Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Druhý nárek

1 (Alef) Ach, Jahve vo svojom hneve zatemnil dcéru sionskú! Zhodil z neba na zem slávu Izraela! Zabudol na svoju podnož v deň svojho hnevu!
2 (Bet) Pán zničil bez milosti všetky Jakubove príbytky, vo svojej zlosti zbúral pevnosti judskej dcéry; zhodil na zem a preklial kráľovstvo i jeho kniežatá. 3 (Gimel) Vo svojom veľkom hneve zrazil moc Izraela, odtiahol svoju pomocnú ruku pred tvárou nepriateľa a v Jakubovi zapálil oheň, ktorý plameňom hlce všetko navôkol. 4 (Dalet) Napäl luk ako nepriateľa, zastal si ako protivník a svojou mocnou pravicou pobil všetkých, ktorí lahodili oku. Na stan sionskej dcéry vylial svoj hnev horúci ako oheň. 5 (He) Pán sa prejavil ako nepriateľ: zničil Izraela, zničil všetky jeho paláce, zrúcal jeho pevnosti; u judskej dcéry rozmnožil plač a nariekanie. 6 (Vav) Ako záhradný stánok rozváľal miesto svojich sviatkov. Jahve uvalil v zabudnutie sviatky i soboty na Sione; v prudkom hneve zavrhol kráľa i kňaza. 7 (Zain) Pán opustil svoj oltár, zavrhol svoju svätyňu, vydal nepriateľom do rúk múry svojich palácov. Oni vykrikovali v Jahveho chráme ako v deň sviatočný. 8 (Chet) Jahve sa rozhodol, že zborí hradby sionskej dcéry, napäl merací pás, neodtiahol ruky od nivočenia. V smútku ležia hradby i múr, spolu sa rozpadávajú. 9 (Tet) Jej brány zapadli do zeme, odtrhol a rozlomil závory na nich. Jej kráľ a kniežatá sú medzi pohanmi. Niet už Zákona. Jej proroci už tiež nedostali videnie od Jahveho. 10 (Jod) Starší sionskej dcéry sedia na zemi a mlčia. Obliekli sa do vrecoviny a sypú si na hlavy prach. K zemi si zvesili hlavy jeruzalemské panny. 11 (Kaf) Oči mám zaliate slzami, vnútornosti sa zvíjajú vo mne, pečeň sa mi po zemi rozteká pre skazu môjho drahého ľudu: lebo deti a dojčatá padajú na námestiach mesta 12 (Lamed) kričiac na svoje matky: "Kde je chlieb?" Padajú ako ranené na uliciach mesta a vydychujú dušu v náručí svojich matiek. 13 (Mem) Koho ti dám za príklad, ku komu ťa prirovnám, jeruzalemská dcéra? Komu ťa postavím na roveň, ako ťa poteším, panna, dcéra sionská? Veď tvoja rana je široká ako more, kto ti ju zacelí? 14 (Nun) Lož a podvod boli videnia tvojich prorokov; neodhaľovali tvoje viny, aby ťa zachránili od vyhnanstva. Prorokovali ti lichôtky, lož a klam. 15 (Samech) Všetci, čo prechádzajú cestou, posmešne nad tebou tlieskajú rukami, híkajú, pokyvujú hlavami nad jeruzalemskou dcérou: "To má byť to mesto vychválené ako najkrajšie, ako radosť celej zeme?" 16 (Pe) Všetci tvoji nepriatelia proti tebe posmešne otvárajú ústa, vypiskujú, škrípu zubami a hovoria: Zhltli sme ho! "To je Deň, ktorý sme čakali. Dožili sme sa ho, videli sme ho." 17 (Ain) Jahve vykonal, čo si zaumienil, splnil svoje slovo, ustanovené od pradávna. Zničil ťa bez milosti. Potešil nepriateľov na tvoj úkor, naplnil tvojich protivníkov pýchou. 18 (Cade) Veľkým hlasom krič k Pánovi, múra sionskej dcéry; nech ti slzy tečú potokom vo dne i v noci! Nedaj si chvíle odpočinku, nech neprestáva slziť zrenica tvojho oka! 19 (Kof) Vstaň! Kvíľ hlasno za noci, začiatkom nočných stráží! Ako vodu vylej si srdce pred Jahveho tvárou! K nemu dvíhaj ruky za život svojich detí (ktoré hladom hynú na rohoch všetkých ulíc)! 20 (Reš) "Pozri, Jahve, a pohliadni! S kým si kedy takto zaobchádzal? Vari ženy jedávajú svoje vlastné deti, dietky, ktoré nosili v náručí? Vari v Pánovej svätyni majú byť zabití kňaz i prorok? 21 (Šin) Na uliciach deti i starci ležia na zemi. Moje panny a moji mládenci padli pod mečom. Pozabíjal si ich v deň svojho hnevu, pobil si ich bez milosti. 22 (Tav) Zvolal si proti mne ukrutníkov zo všetkých strán ako na sviatky. V deň Jahveho hnevu nik neušiel, nik sa nezachránil. Tých, čo som odkojila a odchovala, všetkých mi nepriateľ pobil."