Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Pikle proti Ježišovi

1 Keď Ježiš skončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom:
2 "Ako viete, Pascha bude o dva dni a Syn človeka bude vydaný, aby bol ukrižovaný." 3 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu vo dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš, 4 a uzniesli sa, že Ježiša podvodne chytia a zabijú. 5 Ale hovorili: "Nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril."

Pomazanie v Betánii

6 Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného,
7 pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu, ako sedel pri stole. 8 Keď to videli učeníci, hnevali sa a hovorili: "Načo takéto mrhanie? 9 Veď sa to mohlo predať a rozdať chudobným." 10 Ježiš to spozoroval a povedal im: "Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok; 11 veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. 12 Keď mi vyliala tento olej na telo, urobila to na môj pohreb. 13 Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila."

Judášova zrada

14 Vtedy jeden z Dvanástich, volal sa Judáš Iškariotský, odišiel k veľkňazom
15 a spýtal sa: "Čo mi dáte a ja vám ho vydám?" Oni mu vyplatili tridsať strieborných. 16 Od tej chvíle hľadal vhodnú príležitosť vydať ho.

Príprava paschálnej večere

17 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov (veľkonočných sviatkov), prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: "Kde ti máme pripraviť paschálnu večeru?"
18 On im povedal: "Choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu: ‚Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem sláviť Paschu so svojimi učeníkmi.‘" 19 Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili Paschu.

Oznámenie Judášovej zrady

20 Keď sa zvečerilo, uložil sa s Dvanástimi za stôl.
21 A keď jedli, povedal: "Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí." 22 Veľmi zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: "Som to ja, Pane?" 23 On odpovedal: "Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. 24 Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka!" 25 Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: "Som to azda ja, Rabbi?" Odpovedal mu: "Ty si to povedal."

Ustanovenie Eucharistie

26 Pri večeria Ježiš vzal chlieb, povedal modlitbu poďakovania, lámal ho a dával učeníkom hovoriac: "Vezmite a jedzte: toto je moje telo."
27 Potom vzal kalich, povedal modlitbu poďakovania, dal im ho hovoriac: "Pite z neho všetci: 28 lebo toto je moja krv, krv zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. 29 Hovorím vám, že odteraz už nebudem piť víno až do dňa, keď budem piť s vami nové víno v kráľovstve svojho Otca."

Predpoveď Petrovho zapretia

30 Potom zaspievali žalmy sviatku a vyšli na Olivovú horu.
31 Vtedy im Ježiš povedal: "Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne. 32 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley." 33 Peter mu povedal: "Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem." 34 Ježiš mu odvetil: "Veru, hovorím ti: Tejto noci skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš." 35 Peter mu povedal: "Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa." Podobne hovorili aj ostatní učeníci.

V Getsemani

36 Tu Ježiš prišiel s nimi do záhrady, ktorá sa volala Getsemani, a povedal učeníkom: "Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa."
37 Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. Nato doľahol naňho smútok a úzkosť. 38 Vtedy im povedal: "Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!" 39 Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: "Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty." 40 Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: "To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? 41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé." 42 Znova odišiel a modlil sa: "Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa." 43 A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy. 44 Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami. 45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: "Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, prišla hodina, keď Syn človeka bude vydaný do rúk hriešnikov. 46 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca sa priblížil."

Zajatie Ježiša

47 A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a veľký zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu.
48 Jeho zradca im dal znamenie: "Koho pobozkám, to je on. Toho chyťte!" 49 A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: "Buď pozdravený, Rabbi!" A pobozkal ho. 50 Ježiš mu povedal: "Priateľu, urob to, načo si prišiel!" Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho. 51 Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 52 Ježiš mu povedal: "Vlož svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. 53 Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď neposlal viac ako dvanásť plukov anjelov? 54 Ale ako by sa potom naplnili Písma, že to má byť takto?" 55 Vtedy Ježiš povedal zástupom: "Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával a učil v Chráme, a nezajali ste ma." 56 Toto všetko sa stalo, aby sa splnili Písma prorokov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a utiekli.

Ježiš pred sanhedrinom

57 Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší.
58 Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho paláca, vošiel dnu a sadol si k sluhom, aby videl koniec. 59 Veľkňazi a celý sanhedrin hľadali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. 60 Ale nenašli, hoci vystúpilo veľa falošných svedkov. Napokon prišli dvaja, 61 ktorí vyhlásili: "Tento človek povedal: Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho znovu postaviť." 62 Veľkňaz vstal a pýtal sa ho: "Nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe?" 63 Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal: "Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Kristus, Boží Syn." 64 Ježiš mu odvetil: "Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Všemohúceho a prichádzať na nebeských oblakoch." 65 Vtedy si veľkňaz roztrhol šaty so slovami: "Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste počuli rúhanie." 66 Oni odpovedali: "Hoden je smrti!" 67 Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami, iní ho zauškovali 68 a hovorili: "Teraz, Mesiáš, ak si prorok, povedz nám, kto ťa udrel!"

Petrovo zapretie

69 Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu slúžka a povedala: "Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!"
70 Ale on pred všetkými zaprel: "Neviem, čo hovoríš." 71 Keď vyšiel k bráne, videla ho iná a povedala tým, čo tam boli: "Tento bol s Ježišom Nazaretským!" 72 On zaprel s prísahou: "Nepoznám toho človeka." 73 O chvíľku pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: "Veru, aj ty si z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza!" 74 Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: "Nepoznám toho človeka." A vtom zaspieval kohút. 75 Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu Ježiš povedal: "Skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš." Vyšiel von a horko sa rozplakal.