Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Návšteva mágov

1 Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, tu prišli mágovia od východu do Jeruzalema
2 a pýtali sa: "Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme totiž vychádzať jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť." 3 Keď to počul Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. 4 Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a dozvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Oni mu odpovedali: "V judskom Betleheme, lebo tak píše prorok: 6 A ty, Betlehem, v judskej krajine, nijako nie si menší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael." 7 Nato Herodes tajne povolal mágov a dôkladne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. 8 Potom ich poslal do Betlehema so slovami: "Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť." 9 Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe vychádzať, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. 10 Keď uzreli hviezdu, preveľmi sa zaradovali. 11 Vošli do domu, uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, vrhli sa na tváre a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Útek do Egypta a zavraždenie neviniatok

13 Po ich odchode sa Jozefovi, hľa, vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, vezmi dieťa a jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, kým ti nepoviem, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil."
14 On vstal, v noci vzal dieťa a jeho matku a odišiel do Egypta. 15 Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho syna. 16 Keď Herodes videl, že ho mágovia oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť všetkých chlapcov v Betleheme a na jeho okolí od dvoch rokov nadol, podľa času, o ktorom sa dôkladne prezvedel od mágov. 17 Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: 18 V Rame bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a nechce sa dať potešiť, lebo ich niet.

Návrat z Egypta a usadenie sa v Nazarete

19 Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte
20 a povedal mu: "Vstaň, vezmi so sebou dieťa a jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli." 21 On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. 22 Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus miesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja. 23 Keď tam prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: Budú ho volať Nazaretský.