Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Od Ježiša žiadajú znamenie z neba

1 Prišli k nemu farizeji a saduceji a pokúšali ho. Žiadali ho, aby im ukázal znamenie, prichádzajúce z neba.
2 On im povedal: "Keď sa zvečerí, hovorievate: ‚Bude pekne, lebo nebo sa červenie‘ 3 a ráno: ‚Dnes bude búrka, lebo nebo je tmavočervené‘. Viete vysvetliť vzhľad oblohy, ale nie ste schopní posúdiť znamenia čias. 4 Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo." Nechal ich tam a odišiel.

Kvas farizejov a saducejov

5 Keď učeníci prechádzali na druhý breh, zabudli vziať so sebou chleby.
6 Ježiš im povedal: "Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!" 7 Oni však rozmýšľali a hovorili si: "Nevzali sme si chlieb." 8 Ale Ježiš to vedel a povedal: "Maloverní, prečo premýšľate, že nemáte chlieb? 9 Ešte nerozumiete, ani sa nepamätáte na päť chlebov pre päťtisíc ľudí a koľko košov ste nazbierali? 10 Ani na sedem chlebov pre štyritisíc ľudí a koľko košov ste nazbierali? 11 Ako to, že nechápete, že som vám nehovoril o chlebe? Ale chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!" 12 Vtedy pochopili, že im nehovoril, aby sa chránili chlebového kvasu, ale náuky farizejov a saducejov.

Petrovo vyznanie viery a jeho primát

13 Keď Ježiš prišiel do kraja Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: "Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?"
14 Oni povedali: "Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo jedného z prorokov." 15 Opýtal sa ich: "A za koho ma pokladáte vy?" 16 Odpovedal Šimon Peter: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." 17 Ježiš mu povedal: "Šťastný si Šimon, syn Jonášov, lebo si sa to nedozvedel od tela a krvi, ale zjavil ti to môj Otec, ktorý je na nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Skala, Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné mocnosti ju nepremôžu. 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi." 20 Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

Prvé oznámenie utrpenia

21 Od toho dňa začal Ježiš svojim učeníkom hovoriť, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.
22 Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: "Bože uchovaj, Pane, to sa ti nesmie stať!" 23 Ale on sa obrátil a povedal Petrovi: "Ber sa mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, ale len pre ľudské!"

Podmienky pre nasledovanie Ježiša

24 Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: "Ak niekto chce ísť za mnou, nech prestane myslieť na seba samého, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.
25 Lebo kto myslí len na to, ako si život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. 26 Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, ale svoj vlastný život by zničil? Alebo čo bude môcť človek dať na výmenu za vlastný život? 27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. 28 Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve."