Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

23. kapitola

Pokrytectvo a márnivosť zákonníkov a farizejov

1 Vtedy Ježiš hovoril zástupom a svojim učeníkom:
2 "Učitelia Zákona a farizeji majú úradné poverenie vysvetľovať Mojžišov Zákon. 3 Robte všetko, čo vám povedia, zachovávajte to, ale podľa ich skutkov nerobte. Rozprávajú totiž, ale nerobia to. 4 Viažu ťažké bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú ani prstom pohnúť. 5 Všetky svoje dobré skutky konajú preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitbové remienky a zväčšujú strapce na šatách, 6 radi majú prvé miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, 7 pozdravy na uliciach a keď ich ľudia volajú Rabbi. 8 Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. 9 Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. 10 Ani sa nedávajte volať Vodca, lebo máte iba jedného Vodcu, Krista. 11 Kto je medzi vami najväčší, bude vaším sluhom. 12 Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

Sedem „beda“ zákonníkom a farizejom

13 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte vchádzať.
14 15 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo precestujete more i suchú zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho, ako ste sami. 16 Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: ‚Kto by prisahal na Chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho viaže.‘ 17 Hlúpi a slepí! Čo je viac: zlato, či Chrám, ktorý to zlato posväcuje? 18 Alebo: ‚Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, to ho už viaže.‘ 19 Slepí! Čo je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje? 20 Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom; 21 a kto prisahá na Chrám, prisahá naň i na toho, ktorý v ňom býva. 22 A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sídli. 23 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v Zákone dôležitejšie: spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. 24 Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate. 25 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čaše a misky zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti! 26 Slepý farizej, vyčisti čašu najprv zvnútra, aby bola čistá aj zvonka! 27 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné kostí mŕtvych a všetkej nečistoty. 28 Tak je to s vami: navonok sa zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a zločinov. 29 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Prorokom staviate hrobky a svätým zdobíte pomníky 30 a hovoríte: ‚Keby sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov.‘ 31 A tak sami svedčíte proti sebe, že ste synovia tých, čo povraždili prorokov. 32 Choďte teda, dokončite, čo vaši otcovia začali!

Budúce zločiny a tresty

33 Hadi, plemeno vreteníc, ako môžete uniknúť, aby ste neboli odsúdení do pekla!
34 Preto pozrite, posielam k vám prorokov, mudrcov a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta. 35 Tak na vás padne všetka nevinná krv, vyliata na zem, počnúc krvou nevinného Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi Chrámom a oltárom. 36 Verte mi, toto pokolenie bude niesť vinu za to všetko.

Výčitka Jeruzalemu

37 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokove a kameňuješ tých, ktorí sú k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste!
38 Pozrite, váš dom zostáva pustý. 39 Hovorím vám: Neuvidíte ma, až kým nebudete hovoriť: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom."