Predchádzajúca kapitola

17. kapitola

Ježišovo premenenie

1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.
2 Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. 3 Vtom sa im zjavili Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním. 4 Vtedy Peter povedal Ježišovi: "Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi." 5 Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho." 6 Keď to učeníci počuli, vrhli sa tvárou k zemi, veľmi prestrašení. 7 Ale Ježiš sa priblížil k nim, dotkol sa ich a povedal: "Vstaňte a nebojte sa!" 8 A keď sa pozreli hore, nevideli nikoho, len samého Ježiša.

Otázka o Eliášovi

9 Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: "Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych."
10 Učeníci sa ho pýtali: "Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?" 11 On odpovedal: "Áno, Eliáš príde a všetko obnoví. 12 Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nepoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Tak bude od nich trpieť aj Syn človeka." 13 Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

Uzdravenie posadnutého epileptika

14 Keď prišiel k zástupu, akýsi človek pristúpil k nemu, padol pred ním na kolená
15 a povedal: "Pane, zmiluj sa nad mojím synom; je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. 16 Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť." 17 Ježiš povedal: "Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne!" 18 Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. 19 Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: "Prečo sme ho nemohli vyhnať my?" 20 On im povedal: "Lebo máte málo viery. Veru, hovorím vám, ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: "Prejdi odtiaľto ta," prejde. Nič vám nebude nemožné." 21

Druhé oznámenie utrpenia

22 Keď boli znova spolu v Galilei, Ježiš im povedal: "Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.
23 Tí ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych." A oni sa veľmi zarmútili.

Chrámová daň za Ježiša a Petra

24 Keď prišli do Kafarnauma, k Petrovi pristúpili vyberači dvojdrachmy na Chrám a pýtali sa: "Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?"
25 Ale on povedal: "Platí." Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: "Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú králi zeme poplatky a dane? Od svojich synov alebo od cudzích?" 26 On odpovedal: "Od cudzích." Ježiš mu povedal: "Synovia sú teda oslobodení. 27 Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba."