Predchádzajúca kapitola

28. kapitola

Prázdny hrob. Posolstvo anjela

1 Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob.
2 Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. 3 Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. 4 Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. 5 Anjel sa prihovoril ženám: "Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, Ukrižovaného. 6 Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. 7 A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: ‚Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.‘ Hľa, povedal som vám to." 8 Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali oznámiť to jeho učeníkom.

Zjavenie sa nábožným ženám

9 A naraz Ježiš im šiel v ústrety a oslovil ich: "Buďte pozdravené!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.
10 Tu im Ježiš povedal: "Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley, tam ma uvidia."

Podplatenie stráže

11 Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo.
12 Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí 13 so slovami: "Takto vravte: ‚V noci prišli jeho učeníci a kým my sme spali, oni ho ukradli.‘ 14 A keby sa to dopočul miestodržiteľ, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo." 15 Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

Zjavenie v Galilei a misijný rozkaz

16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš prikázal ísť.
17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. 18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. 19 Choďte teda, zo všetkých národov robte učeníkov a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."