Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

8. kapitola

Uzdravenie malomocného

1 Keď Ježiš zišiel z vrchu, išli za ním veľké zástupy.
2 Tu prišiel k nemu malomocný, poklonil sa mu a vravel: "Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť." 3 Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: "Chcem, buď čistý!" A hneď bol očistený od malomocenstva. 4 Potom mu Ježiš povedal: "Počuj, nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš, im na svedectvo."

Uzdravenie stotníkovho chlapca

5 Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník s prosbou:
6 "Pane, chlapec mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí." 7 On mu povedal: "Prídem a uzdravím ho." 8 Ale stotník odpovedal: "Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a moje dieťa ozdravie. 9 Veď aj ja som človek podriadený a mám pod sebou vojakov. Ak niektorému poviem: Choď – ide; inému: Poď sem! – príde; a svojmu sluhovi: Urob toto! – a urobí." 10 Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: "Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. 11 Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve 12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami." 13 A stotníkovi Ježiš povedal: "Choď a nech sa ti stane, ako si uveril." A chlapec ozdravel v tú hodinu.

Uzdravenie Petrovej testinej

14 Potom Ježiš prišiel do Petrovho domu a videl, že jeho testiná leží v horúčke.
15 Dotkol sa jej ruky a horúčka prestala. Hneď vstala a obsluhovala ho.

Ďalšie uzdravenia

16 Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on vyháňal duchov jedným slovom a uzdravoval všetkých chorých,
17 aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: On vzal na seba naše utrpenie, naše bolesti naložil na seba.

Požiadavky apoštolského povolania

18 Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh.
19 Tu prišiel k nemu jeden zákonník a povedal mu: "Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš." 20 Ježiš mu odvetil: "Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť." 21 Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: "Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca." 22 Ale Ježiš mu odpovedal: "Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych."

Utíšenie búrky

23 Potom nastúpil na loď a jeho učeníci ho nasledovali.
24 Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že vlny prikrývali loď, a on spal. 25 Pristúpili, zobudili ho slovami: "Pane, zachráň nás, hynieme!" 26 On im povedal: "Čo sa bojíte, vy maloverní!" Nato vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. 27 Ľudia žasli a hovorili: "Kto je to, že ho aj vietor, aj more poslúchajú?"

Posadnutí v Gadare

28 Keď prišiel na druhý breh gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou.
29 Zrazu skríkli: "Čo ťa do nás, Syn Boží? Prišiel si sem predčasne nás mučiť?" 30 Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. 31 Zlí duchovia ho prosili: "Keď nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!" 32 On im povedal: "Choďte." A oni vyšli a vošli do svíň. Tu sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. 33 Pastieri utiekli, prišli do mesta a vyrozprávali všetko, aj o posadnutých démonmi. 34 Tu celé mesto vyšlo naproti Ježišovi a keď ho uzreli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.