Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

11. kapitola

1 Keď Ježiš dal všetky tieto pokyny svojim dvanástim učeníkom, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.

Otázka Jána Krstiteľa a svedectvo, ktoré o ňom dáva Ježiš

2 Keď sa Ján v žalári dopočul o Ježišových skutkoch, poslal k nemu zo svojich učeníkov
3 spýtať sa ho: "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?" 4 Ježiš im odpovedal: "Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte: 5 slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. 6 Blahoslavený, kto sa na mne nepohorší." 7 Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: "Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu vetrom klátenú? 8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Ale tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. 9 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka! Áno, hovorím vám, viac ako proroka! 10 Lebo toto je ten, o ktorom je napísané: Pozri, posielam svojho posla pred tvojou tvárou, on pripraví cestu pred tebou. 11 Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo žien, nepovstal väčší ako Ján Krstiteľ. Ale kto je v nebeskom kráľovstve najmenší, je väčší ako on. 12 Od dní Jána Krstiteľa podnes nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú. 13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána. 14 Ale on sám – ak to chcete prijať – je Eliáš, ktorý má znovu prísť. 15 Kto má uši, nech počúva!

Ježišov úsudok o svojich súčasníkoch

16 Ku komu prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, sediacim na námestí a kričiacim na kamarátov:
17 Pískali sme vám, a netancovali ste! Spievali sme vám pieseň pohrebnú, a v prsia ste sa nebili! 18 Prišiel Ján, nejedol a nepil a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ 19 Prišiel Syn človeka, je a pije a hovoria: ‚Pozrite, žráč a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ Ale Božiu múdrosť dokazujú jej skutky."

Beda mestám na brehu jazera

20 Potom začal karhať mestá, v ktorých urobil najviac zázrakov, ale sa nekajali:
21 "Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. 22 Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. 23 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla budeš zvrhnutý! Lebo keby sa v Sodome boli stali divy, ktoré sa stali v tebe, stála by až dodnes. 24 Preto vám hovorím: Sodomskej krajine bude v deň súdu ľahšie ako tebe."

Evanjelium zjavené prostým. Otec a Syn

25 V tom čase Ježiš povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred učenými a múdrymi a zjavil si ich poníženým.
26 Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. 27 Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.

Ježišovo jarmo je ľahké

28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám uľahčím.
29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete uľahčenie pre svoje duše. 30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."