Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

Mesiášsky vstup do Jeruzalema

1 Keď sa priblížili do Jeruzalema a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov
2 a povedal im: "Choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou oslíka. Odviažte ich a priveďte ku mne! 3 Keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: ‚Pán ich potrebuje. A hneď ich prepustí.‘" 4 Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: 5 Povedzte dcére sionskej: Pozri, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na oslíku, mláďati ťažného zvieraťa. 6 Učeníci išli a urobili, ako im Ježiš rozkázal. 7 Priviedli oslicu a oslíka, pokládli na ne svoje plášte a Ježiš si sadol navrch. 8 Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. 9 A zástupy, čo šli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: "Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!" 10 Keď vošiel do Jeruzalema, rozrušilo sa celé mesto. Vypytovali sa: "Kto je to?" 11 A zástupy hovorili: "To je prorok Ježiš z galilejského Nazareta."

Ježiš vyháňa kupcov z Chrámu

12 Ježiš vošiel do Chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v okruhu Chrámu. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice
13 a povedal im: "Napísané je: Môj dom sa bude volať domom modlitby. Ale vy z neho robíte lotrovský pelech." 14 V Chráme k nemu prišli slepí a chromí a on ich uzdravil. 15 Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, a deti, čo v Chráme volali: "Hosanna synovi Dávidovmu!", nahnevali sa 16 a povedali mu: "Počuješ, čo títo hovoria?" Ježiš im odvetil: "Pravdaže. Nikdy ste nečítali: Z úst nemluvniat a dojčiat pripravil si si chválu?" 17 Nechal ich, vyšiel von z mesta do Betánie a tam zostal.

Neúrodný a uschnutý figovník. Viera a modlitba

18 Keď sa ráno vracal do mesta, pocítil hlad.
19 Pri ceste videl figovník. Išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, iba lístie. Preto mu povedal: "Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie!" A figovník hneď vyschol. 20 Keď to učeníci videli, zadivili sa a povedali: "Ako to, že figovník tak naraz vyschol?" 21 Ježiš im na to povedal: "Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: "Zdvihni sa a hoď sa do mora," stane sa to. 22 Dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe."

Otázka Židov o Ježišovej autorite

23 Keď prišiel do Chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: "Akou mocou to robíš? A kto ti dal túto moc?"
24 Ježiš im povedal: "Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. 25 Odkiaľ bol Jánov krst? Z Neba, či od ľudí?" Oni rozmýšľali a hovorili si: "Ak povieme: ‚Z Neba,‘ povie nám: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ 26 Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána všetci pokladajú za proroka." 27 Odpovedali teda Ježišovi: "Nevieme." A on im odvetil: "Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím."

Podobenstvo o dvoch synoch

28 "Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Synu, choď dnes pracovať do vinice!‘
29 Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. 30 Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane.‘ Ale nešiel. 31 Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?" Odpovedali: "Ten prvý." Ježiš im povedal: "Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. 32 Lebo k vám prišiel Ján ukázať vám cestu spravodlivosti, vy ste mu neuverili, ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.

Podobenstvo o vražedných vinohradníkoch

33 Počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju múrom, vykopal v nej lis a postavil strážnu vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.
34 Keď prišiel čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. 35 Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali, jedného zbili, iného zabili a ďalšieho ukameňovali. 36 Znovu poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. 37 Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si myslel: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ 38 Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďme, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ 39 Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. 40 Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?" 41 Odpovedali mu: "Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu." 42 Ježiš im povedal: "Nikdy ste nečítali v Písme: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Je to dielo Pánovo, v našich očiach obdivuhodné? 43 Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. 44 Kto padne na tento kameň, doláme sa a na koho on padne, toho rozdrúzga." 45 Keď veľkňazi a farizeji počuli jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. 46 Chceli ho zajať, ale báli sa zástupov, lebo tie ho pokladali za proroka.