20. kapitola

Podobenstvo o robotníkoch poslaných do vinice

1 Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice.
2 Zjednal sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice. 3 Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. 4 Povedal im: ‚Choďte aj vy do vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ 5 A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. 6 Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne stojíte celý deň?‘ 7 Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!‘ 8 Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘ 9 Prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. 10 Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. 11 Vzali ho a šomrali na hospodára: 12 ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘ 13 Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? 14 Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. 15 Alebo nesmiem so svojím urobiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘ 16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými."

Tretie oznámenie utrpenia

17 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril:
18 "Pozrite, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť 19 a vydajú pohanom, aby ho vysmievali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych."

Žiadosť matky Zebedejových synov

20 Vtedy prišla k nemu matka Zebedejových synov so svojimi synmi, prestrela sa tvárou k zemi a chcela o niečo prosiť.
21 On sa jej opýtal: "Čo chceš?" Vravela mu: "Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici." 22 Ježiš odpovedal: "Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?" Odpovedali mu: "Môžeme." 23 On im povedal: "Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec."

Predstavení majú slúžiť

24 Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov.
25 Ježiš ich zavolal k sebe a povedal im: "Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. 26 Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami chce stať veľkým, nech je vaším sluhom. 27 A kto chce byť medzi vami prvý, nech je vaším otrokom. 28 Ako Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých."

Dvaja slepí z Jericha

29 Keď vychádzali z Jericha, nasledoval ho veľký zástup.
30 Tu pri ceste sedeli dvaja slepí. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, vykríkli: "Pane, zmiluj sa nad nami, Syn Dávidov!" 31 Zástup ich okríkal, aby mlčali; ale oni tým väčšmi kričali: "Pane, zmiluj sa nad nami, Syn Dávidov!" 32 Ježiš zastal, zavolal ich a povedal: "Čo chcete, aby som vám urobil?" 33 Odpovedali mu: "Pane, nech sa nám otvoria oči." 34 Ježiš bol hlboko pohnutý a dotkol sa ich očí. Hneď videli a nasledovali ho.