Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Uzdravenie malomocného

1 Keď Ježiš zišiel z vrchu, išli za ním veľké zástupy.
2 Tu prišiel k nemu malomocný, poklonil sa mu a vravel: "Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť." 3 Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: "Chcem, buď čistý!" A hneď bol očistený od malomocenstva. 4 Potom mu Ježiš povedal: "Počuj, nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš, im na svedectvo."

Uzdravenie stotníkovho chlapca

5 Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník s prosbou:
6 "Pane, chlapec mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí." 7 On mu povedal: "Prídem a uzdravím ho." 8 Ale stotník odpovedal: "Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a moje dieťa ozdravie. 9 Veď aj ja som človek podriadený a mám pod sebou vojakov. Ak niektorému poviem: Choď – ide; inému: Poď sem! – príde; a svojmu sluhovi: Urob toto! – a urobí." 10 Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: "Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. 11 Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve 12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami." 13 A stotníkovi Ježiš povedal: "Choď a nech sa ti stane, ako si uveril." A chlapec ozdravel v tú hodinu.

Uzdravenie Petrovej testinej

14 Potom Ježiš prišiel do Petrovho domu a videl, že jeho testiná leží v horúčke.
15 Dotkol sa jej ruky a horúčka prestala. Hneď vstala a obsluhovala ho.

Ďalšie uzdravenia

16 Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on vyháňal duchov jedným slovom a uzdravoval všetkých chorých,
17 aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: On vzal na seba naše utrpenie, naše bolesti naložil na seba.

Požiadavky apoštolského povolania

18 Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh.
19 Tu prišiel k nemu jeden zákonník a povedal mu: "Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš." 20 Ježiš mu odvetil: "Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť." 21 Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: "Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca." 22 Ale Ježiš mu odpovedal: "Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych."

Utíšenie búrky

23 Potom nastúpil na loď a jeho učeníci ho nasledovali.
24 Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že vlny prikrývali loď, a on spal. 25 Pristúpili, zobudili ho slovami: "Pane, zachráň nás, hynieme!" 26 On im povedal: "Čo sa bojíte, vy maloverní!" Nato vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. 27 Ľudia žasli a hovorili: "Kto je to, že ho aj vietor, aj more poslúchajú?"

Posadnutí v Gadare

28 Keď prišiel na druhý breh gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou.
29 Zrazu skríkli: "Čo ťa do nás, Syn Boží? Prišiel si sem predčasne nás mučiť?" 30 Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. 31 Zlí duchovia ho prosili: "Keď nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!" 32 On im povedal: "Choďte." A oni vyšli a vošli do svíň. Tu sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. 33 Pastieri utiekli, prišli do mesta a vyrozprávali všetko, aj o posadnutých démonmi. 34 Tu celé mesto vyšlo naproti Ježišovi a keď ho uzreli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.