Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Uzdravenie malomocného

1 Keď Ježiš zišiel z vrchu, išli za ním veľké zástupy.
2 Tu prišiel k nemu malomocný, poklonil sa mu a vravel: "Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť." 3 Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: "Chcem, buď čistý!" A hneď bol očistený od malomocenstva. 4 Potom mu Ježiš povedal: "Počuj, nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš, im na svedectvo."

Uzdravenie stotníkovho chlapca

5 Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník s prosbou:
6 "Pane, chlapec mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí." 7 On mu povedal: "Prídem a uzdravím ho." 8 Ale stotník odpovedal: "Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a moje dieťa ozdravie. 9 Veď aj ja som človek podriadený a mám pod sebou vojakov. Ak niektorému poviem: Choď – ide; inému: Poď sem! – príde; a svojmu sluhovi: Urob toto! – a urobí." 10 Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: "Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. 11 Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve 12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami." 13 A stotníkovi Ježiš povedal: "Choď a nech sa ti stane, ako si uveril." A chlapec ozdravel v tú hodinu.

Uzdravenie Petrovej testinej

14 Potom Ježiš prišiel do Petrovho domu a videl, že jeho testiná leží v horúčke.
15 Dotkol sa jej ruky a horúčka prestala. Hneď vstala a obsluhovala ho.

Ďalšie uzdravenia

16 Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on vyháňal duchov jedným slovom a uzdravoval všetkých chorých,
17 aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: On vzal na seba naše utrpenie, naše bolesti naložil na seba.

Požiadavky apoštolského povolania

18 Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh.
19 Tu prišiel k nemu jeden zákonník a povedal mu: "Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš." 20 Ježiš mu odvetil: "Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť." 21 Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: "Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca." 22 Ale Ježiš mu odpovedal: "Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych."

Utíšenie búrky

23 Potom nastúpil na loď a jeho učeníci ho nasledovali.
24 Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že vlny prikrývali loď, a on spal. 25 Pristúpili, zobudili ho slovami: "Pane, zachráň nás, hynieme!" 26 On im povedal: "Čo sa bojíte, vy maloverní!" Nato vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. 27 Ľudia žasli a hovorili: "Kto je to, že ho aj vietor, aj more poslúchajú?"

Posadnutí v Gadare

28 Keď prišiel na druhý breh gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou.
29 Zrazu skríkli: "Čo ťa do nás, Syn Boží? Prišiel si sem predčasne nás mučiť?" 30 Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. 31 Zlí duchovia ho prosili: "Keď nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!" 32 On im povedal: "Choďte." A oni vyšli a vošli do svíň. Tu sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. 33 Pastieri utiekli, prišli do mesta a vyrozprávali všetko, aj o posadnutých démonmi. 34 Tu celé mesto vyšlo naproti Ježišovi a keď ho uzreli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk