Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Ježiš odvedený pred Piláta

1 Keď sa rozodnilo, všetci veľkňazi a starší ľudu sa zišli na poradu proti Ježišovi, ako ho zabiť.
2 Spútali ho a odviedli a odovzdali ho miestodržiteľovi Pilátovi.

Judášova smrť

3 Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, ľútosťou pohnutý vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším
4 so slovami: "Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv." Ale oni povedali: "Čo nás do toho! To je tvoja vec!" 5 On odhodil strieborné peniaze v Chráme a odišiel, odišiel obesiť sa. 6 Veľkňazi vzali peniaze a povedali: "Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice, lebo je to cena krvi!" 7 Po dohode kúpili za ne Hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. 8 Preto sa to pole až do dnešného dňa volá Pole krvi. 9 Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: Vzali tridsať strieborných, cenu Oceneného, ktorého ocenili synovia Izraela, 10 a dali ich za Hrnčiarovo pole, ako mi prikázal Pán.

Ježiš pred Pilátom

11 Ježiš stál pred miestodržiteľom a miestodržiteľ sa ho pýtal: "Si židovský kráľ?" Ježiš odpovedal: "Ty to hovoríš."
12 A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. 13 Vtedy sa ho Pilát opýtal: "Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?" 14 Ale on mu neodpovedal ani jediné slovo, takže vladár sa veľmi čudoval. 15 Na sviatky miestodržiteľ prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. 16 Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. 17 Pilát teda povedal zhromaždeným: "Koho chcete, aby som vám prepustil: Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus?" 18 Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. 19 Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: "Nemaj nič s týmto spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho." 20 No veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. 21 Vladár sa ich opýtal: "Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?" Oni zvolali: "Barabáša!" 22 Pilát im povedal: "Čo mám teda robiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus?" Všetci kričali: "Ukrižuj ho!" 23 On vravel: "A čo zlé urobil?" Ale oni tým väčšmi kričali: "Ukrižuj ho!" 24 Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: "Ja nemám vinu na krvi tohto spravodlivého. To je vaša vec." 25 A všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše deti!" 26 Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

Korunovanie tŕním

27 Miestodržiteľovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu.
28 Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, 29 z tŕnia uplietli korunu a dali mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, kľakali si pred ním a posmievali sa mu slovami: "Buď pozdravený, židovský kráľ!" 30 Pľuli naňho, brali mu trstinu a bili ho ňou po hlave. 31 Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.

Ukrižovanie

32 Keď vychádzali, stretli človeka z Cyrény menom Šimon. Toho prinútili, aby mu niesol kríž.
33 Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená Lebka. 34 Dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď ochutnal, nechcel piť. 35 Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si šaty. 36 Potom si posadali a strážili ho. 37 Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: "Toto je Ježiš, židovský kráľ." 38 Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného sprava, druhého zľava.

Ježišovi na kríži sa posmievajú a tupia ho

39 Tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami
40 a vraveli: "Ty, čo zboríš Chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!" 41 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: 42 "Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela; nech zostúpi z kríža a uveríme v neho. 43 Spoliehal sa na Boha; nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: Som Boží Syn." 44 Tak isto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní.

Ježišova smrť

45 Od dvanástej hodiny napoludnie nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní.
46 Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: "Eli, Eli, lema sabachtani?", čo znamená: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" 47 Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli: "Volá Eliáša." 48 Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť. 49 Ale ostatní hovorili: "Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť." 50 Ježiš však znova vykríkol mocným hlasom a vydýchol dušu. 51 A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodu. Zem sa triasla a skaly pukali. 52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych. 53 Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do Svätého mesta a ukázali sa mnohým. 54 Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: "On je naozaj Boží Syn." 55 Boli tam mnohé ženy a zobďaleč sa pozerali, ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. 56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka a matka Zebedejových synov.

Pohreb

57 Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatey menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom.
58 Zašiel k Pilátovi a poprosil ho o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. 59 Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna 60 a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. 61 A bola tam Mária Magdaléna a iná Mária, sedeli oproti hrobu.

Stráž pri hrobe

62 Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni, zhromaždili sa veľkňazi a farizeji u Piláta
63 a hovorili: "Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, ešte kým žil, povedal: ‚Po troch dňoch vstanem z mŕtvych.‘ 64 Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: ‚Vstal z mŕtvych,‘ a ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé." 65 Pilát im povedal: "Máte stráž, choďte a strážte, ako viete!" 66 Oni šli a hrob zabezpečili: zapečatili kameň a postavili stráž.