14. kapitola

Herodes a Ježiš

1 V tom čase vladár Herodes počul o Ježišovi
2 a hovoril svojim dvoranom: "To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobia divotvorné sily."

Smrť Jána Krstiteľa

3 Herodes dal totiž Jána chytiť, zviazať a vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa,
4 lebo Ján mu hovoril: "Nesmieš s ňou žiť!" 5 Chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka. 6 V deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, 7 že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. 8 Ona na návod svojej matky povedala: "Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa!" 9 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. 10 A tak dal Jána vo väzení sťať. 11 I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. 12 Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.

Prvé rozmnoženie chlebov

13 Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dozvedeli a pešo išli z miest za ním.
14 Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravil ich chorých. 15 Keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: "Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo." 16 Ale Ježiš im povedal: "Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť!" 17 Oni mu povedali: "Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby." 18 Povedal: "Prineste mi ich sem!" 19 Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pohliadol k nebu a požehnal ich. Potom lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. 20 Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. 21 Tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí.

Ježiš kráča po mori a Peter s ním

22 Potom rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loď a preplavili sa pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy.
23 Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tu bol sám. 24 Loď bola už hodne vzdialená od brehu a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. 25 Nadránom sa k nim priblížil Ježiš, kráčajúc po mori. 26 Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašili sa a vraveli: "Mátoha." A od strachu kričali. 27 Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Nebojte sa! To som ja, nemajte strach!" 28 Peter mu povedal: "Pane, keď si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." 29 On povedal: "Poď!" Peter vystúpil z lode, vykročil na vodu a šiel k Ježišovi. 30 Ale keď videl, že vietor je silný, naľakal sa, začal sa topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma!" 31 Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" 32 Keď vystúpili na loď, vietor utíchol. 33 Tí, čo boli na lodi, padli mu k nohám a vraveli: "Naozaj, si Boží Syn!"

Ježiš uzdravuje v Genezaretskom kraji

34 Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret.
35 Len čo ho obyvatelia tohto kraja poznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých 36 a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.