Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Kázeň Jána Krstiteľa

1 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a kázal na Judskej púšti:
2 "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo." 3 Toto je totiž ten, o ktorom povedal prorok Izaiáš: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! 4 Tento Ján nosil odev z ťavej srsti, cez boky prepásaný koženým opaskom. Živil sa kobylkami a lesným medom. 5 Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. 6 Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. 7 Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: "Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? 8 Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! 9 Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: Naším otcom je Abrahám! Lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. 10 Sekera je už priložená ku koreňu stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 11 Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom. 12 V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni."

Ježišov krst

13 Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu k Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť.
14 Ale Ján mu odporoval a povedal: "Ja by som sa mal dať pokrstiť tebe, a ty prichádzaš ku mne?" 15 Ale Ježiš mu povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už neodporoval. 16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa otvorili nebesá a on videl Božieho Ducha, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na neho. 17 A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie."