Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

15. kapitola

Sporné reči o farizejských tradíciách

1 Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho:
2 "Prečo tvoji učeníci prestupujú podanie predkov? Veď si neumývajú ruky pred jedením." 3 On im odvetil: "A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoje podanie? 4 Lebo Boh povedal: Cti otca i matku a: Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť. 5 Vy však hovoríte: "Keď niekto povie otcovi alebo matke: Všetko, čím by som ti mal pomáhať, obetoval som Bohu, 6 ten už nemusí pomáhať svojmu otcovi alebo svojej matke." Takto ste zrušili Božie slovo pre svoje podanie. 7 Pokrytci! Dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal: 8 Tento ľud ma uctieva iba perami, ale ich srdcia sú ďaleko odo mňa. 9 No darmo si ma ctia, učenie, ktoré učia, sú iba ľudské príkazy."

Učenie o čistom a nečistom

10 Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: "Počúvajte a rozumejte:
11 Človeka nerobí nečistým to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka." 12 Tu pristúpili učeníci a povedali mu: "Vieš, že farizeji sa pohoršovali, keď počuli, čo si povedal?" 13 On im povedal: "Každú rastlinu, ktorú nesadil môj nebeský Otec, vytrhnú aj s koreňom. 14 Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy." 15 Peter mu na to povedal: "Vysvetli nám toto podobenstvo." 16 Ježiš odvetil: "Ešte aj vy ste takí nechápaví? 17 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky? 18 Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. 19 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. 20 Toto sú veci, ktoré robia človeka nečistým, ale jesť neumytými rukami, to človeka nerobí nečistým."

Uzdravenie dcéry Kanaánčanky

21 Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu.
22 Tu prišla k nemu kanaánska žena z tých končín a kričala: "Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch." 23 Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: "Vypočuj ju, lebo kričí za nami." 24 On im odvetil: "Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela." 25 No ona už prišla k nemu, prestrela sa pred ním tvárou k zemi a prosila: "Pane, pomôž mi!" 26 On jej odpovedal: "Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám." 27 Odpovedala mu: "Áno, Pane, ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov." 28 Vtedy jej Ježiš povedal: "Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš." A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.

Mnohé uzdravenia pri jazere

29 Keď odtiaľ Ježiš odišiel, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol.
30 Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnoho iných chorých. Kládli ich k jeho nohám a on ich uzdravoval. 31 A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia, a velebili Boha Izraela.

Druhé rozmnoženie chlebov

32 Ježiš si zavolal svojich učeníkov a povedal: "Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sú pri mne a nemajú čo jesť. Nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste."
33 Učeníci mu povedali: "Kde vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili toľký zástup?" 34 Ježiš sa ich spýtal: "Koľko máte chlebov?" Oni odpovedali: "Sedem a zopár rybiek." 35 Nato rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. 36 Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupu. 37 Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín. 38 Tých, čo jedli, bolo štyritisíc mužov okrem žien a detí. 39 Potom rozpustil zástupy, nastúpil na loď a preplavil sa do kraja Magadan.