Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Otázka o rozvode

1 Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galiley a prešiel do judského kraja za Jordánom.
2 Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval. 3 Prišli k nemu farizeji a pokúšali ho: "Či je dovolené človeku prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?" 4 Odpovedal: "Či ste nečítali, že Stvoriteľ ich stvoril od počiatku ako muža a ženu 5 a povedal: Preto muž opustí otca a matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja jedným telom? 6 Teda už nie sú dvaja jednotlivci: sú jedno telo. Čo Boh spojil, človek nesmie rozlúčiť." 7 Povedali mu: "Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť ju?" 8 Odpovedal im: "Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to nebolo tak. 9 Hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku – nie pre cudzoložstvo – a vezme si inú, pácha cudzoložstvo."

Dobrovoľná zdržanlivosť

10 Jeho učeníci mu povedali: "Keď je to tak medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa."
11 On im povedal: "Nie všetci pochopia túto reč, iba tí, ktorým je to dané. 12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní zasa nevstupujú do manželstva, aby mohli lepšie slúžiť kráľovstvu nebeskému. Kto to môže pochopiť, nech pochopí."

Ježiš a deti

13 Vtedy mu priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci im v tom zabraňovali.
14 Ježiš im povedal: "Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo." 15 Potom na ne vložil ruky a odišiel odtiaľ.

Bohatý mladík

16 Tu k nemu pristúpil jeden človek a pýtal sa ho: "Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?" On mu odpovedal:
17 "Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovaj prikázania!" 18 On sa ho opýtal: "Ktoré?" Ježiš odpovedal: "Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! 19 Cti otca i matku, miluj blížneho ako seba samého." 20 Mladík mu povedal: "Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?" 21 Povedal mu Ježiš: "Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!" 22 Keď mládenec počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.

Nebezpečenstvo bohatstva

23 Nato Ježiš povedal svojim učeníkom: "Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.
24 Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva." 25 Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: "Kto potom môže byť spasený?" 26 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: "Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné."

Odmena pre tých, čo opustili všetko

27 Vtedy mu Peter povedal: "Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo teda za to dostaneme?"
28 Ježiš im odpovedal: "Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na svoj slávny trón, aj vy, čo ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť izraelských kmeňov. 29 A každý, kto pre moje meno opustí dom alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. 30 Mnohí, ktorí sú prví, budú poslední a mnohí poslední budú prví.