Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Uzdravenie ochrnutého

1 On nastúpil na loď, prepravil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta.
2 Tu priniesli k nemu ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy." 3 Vtedy si niektorí zákonníci povedali: "Tento sa rúha." 4 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: "Prečo myslíte zle vo svojich srdciach? 5 Čo je ľahšie, povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň a choď? 6 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy," povedal ochrnutému: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!" 7 A on vstal a odišiel domov. 8 Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.

Povolanie Matúša

9 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, videl človeka menom Matúš sedieť na mýtnici a povedal mu: "Nasleduj ma!" A on vstal a nasledoval ho.

Stolovanie s hriešnikmi

10 Potom sedel v dome za stolom a prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi.
11 Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: "Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?" 12 On to začul a povedal: "Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí. 13 Choďte a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Neprišiel som volať dokonalých, ale hriešnikov."

Spory o pôste

14 Vtedy prišli k nemu Jánovi učeníci a hovorili: "Prečo sa my a farizeji často postíme a tvoji učeníci sa nepostia?"
15 Ježiš im povedal: "Vari môžu ženíchovi priatelia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom sa budú postiť. 16 Veď nikto neprišíva na staré šaty záplatu z nového nevalchovaného súkna, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. 17 Ani nové víno nelejú do starých kožených nádob, lebo mechy sa roztrhnú, víno vytečie a mechy sa zničia. Ale nové víno lejú do nových mechov, a tak sa oboje zachová."

Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry

18 Ako im toto hovoril, pristúpil k nemu istý popredný človek, hlboko sa mu poklonil a povedal: "Pred chvíľou mi zomrela dcéra, ale poď, vlož na ňu ruku a ožije."
19 Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi. 20 Vtedy žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, pristúpila k nemu odzadu a dotkla sa mu plášťa; 21 povedala si totiž: "Ak sa dotknem jeho plášťa, ozdraviem." 22 Ježiš sa obrátil a keď ju videl, povedal: "Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila." A žena v tú hodinu vyzdravela. 23 Keď Ježiš prišiel do domu toho popredného muža a videl trubačov a zástup vykrikujúcich ľudí, 24 povedal: "Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí." Oni ho vysmiali. 25 Keď ľud poslali von, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. 26 Chýr o tom sa rozniesol po celej krajine.

Uzdravenie dvoch slepcov

27 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepí a kričali: "Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!"
28 Keď vošiel do domu, slepí prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: "Veríte, že to môžem urobiť?" Oni mu odpovedali: "Áno, Pane." 29 Nato sa dotkol ich očí a povedal: "Nech sa vám stane podľa vašej viery!" 30 A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: "Nech sa to nik nedozvie!" 31 No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji.

Uzdravenie posadnutého nemého

32 Keď oni odišli, priviedli mu nemého človeka, posadnutého zlým duchom.
33 Keď vyhnal zlého ducha, nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: "Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo." 34 Ale farizeji hovorili: "Mocou kniežaťa diablov vyháňa diablov."

Bieda zástupov

35 Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh.
36 Keď videl zástupy, bolo mu ich ľúto, lebo boli unavené a bezradné ako ovce bez pastiera. 37 Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. 38 Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy."