Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Tretí nárek

1 (Alef) Ja som človek, ktorý skúsil biedu pod prútom jeho hnevu.
2 Odviedol ma a dal mi kráčať v tmách, kde niet svetla. 3 Obrátil sa proti mne, bije ma svojou rukou po celý deň. 4 (Bet) Rozdrásal mi telo i kožu, dolámal všetky moje kosti. 5 Obstaval ma dobýjacími vežami, obkľúčil ma pretrpkými útrapami. 6 Hodil ma na miesto temnôt ako večne mŕtvych. 7 (Gimel) Zamuroval ma, že nemôžem vyjsť, zavesil mi ťažké reťaze. 8 Hoci kričím a volám o pomoc, naprázdno nechá znieť moje prosby. 9 Kvádrami zastaval mi cestu, moje chodníky zatarasil. 10 (Dalet) Ako medveď číha na mňa, ako lev v húštine. 11 Zohnal ma z cesty, roztrhal ma, celkom ma zničil. 12 Napäl svoj luk, zacielil na mňa svoje šípy. 13 (He) Do mojich ľadvín vystrelil šípy zo svojho tulca. 14 Zostal som na posmech medzi národmi, predmetom ich posmešných pesničiek po celý deň. 15 Nasýtil ma horčinou, napojil ma palinou. 16 (Vav) Nechal, nech si zuby vylámem hryzúc štrk, nachoval ma popolom. 17 Pokoj opustil moju dušu, zabudol som, čo je šťastie. 18 Povedal som: Koniec môjmu životu, aj nádeji, ktorú mi dáva Jahve. 19 Spomeň si na moju biedu a blúdenie, na palinu a žlč! 20 Bez prestania na to spomínam a moja duša sa chveje vo mne. 21 Toto pripomeniem svojmu srdcu, a preto budem trpezlivo čakať: 22 (Chet) Jahveho láska neprestala, jeho dobrota sa nevyčerpala; 23 obnovujú sa každé ráno, taká veľká je jeho vernosť. 24 "Jahve je môj podiel," vraví duša moja, "preto dúfam v neho." 25 (Tet) Jahve je dobrý k tým, čo dúfajú v neho, k duši, ktorá ho hľadá. 26 Dobré je tíško očakávať Jahveho pomoc. 27 Dobré je pre človeka nosiť jarmo od svojej mladosti. 28 (Jod) Nech sedí mlčky, osamote, keď ho Pán vloží naň. 29 Nech sa položí tvárou do prachu, možno je ešte nádej! 30 Nech podá líce tomu, čo ho bije, nech sa naje potupy dosýta. 31 (Kaf) Lebo Pán nezavrhne svojho sluhu naveky: 32 hoci aj zarmúti, znovu sa zmilúva svojou veľkou láskou. 33 Lebo on veľmi nerád pokoruje a zarmucuje ľudských synov. 34 (Lamed) Keď šliapu nohami všetkých väzňov zeme, 35 keď prekrúcajú právo človeka pred tvárou Najvyššieho, 36 keď robia niekomu bezprávie na súde, Pán by to nemal vidieť? 37 (Mem) Kto môže rozkázať a stane sa, ak to nerozkáže Pán? 38 Či sa dobro i zlo nestáva na slovo Najvyššieho? 39 Prečo by mal človek reptať, nech sa skôr odvážne postaví svojim hriechom! 40 (Nun) Prezrime si život, preskúmajme ho a vráťme sa k Jahvemu! 41 Zdvihnime svoje srdcia i ruky k Bohu na nebi! 42 Zhrešili sme, vzbúrili sme sa, preto si nám neodpustil. 43 (Samech) Zahalil si sa hnevom, stíhal si nás a stínal bez milosti. 44 Zahalil si sa mrakom, aby modlitba cezeň neprenikla. 45 Zaobchádzal si s nami ako so smeťami, ako s odpadkami medzi národmi. 46 (Pe) Všetci naši nepriatelia posmešne rozdrapujú proti nám ústa. 47 Hrôza a jama sú naším údelom, záhuba a skaza. 48 Z očí mi tečú potoky sĺz nad záhubou môjho drahého ľudu. 49 (Ain) Oko mi slzí bez prestania, nedá sa upokojiť, 50 kým nezhliadne a neuvidí Jahve z neba. 51 Oko mi trápi dušu pri pohľade na všetky dcéry môjho mesta. 52 (Cade) Úporne poľovali na mňa ako na vtáka tí, čo ma nenávidia bez príčiny. 53 Zaživa ma vrhli do jamy a kameňom ju zahatali. 54 Vody mi vystúpili ponad hlavu, už som si myslel: To je môj koniec. 55 (Kof) Jahve môj, vzýval som tvoje Meno z hĺbky priepasti, 56 počul si môj hlas, neodvracaj svoje ucho od môjho výkriku o pomoc! 57 Prišiel si ku mne, keď som ťa volal, a povedal si: "Neboj sa!" 58 (Reš) Pane, ty si obránil môj spor a vykúpil si môj život. 59 Ty si videl, Jahve, nespravodlivosť páchanú na mne a obránil si moje právo. 60 Videl si ich pomstychtivosť, všetky ich úklady proti mne. 61 (Šin) Počul si, Jahve, ich vysmievanie, všetky ich úklady proti mne, 62 pošuškávanie mojich nepriateľov a ich nápady proti mne po celý deň. 63 Pozri, či sedia, či stoja, ja som predmetom ich posmeškov. 64 (Tav) Jahve, odplať im za ich skutky, odplať im, ako si zaslúžia! 65 Ukáž im svoju tvrdosť, stihni ich svojou kliatbou. 66 Stíhaj ich hnevom a vynič ich spod svojho neba, Jahve!