Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať
Príhovor a prosba

4. kapitola

Štvrtý nárek

1 (Alef) Čože? Vari sčernelo zlato? Či sa zakalilo zlato najjemnejšie? Posvätné kamene sú rozhádzané na rohoch všetkých ulíc.
2 (Bet) Sionskí synovia, kedysi takí vzácni, že ich bolo treba zlatom vyvážiť, ach, teraz sa cenia ako hlinené nádoby, dielo hrnčiarových rúk! 3 (Gimel) Ešte aj šakaly podávajú prsia a pridájajú svoje mladé, ale dcéry môjho ľudu sú ukrutné ako pštrosy v púšti. 4 (Dalet) Od smädu jazyk dojčaťu prischol k ďasnám; malé deti pýtajú si chlieb, ale nik im nepodá ani kôrku. 5 (He) Tí, čo jedávali vybrané jedlá, ležia opustení na uliciach. Tí, čo vyrástli v purpure, váľajú sa na hnojisku. 6 (Vav) Zloba môjho ľudu bola väčšia ako hriech Sodomy, ktorá bola zničená v okamihu, bez ľudského pričinenia. 7 (Zain) Ich kniežatá, kedysi čistejšie ako sneh, belšie ako mlieko, telo ružovejšie než koraly, postava sťa zafír! 8 (Chet) Teraz majú tváre tmavé ako sadze, na ulici ich nik nespozná. Koža im prischla na kosti, zoschnutá ako drevo. 9 (Tet) Pobití mečom boli šťastnejší, než čo zomreli hladom, čo schradli vyčerpaním, lebo nemali plody poľa. 10 (Jod) Jemnocitné ženy vlastnými rukami varili si svoje deti; ich deti stali sa pokrmom pre ne v deň záhuby môjho drahého ľudu. 11 (Kaf) Jahve ukojil svoj hnev, vylial svoju žeravú zlosť, zapálil oheň na Sione, ktorý strávil aj jeho základy. 12 (Lamed) Neverili králi zeme a nik z obyvateľov sveta, že by utláčateľ a nepriateľ mohli prejsť cez jeruzalemské brány. 13 (Mem) Stalo sa to pre hriechy jeho prorokov a pre viny jeho kňazov, ktorí prelievali krv spravodlivých uprostred mesta. 14 (Nun) Potom blúdili po uliciach ako slepí, postriekaní krvou, že sa ľudia báli dotýkať ich rúcha. 15 (Samech) "Ustúpte! Nečistý!" kričia okolo nich. "Ustúpte! Ustúpte! Nedotýkajte sa!" Ponáhľali sa preč, utiekli. Ale medzi pohanmi sa rozchýrilo: Tu nemôžu bývať! 16 (Pe) Jahveho tvár ich rozohnala a viac sa na nich nepozrie. Kňazom sa už nepreukazovala úcta, na starších sa nebral ohľad. 17 (Ain) Ešte napíname oči vyzerajúc pomoc, ale nadarmo. Zo svojich veží sme vyzerali národa, ktorý nás nemohol zachrániť. 18 (Cade) Číhajú nám na kroky, bránia chodiť po našich námestiach. Blíži sa náš koniec, dovŕšili sa naše dni, áno, prišiel náš koniec! 19 (Kof) Tí, čo nás stíhali, boli rýchlejší než orly na oblohe; po vrchoch nás naháňali, na púšti nám kládli nástrahy. 20 (Reš) Jahveho pomazaný, pre nás dych našich nozdier, padol im do jamy, ten, o ktorom sme si hovorili: Pod jeho ochranou budeme žiť medzi národmi. 21 (Šin) Raduj a veseľ sa, edomská dcéra, ktorá bývaš v krajine Uc. Aj k tebe príde čaša, opiješ sa a odkryješ svoju nahotu! 22 (Tav) Sionská dcéra! Tvoj hriech je už odpykaný, nikdy ťa už nepošle do vyhnanstva. Ale tvoje viny, edomská dcéra, potresce a tvoje hriechy odhalí.