Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Úvod

1 V ten deň Ježiš vyšiel z domu a posadil sa na morskom brehu.
2 Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy, preto nastúpil na loď a sadol si; a celý zástup zostal na brehu. 3 A hovoril im o mnohých veciach v podobenstvách.

Podobenstvo o rozsievačovi

Hovoril: "Rozsievač vyšiel rozsievať.
4 Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty i prileteli vtáci a pozobali ich. 5 Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, rýchlo vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; 6 ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a keďže nemali koreň, uschli. 7 Zasa iné padli do tŕnia, tŕnie vyrástlo a udusilo ich. 8 Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. 9 Kto má uši, nech počúva!"

Prečo Ježiš hovorí v podobenstvách

10 Pristúpili k nemu učeníci a povedali mu: "Prečo im hovoríš v podobenstvách?"
11 On im odpovedal: "Vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. 12 Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. 13 Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia a nevidia, počúvajú a nepočujú ani nechápu. 14 Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo, ktoré hovorí: Budete počúvať a nepochopíte, budete hľadieť a neuvidíte. 15 Lebo otupel duch tohto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby duchom nechápali a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. 16 Ale šťastné sú vaše oči, že vidia, a vaše uši, že počujú. 17 Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli.

Vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi

18 Vy teda počujete podobenstvo o rozsievačovi.
19 Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraj cesty. 20 Do skalnatej pôdy bolo zasiate u toho, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, 21 ale nezapustí v ňom koreň, je chvíľkový. Keď nastane pre to slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. 22 Do tŕnia bolo zasiate u toho, kto počúva slovo, ale starosti sveta a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. 23 A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho, a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú."

Podobenstvo o kúkoli

24 Predniesol im aj iné podobenstvo: "Nebeské kráľovstvo sa podobá človeku, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno.
25 Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. 26 Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. 27 K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si dobré semeno na svoju roľu? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘ 28 On im povedal: ‚Nepriateľský človek to urobil.‘ Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli povytŕhať ho?‘ 29 On im odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. 30 Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.‘"

Podobenstvo o horčičnom zrnku

31 Predniesol im ešte iné podobenstvo: "Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svoju roľu.
32 Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch."

Podobenstvo o kvase

33 Ďalšie podobenstvo im povedal: "Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a zamiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí."

Zástupy počujú iba podobenstvá

34 Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič,
35 aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: Otvorím si ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.

Vysvetlenie podobenstva o kúkoli

36 Potom opustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a hovorili mu: "Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli."
37 On im povedal: "Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. 38 Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. 39 Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. 40 Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: 41 Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetkých, ktorí zvádzajú ľudí na hriech, a všetkých, ktorých skutky sú hriešne, 42 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. 43 Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!

Podobenstvo o poklade a o perle

44 Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, ukryje ho a od radosti nad tým ide, predá všetko, čo má, a kúpi to pole.
45 Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. 46 Keď našiel veľmi cennú perlu, odišiel, predal všetko a kúpil ju.

Podobenstvo o sieti

47 Zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a zachytáva všetky druhy rýb.
48 Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. 49 Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých 50 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Zakončenie

51 Pochopili ste to všetko?" Odpovedali mu: "Áno."
52 A on im povedal: "Preto každý zákonník, keď sa stane žiakom nebeského kráľovstva, podobá sa hlave rodiny, ktorá vynáša zo svojej pokladne veci nové i staré."

Návšteva v Nazarete

53 Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.
54 Prišiel do svojho otcovského mesta a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: "Od koho dostal túto múdrosť a túto zázračnú moc? 55 Či to nie je syn tesárov? Či sa jeho matka nevolá Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda? 56 A či jeho sestry nebývajú všetky u nás? Odkiaľ má toto všetko?" 57 A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: "Proroka si všade uctia, len nie v jeho otcovskom meste a v jeho dome." 58 A pre ich neveru tam neurobil mnoho zázrakov.