Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Pokúšanie na púšti

1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.
2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: "Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby." 4 Ale on odpovedal: "Napísané je: Človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst." 5 Potom ho diabol vzal do Svätého mesta, postavil ho na vrchol Chrámu 6 a vravel mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň." 7 Ježiš mu povedal: "Je tiež napísané: Nesmieš pokúšať Pána, svojho Boha." 8 A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a povedal mu: "Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou na tvár a budeš sa mi klaňať." 10 Vtedy mu Ježiš povedal: "Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu dávať božskú úctu." 11 Vtedy ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.

Návrat do Galiley

12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.
13 Opustil Nazaru a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnauma, 14 v krajoch Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: 15 Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, pohanská Galilea! 16 Ľud, ktorý žil v temnote, uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo bývali v temnom kraji smrti. 17 Odvtedy začal Ježiš kázať a hlásať: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."

Povolanie prvých štyroch učeníkov

18 Keď Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.
19 I povedal im: "Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí." 20 Oni hneď zanechali siete a išli za ním. 21 Ako šiel odtiaľ ďalej, videl dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete. Aj ich povolal. 22 Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

Ježiš vyučuje a uzdravuje

23 Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh medzi ľudom.
24 Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a chorobami, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých a on ich uzdravoval. 25 Nasledovali ho veľké zástupy z Galiley, Dekapola, Jeruzalema, Judey a Zajordánska.