Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Úvod

1 Keď Ježiš vyšiel z Chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby.
2 On im však povedal: "Vidíte toto všetko? Veru hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené." 3 Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta."

Začiatok bolestí

4 Ježiš im odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.
5 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: ‚Ja som Mesiáš.‘ A mnohých zvedú. 6 Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte to nebude koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. 8 Ale to všetko bude len počiatok pôrodných bolestí. 9 Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 Veľmi sa rozšíri zloba, takže láska u mnohých vychladne. 13 Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 14 Táto Dobrá zvesť o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete ako svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.

Veľké súženie v Jeruzaleme

15 Keď uvidíte ohavnosť pustošenia, postavenú na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel, kto číta, nech pochopí:
16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17 kto bude na plochej streche, nech neschádza vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 Beda ženám tehotným a tým, čo budú v tie dni pridájať! 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už nikdy nebude. 22 Keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil; ale kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: ‚Pozri, tu je Mesiáš‘ alebo: ‚Tam je,‘ neverte! 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, keby to bolo možné, aj vyvolených. 25 Pozrite, predpovedal som vám to.

Príchod Syna človeka bude verejný

26 Ak vám teda povedia: ‚Pozrite, je na púšti,‘ nevychádzajte; ‚Pozrite, skrýva sa tu v dome,‘ neverte.
27 Lebo ako blesk vychádza na východe a žiari až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj supy.

Kozmická veľkosť tohto príchodu

29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú triasť.
30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky národy zeme budú sa biť v prsia a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 Za mohutného zvuku trúby pošle svojich anjelov a zhromaždia jeho vyvolených od štyroch strán sveta, od jedného kraja neba po druhý.

Podobenstvo o figovníku

32 Od figovníka sa naučte toto podobenstvo. Keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je blízko leto.
33 Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že on je blízko, predo dvermi. 34 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 36 Ale čo sa týka toho dňa alebo tej hodiny, to nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.

Bdejte, aby ste neboli prekvapení

37 Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka.
38 Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, 39 a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy budú na poli dvaja: jeden vzatý, druhý ponechaný. 41 Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá ponechaná. 42 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Uvedomte si: keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, bdel by a nedal by mu vlámať sa do domu. 44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Podobenstvo o vernom správcovi

45 Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm?
46 Šťastný sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 47 Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. 48 Ale keby to bol zlý sluha a povedal by si v srdci: ‚Môj pán neprichádza‘ 49 a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, 50 pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá. 51 Oddelí ho od ostatných a dá mu podiel s pokrytcami, tam bude plač a škrípanie zubami.