Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Odtrhnuté klasy

1 V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.
2 Keď to videli farizeji, povedali mu: "Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu." 3 On im povedal: "Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? 4 Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nebolo dovolené jesť ani jemu, ani jeho sprievodu, iba samotným kňazom? 5 A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v Chráme sobotu, a predsa sú bez viny? 6 No hovorím vám: Tu je niekto väčší než Chrám. 7 Keby ste vedeli, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu, neboli by ste odsúdili nevinných. 8 Syn človeka je totiž pánom soboty."

Uzdravenie človeka s uschnutou rukou

9 Keď odtiaľ odišiel, vošiel do ich synagógy.
10 Tam bol človek s uschnutou rukou. Aby mohli obžalovať Ježiša, pýtali sa ho: "Dovolené je uzdravovať v sobotu?" 11 On im odpovedal: "Keby niekto z vás mal jedinú ovcu a tá by mu v sobotu padla do jamy, či by nesiahol za ňou a nevytiahol ju? 12 A o čo je človek viac ako ovca! Teda dovolené je v sobotu dobre robiť." 13 Nato povedal tomu človeku: "Vystri ruku!" On ju vystrel a bola zasa zdravá ako druhá. 14 Farizeji vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť.

Ježiš je „Jahveho sluha“

15 Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí ho nasledovali a on ich uzdravil všetkých,
16 ale prísne im naložil, aby ho neprezradzovali. 17 Tak sa splnilo slovo proroka Izaiáša, ktorý hovorí: 18 Toto je môj sluha, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. Vložím na neho svojho Ducha a on oznámi právo národom. 19 Nebude sa hádať, nebude kričať nik nepočuje jeho hlas na veľkých cestách. 20 Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu: 21 v jeho meno budú dúfať národy.

Ježiš a Belzebul

22 Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. Uzdravil ho a nemý rozprával a videl.
23 Zástupy žasli a vraveli: "Či tento nie je syn Dávidov?" 24 Keď to počuli farizeji, hovorili: "Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov." 25 Ježiš poznal ich myšlienky a povedal im: "Každé kráľovstvo vnútorne proti sebe rozdelené spustne a nijaké mesto alebo rodina vnútorne proti sebe rozdelené neobstoja. 26 Ak satan vyháňa satana, je vnútorne proti sebe rozdelený, akože potom obstojí jeho kráľovstvo? 27 Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. 28 Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, tak k vám prišlo Božie kráľovstvo. 29 Alebo ako môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? Až potom mu vyplieni dom. 30 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.

Hriech proti Svätému Duchu

31 Preto vám hovorím: Ľuďom sa môže odpustiť každý hriech a každé rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí.
32 Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, môže sa mu odpustiť. Kto by však niečo povedal proti Svätému Duchu, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.

Srdce človeka posudzujeme podľa jeho slov

33 Vypestujte dobrý strom, aj jeho ovocie bude dobré; alebo zasaďte zlý strom, aj jeho ovocie bude zlé. Lebo strom poznať po ovocí.
34 Hadie plemeno, ako môžete hovoriť dobré veci, keď ste zlí! Lebo z plnosti srdca hovoria ústa. 35 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé. 36 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého slova bez základu, ktoré vyslovia. 37 Lebo podľa svojich slov budeš vyhlásený za nevinného a podľa svojich slov budeš odsúdený."

Jonášovo znamenie

38 Vtedy sa ujali slova niektorí zo zákonníkov a z farizejov a povedali mu: "Učiteľ, chceme vidieť od teba znamenie."
39 On im povedal: "Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. 40 Lebo ak bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu morskej obludy, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme. 41 Ninivčania vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie, a tu je viac ako Jonáš. 42 Kráľovná Juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho, lebo z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť, a tu je niekto väčší ako Šalamún.

Útočný návrat nečistého ducha

43 Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po pustých miestach a hľadá odpočinok, ale ho nenájde.
44 Vtedy si povie: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. 45 Vtedy odíde, vezme so sebou sedem iných duchov, horších ako je on sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením."

Pravá Ježišova rodina

46 Keď ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a jeho bratia a chceli sa s ním rozprávať.
47 Ktosi mu povedal: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať." 48 On však odvetil tomu, čo mu to hovoril: "Kto je moja matka a kto sú moji bratia?" 49 Vystrel ruku ku svojim učeníkom a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia. 50 Lebo každý, kto koná vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk