Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Blahoslavenstvá

1 Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci.
2 Otvoril ústa a učil ich: 3 "Šťastliví, ktorí majú dušu chudobného, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 4 Šťastliví, ktorí žalostia, lebo budú potešení. 5 Šťastliví tichí, lebo oni zdedia zem. 6 Šťastliví lační a smädní po spravodlivosti, lebo budú nasýtení. 7 Šťastliví milosrdní, lebo dosiahnu milosrdenstvo. 8 Šťastliví čistého srdca, lebo oni budú vidieť Boha. 9 Šťastliví tí, čo tvoria pokoj, lebo ich budú volať Božími deťmi. 10 Šťastliví prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 11 Šťastliví ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; 12 radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Lebo tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.

Soľ zeme a svetlo sveta

13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.
14 Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. 15 Ani lampu nezažnú a nepostavia ju pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, ktorí sú v dome. 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

Splnenie Zákona

17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale splniť.
18 Veru, hovorím vám: dokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nestane. 19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.

Nová spravodlivosť vyššia ako stará

20 Hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.
21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto sa teda dopustí vraždy, pôjde pred súd. 22 No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto prechováva hnev proti svojmu bratovi. Kto povie svojmu bratovi ‚hlupák‘, pôjde pred veľradu. A ak mu povie ‚odpadlík‘, pôjde do pekelného ohňa. 23 Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. 25 Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa nevrhli do väzenia. 26 Veru, hovorím ti, nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera. 27 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! 28 Ja vám však hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou scudzoložil v srdci. 29 Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je lepšie pre teba, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako by sa celé tvoje telo malo dostať do pekla. 30 Ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a odhoď od seba, lebo je lepšie pre teba, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako by celé tvoje telo malo ísť do pekla. 31 Ďalej bolo povedané: Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list. 32 Ale ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží. 33 Opäť ste počuli, že otcom bolo povedané: Neprisahaj krivo, ale splň Pánovi svoje prísahy! 34 No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte: ani na nebo, lebo je Božím trónom, 35 ani na zem, lebo je podnožou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého Kráľa, 36 ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. 37 Ale vaša reč nech je: áno, áno, nie, nie! Čo je navyše, je od Zlého. 38 Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub! 39 No ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. 40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. 41 Keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním šiel jednu míľu, choď s ním dve. 42 Tomu, kto ťa prosí, daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. 43 Počuli ste, že bolo povedané: Miluj svojho blížneho a nenáviď svojho nepriateľa. 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, 45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať na zlých i na dobrých a dáva pršať na spravodlivých i nespravodlivých. 46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? 47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? 48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.