilgaj, Šemaja: to sú kňazi. 10 Potom Leviti: Jozue, Azanjov syn, Binuj z Chenadadových synov, Kadmiel 11 a ich bratia Šekanja, Hodavja, Kelita, Pelaja, Chanan, 12 Micha, Rechob, Chašabja, 13 Zakor, Šerebja, Šebanja, 14 Hodija, Bani, Kenani. 15 Vodcovia ľudu: Paroš, Pachat-Moab, Elam, Zatu, Bani, 16 Buni, Azgad, Bebaj, 17 Adonija, Bigvaj, Adin, 18 Ater, Chizkija, Azur, 19 Hodija, Chašum, Becaj, 20 Charif, Anatot, Nobaj, 21 Magpiaš, Mešullam, Chezir, 22 Mešezabel, Cadok, Jadua, 23 Pelatja, Chanan, Anaja, 24 Hošea, Chananja, Chašub, 25 Halocheš, Pilcha, Šobek, 26 Rechum, Chašabna, Maaseja, 27 Achija, Chanan, Anan, 28 Maluch, Charim, Baana. 29 Ostatný ľud, kňazi, Leviti, vrátnici, speváci, "darovaní", skrátka všetci, ktorí sa oddelili od národov krajiny a pridali sa k Božiemu Zákonu, tiež ich manželky, ich synovia a dcéry, všetci, ktorí boli schopní chápať, 30 sa pripájajú k svojim bratom a vodcom, zaväzujú sa prísahou, že budú žiť podľa Božieho Zákona daného skrze Mojžiša, Božieho sluhu, že budú zachovávať a do života uvádzať všetky príkazy Jahveho, nášho Boha, jeho zvyky a jeho zákony. 31 Obzvlášť: nebudeme vydávať svoje dcéry za pohanov krajiny, ani brať ich dcéry pre svojich synov. 32 Ak ľud krajiny prinesie v sobotný deň na predaj tovar alebo akékoľvek plodiny, nekúpime od nich nič v sobotný deň, ani v deň sviatočný. Každého siedmeho roku sa zriekneme všetkej úrody pôdy a všetkého vymáhania dlhov. 33 Ďalej sme vložili na seba tieto záväzky: každý dá ročne tretinu šekla na službu v Chráme nášho Boha: 34 na predkladaný chlieb, na ustavičnú pokrmovú obetu, na ustavičný celopal, na obety v sobotu, na obety v novomesiace, na obety vo výročité slávnosti, na posvätné jedlá, na obety za hriech určené na zmierenie Izraela, skrátka na všetku službu v Chráme nášho Boha. 35 My, kňazi, Leviti a ľud, sme lósom určili, ako sa bude dodávať drevo do Chrámu nášho Boha: podľa rodín, v stanovený čas, z roka na rok, aby horelo na oltári Jahveho, nášho Boha, ako je predpísané v Zákone. 36 Ďalej, každý rok prinesieme do Chrámu nášho Boha prvotiny našej pôdy a prvotiny z každého ovocia všetkých stromov, 37 tiež prvorodených našich synov a nášho dobytka, ako je predpísané v Zákone – prvorodené z nášho hovädzieho dobytka i oviec a kôz, prinášané do Chrámu nášho Boha, je určené kňazom konajúcim službu v Chráme nášho Boha. 38 Tiež prvotiny našej múky, ovocia všetkých stromov, nového vína a oleja zanesieme kňazom do siene Chrámu nášho Boha; desiatky zo svojej pôdy zasa Levitom – Leviti sami vyberú desiatky vo všetkých mestách, kde obrábame pôdu. 39 Keď Leviti vyberajú desiatok, nech je s Levitmi aj kňaz, áronovský potomok. Leviti zanesú desiatky z vybraných desiatkov do Chrámu nášho Boha, do siení Pokladnice; 40 lebo do týchto siení prinášali Izraelci a Leviti dávky obilia, vína a oleja; tam sú posvätné predmety, službukonajúci kňazi, vrátnici a speváci. Už nebudeme zanedbávať Chrám nášho Boha.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk