Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

1 Keď Ježiš dal všetky tieto pokyny svojim dvanástim učeníkom, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.

Otázka Jána Krstiteľa a svedectvo, ktoré o ňom dáva Ježiš

2 Keď sa Ján v žalári dopočul o Ježišových skutkoch, poslal k nemu zo svojich učeníkov
3 spýtať sa ho: "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?" 4 Ježiš im odpovedal: "Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte: 5 slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. 6 Blahoslavený, kto sa na mne nepohorší." 7 Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: "Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu vetrom klátenú? 8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Ale tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. 9 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka! Áno, hovorím vám, viac ako proroka! 10 Lebo toto je ten, o ktorom je napísané: Pozri, posielam svojho posla pred tvojou tvárou, on pripraví cestu pred tebou. 11 Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo žien, nepovstal väčší ako Ján Krstiteľ. Ale kto je v nebeskom kráľovstve najmenší, je väčší ako on. 12 Od dní Jána Krstiteľa podnes nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú. 13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána. 14 Ale on sám – ak to chcete prijať – je Eliáš, ktorý má znovu prísť. 15 Kto má uši, nech počúva!

Ježišov úsudok o svojich súčasníkoch

16 Ku komu prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, sediacim na námestí a kričiacim na kamarátov:
17 Pískali sme vám, a netancovali ste! Spievali sme vám pieseň pohrebnú, a v prsia ste sa nebili! 18 Prišiel Ján, nejedol a nepil a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ 19 Prišiel Syn človeka, je a pije a hovoria: ‚Pozrite, žráč a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ Ale Božiu múdrosť dokazujú jej skutky."

Beda mestám na brehu jazera

20 Potom začal karhať mestá, v ktorých urobil najviac zázrakov, ale sa nekajali:
21 "Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. 22 Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. 23 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla budeš zvrhnutý! Lebo keby sa v Sodome boli stali divy, ktoré sa stali v tebe, stála by až dodnes. 24 Preto vám hovorím: Sodomskej krajine bude v deň súdu ľahšie ako tebe."

Evanjelium zjavené prostým. Otec a Syn

25 V tom čase Ježiš povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred učenými a múdrymi a zjavil si ich poníženým.
26 Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. 27 Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.

Ježišovo jarmo je ľahké

28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám uľahčím.
29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete uľahčenie pre svoje duše. 30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."