Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Podobenstvo o desiatich pannách

1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi.
2 Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. 3 Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. 4 Múdre si vzali s lampami aj nádoby s olejom. 5 Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. 6 O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ 7 Všetky panny sa prebudili a pripravili si lampy. 8 Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘ 9 Ale múdre odpovedali: ‚Aby azda nechýbalo ani nám, ani vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ 10 No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. 11 Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, pane, otvor nám!‘ 12 Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ 13 Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.

Podobenstvo o talentoch

14 Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cesty. Zvolal si sluhov a zveril im svoj majetok:
15 jednému dal päť talentov, druhému dva a tretiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. 16 Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. 17 Podobne ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. 18 Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. 19 Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. 20 Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘ 21 Jeho pán mu povedal: ‚Výborne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ 22 Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.‘ 23 Jeho pán mu povedal: ‚Výborne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ 24 Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. 25 Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje.‘ 26 Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? 27 Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. 28 Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. 29 Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. 30 Neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami.‘

Posledný súd

31 Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na svoj slávny trón.
32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. 33 Ovce si postaví sprava a capov zľava. 34 Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. 35 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som pocestný a pritúlili ste ma; 36 bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘ 37 Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘ 40 Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ 41 Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! 42 Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť, bol som smädný, a nedali ste mi piť; 43 bol som pocestný, a nepritúlili ste ma, bol som nahý, a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘ 44 Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ 45 Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste to neurobili.‘ 46 Títo pôjdu do večného utrpenia, kým spravodliví do večného života."